Ως γνωστόν, ο Θεόφιλος Λεονταρίδηςμε αλλεπάλληλες παρεμβάσεις του στη Βουλή και με συναντήσεις με τους αρμόδιους υπουργούς, είχε επισημάνει την ανάγκη για την επιδότηση των λιπασμάτων και των ζωοτροφών (Δελτία Τύπου 27/11/21, 16/12/2021, 25/02/2022, 22/03/2022)

Με τροπολογία που ψηφίζεται σήμερα στη Βουλή, παρέχεται ενίσχυση σε αγρότες  ώστε να αντιμετωπιστεί η ενεργειακή κρίση και η αύξηση του κόστους των λιπασμάτων για τις επερχόμενες σπορές και τη νέα καλλιεργητική περίοδο.

Δικαιούχοι είναι φυσικά πρόσωπα, επαγγελματίες αγρότες, καθώς και νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες.

Συγκεκριμένα, η ενίσχυση είναι αφορολόγητη, ακατάσχετη και ανεκχώρητη στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης, δεν υπόκειται σε οποιοδήποτε τέλος, εισφορά ή άλλη κράτηση υπέρ του Δημοσίου, συμπεριλαμβανομένης και της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης, δεν δεσμεύεται και δεν συμψηφίζεται με βεβαιωμένα χρέη στη Φορολογική Διοίκηση και το Δημόσιο εν γένει, τα νομικά Πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης και τα νομικά πρόσωπά τους, τα ασφαλιστικά ταμεία ή πιστωτικά ιδρύματα και δεν υπολογίζεται στα εισοδηματικά όρια για την καταβολή οποιασδήποτε παροχής κοινωνικού ή προνοιακού χαρακτήρα.

Η μορφή της ενίσχυσης, η εξειδίκευση των δικαιούχων, η μεθοδολογία προσδιορισμού του ύψους της ενίσχυσης, οι όροι, οι ειδικότερες προϋποθέσεις και η διαδικασία χορήγησης της ενίσχυσης, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και ο τρόπος καταβολής της, οι υποχρεώσεις των δικαιούχων, οι διαδικασίες ελέγχου, ανάκτησης, βεβαίωσης και είσπραξης αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια θα καθοριστούν με Κοινή Υπουργική Απόφαση.

Ο αγώνας για τη στήριξη των αγροτών και των κτηνοτρόφων συνεχίζεται σε μια δύσκολη οικονομική συγκυρία λόγω της ενεργειακής κρίσης.