Παρασκευή 16 Σεπτεμβρίου  2022 και ώρα 12:00 μ., στην πρώην αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:  

 

ΘΕΜΑ 1ο:  Αίτημα έγκρισης δικαστικής διεκδίκησης των κλοπιμαίων κοινόχρηστων ποδηλάτων του Δήμου Σερρών, άλλως διεκδίκηση αποζημιώσεως κατά των παράνομων κατόχων ενώπιον αρμόδιου δικαστηρίου.

 

 

ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση  της  υπ΄ αριθ.  5/2022  επικαιροποιημένης μελέτης  του Τμήματος Προμηθειών  του  Δήμου  Σερρών, καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης αυτής, κατάρτιση των όρων διακήρυξης και της περίληψης, για την ανάδειξη αναδόχου/ων για την «Προμήθεια επίπλων γραφείου και λοιπού εξοπλισμού για τις ανάγκες του Δήμου Σερρών», προϋπολογισμού 45.267,00€ χωρίς ΦΠΑ και 56.131,08€ με ΦΠΑ.

 

ΘΕΜΑ 3ο: Ενημέρωση  μελών Ο.Ε. και λήψη απόφασης για έκδοση βεβαίωσης  σχετικά με τις   προϋποθέσεις του ν.4412/2016  άρθρο 118 παρ.5 περί  κάλυψης του ποσοστού έως του 10% των απευθείας αναθέσεων από όλες τις αναθέτουσες αρχές του Δήμου Σερρών.

 

 

 

ΘΕΜΑ 4ο: Ενημέρωση  μελών Ο.Ε. και λήψη απόφασης για έκδοση βεβαίωσης  σχετικά με τις   προϋποθέσεις του ν.4412/2016  άρθρο 118 παρ.5 περί  κάλυψης του ποσοστού έως του 10% των απευθείας αναθέσεων από όλες τις αναθέτουσες αρχές του Δήμου Σερρών.

 

 

 

ΘΕΜΑ 5ο: Έγκριση  όρων  δημοπρασίας εκμίσθωσης ακινήτου, για τις ανάγκες μεταστέγασης Υπηρεσιών του Δήμου Σερρών.

 

 

ΘΕΜΑ 6ο: Διαγραφή οφειλετών από τους χρηματικούς βεβαιωτικούς καταλόγους του  Δήμου, δημοτών μας, πράξεων βεβαίωσης δημοτικών φόρων, τελών δικαιωμάτων, εισφορών, προστίμων κ.λ.π. από τους εμφανιζόμενους ως οφειλέτες, λόγω λανθασμένης εγγραφής ως προς το πρόσωπο τους.

 

 

ΘΕΜΑ 7ο: Διαγραφή οφειλετών από τους χρηματικούς βεβαιωτικούς καταλόγους του  Δήμου, δημοτών μας, πράξεων βεβαίωσης δημοτικών φόρων, τελών δικαιωμάτων, εισφορών, προστίμων κ.λ.π. από τους εμφανιζόμενους ως οφειλέτες, λόγω λανθασμένης εγγραφής ως προς το πρόσωπο τους.

 

 

ΘΕΜΑ 8ο:  Έγκριση μετακίνησης του με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΙ-9544 υπηρεσιακού οχήματος εκτός Νομού, την 9η Σεπτεμβρίου 2022, με προορισμό τη Θεσσαλονίκη, προκειμένου να μεταβεί ο Δήμαρχος Σερρών κ. Αλέξανδρος Χρυσάφης στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.

 

 

ΘΕΜΑ 9ο: Έγκριση  εξειδίκευσης  πίστωσης  συνολικού  ποσού 50,00 €  με  Φ.Π.Α,  για την προμήθεια ενός (1) στεφάνου κηδείας του εργαζομένου του Δήμου μας Βασίλειου Πενολίδη.

 

 

ΘΕΜΑ 10ο:Έγκριση  εξειδίκευσης  πίστωσης  συνολικού ποσού 6.405,00 € με  Φ.Π.Α,  για την καταβολή αποζημίωσης στην κα Β.- Κ. Σ. του Ι., λόγω ρυμοτομίας στο Ο.Π. 751 στην περιοχή πράξης εφαρμογής “Αλιμπέκιοι”.

 

 

 

ΘΕΜΑ 11ο: Έγκριση  εξειδίκευσης  πίστωσης  συνολικού  ποσού  2.344,65 €  με  Φ.Π.Α,  για την καταβολή αποζημίωσης στην κα Κ. Σ. του Δ. και στις κ.κ. Κ. Ν. & Κ. Μ του Ξ., λόγω ρυμοτομίας στο Ο.Π. 789 στην περιοχή πράξης εφαρμογής “Αλιμπέκιοι”.

 

 

ΘΕΜΑ 12ο: Ανάκληση  της  υπ΄  αρ.  631/2022  Α.Ο.Ε.  με  θέμα  «Έγκριση  εξειδίκευσης πίστωσης συνολικού ποσού 70.277,66€ με Φ.Π.Α., για την έκδοση χρηματικού εντάλματος σύμφωνα με την αρ. Α99/2022 Απόφαση του Τριμελούς Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης» και εκ νέου «Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης συνολικού ποσού 70.277,66€ με Φ.Π.Α., για την έκδοση χρηματικού εντάλματος σύμφωνα με την αρ. Α99/2022 Απόφαση του Τριμελούς Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης», λόγω μη επάρκειας του ποσού στην αρ. 156/04-02-2022 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης.