Η ύπαρξη της Δομής Μεταναστών στις Σέρρες φέρνει πρόσθετη χρηματοδότηση 800.000€  από το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου λόγω της συμβολής στη διαχείριση του μεταναστευτικού

Σημαντικές ανάγκες αναμένεται να καλύψουν οι νέοι πόροι που εγκρίθηκαν με απόφαση του Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου, κ. Νότη Μηταράκη, από το Ταμείο Αλληλεγγύης για δήμους της χώρας οι οποίοι συμβάλλουν στη διαχείριση του μεταναστευτικού και την στήριξη των τοπικών κοινωνιών.

Συγκεκριμένα στον νέο κύκλο χρηματοδοτήσεων παρέχονται επιπλέον 6,4 εκ. ευρώ σε 2 οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) α’ βαθμού και έναν δημοτικό φορέα, στο πλαίσιο της στήριξης των τοπικών κοινωνιών.

Αναλυτικά όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του Υπουργείου Μετανάστευσης στις 10/10/2022:

Κατόπιν πρόσκλησης του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, οι Δήμοι Ανατολικής Σάμου, Σερρών και ο Αναπτυξιακός Οργανισμός «Μυτιλήνη Μονοπρόσωπη Α.Ε.»  επιδοτούνται με 6,4 εκ. ευρώ συνολικά, για δημοτικά έργα, μετά από προτάσεις που κατέθεσαν κατά την κρίση τους και βάσει των τοπικών αναγκών.

Συνολικά έχουν εγκριθεί 111 έργα ύψους 53.378.474,43 € σε 36 οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) α’ και β’ βαθμού, νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου αυτών, καθώς και νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου του άρθρου 252 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (ν. 3463/2006, Α` 116) το μετοχικό κεφάλαιο των οποίων ανήκει κατά πλειοψηφία στους ΟΤΑ.

Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι έχουν δοθεί, μέχρι σήμερα, συνολικά 93.667.647,03 €, εκ των οποίων τα 24.919.487,22 € αφορούν σε δημοτικά τέλη, τα 15.369.685,38 € σε έκτακτες επιχορηγήσεις και τα 53.378.474,43 € σε Δήμους για την αξιοποίησή τους σε έργα ανάπτυξης.