50η Κατεπείγουσα Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα διεξαχθεί δια περιφοράς μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, την Πέμπτη 22 Ιουλίου 2022, για την συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, αφού εγκριθεί: α) το κατεπείγον της διαδικασίας και β) ο κατεπείγον χαρακτήρας των θεμάτων.

 

ΘΕΜΑ 1ο:  Ορισμός εξωτερικού δικηγόρου για την νομική εκπροσώπηση του Δήμου Σερρών στη συζήτηση της με αρ. ΓΑΚ 55254/2022 αίτησης στο Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών ( Διαδικασία Ασφαλιστικών Μέτρων).

 

ΘΕΜΑ 2ο:  Ορισμός Δικηγόρου προκειμένου να παραστεί  και  να  εκπροσωπήσει τον Δήμο ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Σερρών, στη συζήτηση της με αριθμό κατάθεσης ΠΡ 274/14-11-2016 Προσφυγής.

 

Η Συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα λόγω της καταληκτικής ημερομηνίας των  θεμάτων.

 

Ο χρόνος έναρξης και λήξης της συνεδρίασης καθορίζεται από τις 10:00 π.μ. έως τις 11:00 π.μ. και ο τρόπος επικοινωνίας (μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τηλεφώνου, κ.α.). Η καταγραφή τυχών απόψεων και τοποθετήσεων των μελών καθώς και οι ψήφοι επί της πρότασης αποδεικνύονται από αποστελλόμενο έγγραφο (ή ηλεκτρονικό μήνυμα) στην παρακάτω διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: oikonomiki@serres.gr

 

Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 184 του Ν.4635/2019, οι αποφάσεις που θα ληφθούν κατόπιν της ως άνω πρόσκλησης, θα ανακοινωθούν από τον Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής, στην πρώτη, μετά την λήψη των αποφάσεων, τακτική συνεδρίαση.