20η Ειδική Μεικτή Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα γίνει δια ζώσης και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη, την Τετάρτη 07 Σεπτεμβρίου 2022 και ώρα 18:30 μ.μ., στην αίθουσα «Κωνσταντίνος Καραμανλής» του Διοικητηρίου , για συζήτηση και λήψη απόφασης στο μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ ΜΟΝΟ: Συζήτηση Έκθεσης πεπραγμένων Οικονομικής Επιτροπής  Α΄  Εξαμήνου έτους 2022.

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μισιρλής Σπ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

 

 

 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΤΙΡΤΖΟΓΛΟΥ