ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Σέρρες  06 Σεπτεμβρίου  2022                    ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ                                                             Αρ. Πρωτ.: οικ.29895

ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ                                                            

Δ/ΝΣΗ Δ/ΚΟΥ-ΟΙΚΟΝ/ΚΟΥ                                                                                             ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ         

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΜΑΤΑΙΩΘΕΙΣΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

(Άρθρο 75, Ν. 3852/10)

 

Π Ρ Ο Σ

1)Τα Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

του Δήμου Σερρών

2) Προέδρους Κοινοτήτων:

Σερρών & Χριστός

Έδρες τους

Μετά την ματαίωση της 47ης  συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής , ύστερα από την αριθμ.οικ.29537/02-09-2022 πρόσκληση συνεδρίασης, επειδή δεν υπήρξε απαρτία, καλείσθε να προσέλθετε σε νέα  συνεδρίαση την Τετάρτη 7 Σεπτεμβρίου 2022 και ώρα 14:00, στην πρώην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου , με τα ίδια θέματα της ημερήσιας διάταξης που περιέχονται στην ημερήσια διάταξη της προηγούμενης πρόσκλησης.

Υπενθυμίζουμε ότι κατά τη διάταξη του άρθρου 75 παρ. 1 του Ν.3852/2010 ΦΕΚ Α’ 87, αν κατά την δεύτερη αυτή συνεδρίαση δεν επιτευχθεί απαρτία, αρμόδιο πλέον να αποφασίσει για τα προς συζήτηση θέματα θα είναι το Δημοτικό Συμβούλιο.

Κοινοποίηση:
1. κ. Αριάδνη Παπαφωτίου, Επικεφαλής του

Συνδυασμού “ΔΥΝΑΜΗ ΣΕΡΡΑΙΩΝ”

  1. κ. Γεωργούλα Αντώνιο, Επικεφαλής του

Συνδυασμού “ΔΙΑΒΑΣΗ ΠΕΖΩΝ”

  1. κ. Χαραλαμπίδου Παρθένα, Ανεξάρτητη

Δημοτική Σύμβουλο
4. Γραφείο Τύπου & Δημ. Σχέσεων
(για την δημοσίευσή της στο διαδίκτυο,
ενημέρωση ΜΜΕ, κλπ)