ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Σέρρες  02 Σεπτεμβρίου  2022                    ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ                                                             Αρ. Πρωτ.: οικ. 29537

ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ                                                             Αρ. Πρόσκλ.: 47

Δ/ΝΣΗ Δ/ΚΟΥ-ΟΙΚΟΝ/ΚΟΥ                                                                                             ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ         

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                           

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Π Ρ Ο Σ

1)Τα Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

του Δήμου Σερρών

2) Προέδρους Κοινοτήτων:

Σερρών & Χριστός

Έδρες τους

Έχοντας υπόψη:

α) τις διατάξεις της παρ.6 του άρθρου 77 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ 133/19-7-2018τΑ) «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης-Εμβάθυνση της Δημοκρατίας-Ενίσχυση της Συμμετοχής-Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. (Πρόγραμμα “ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ”»),

β) Τις  αριθμ. 374/39135/30-05-2022  και  380/39456/15-06-2022  εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών,

γ)   τις διατάξεις του άρθρο 78 του ν.4954/2022 (ΦΕΚ 136/τ.Α/9-7-2022) και

δ)   την υπ’ αριθμ. 1015/32309/30-09-2021 απόφαση Δημάρχου Σερρών,

σας προσκαλούμε, στην 47η Τακτική Μεικτή Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα γίνει δια ζώσης και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη, την Τρίτη 6 Σεπτεμβρίου  2022 και ώρα 13:00 μ.μ., στην πρώην αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση «ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ» μεταξύ του Δήμου Σερρών και του Διατμηματικού Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών (ΔΠΜΣ) της Πολυτεχνικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, με θέμα: «Προστασία, Συντήρηση και Αποκατάσταση Μνημείων Πολιτισμού του Δήμου Σερρών».

ΘΕΜΑ 2ο:    Συμπλήρωση  της  υπ΄ αρ.  233/2022  Α.Ο.Ε.  με θέμα : «Έγκριση υλοποίησης και αποδοχής χρηματοδότησης της πράξης «BIKE CITIES» στο πλαίσιο του Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας INTERREG IPA CBC ΕΛΛΑ∆Α – ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  ΤΗΣ  ΒΟΡΕΙΑΣ  ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ  2014 – 2020 & Αναμόρφωση (4η) εγκεκριμένου προϋπολογισμού, οικονομικού έτους 2022», ως προς την παροχή εντολής στην Ταμία του Δήμου για την δημιουργία ξεχωριστού άτοκου λογαριασμού.

ΘΕΜΑ 3ο:  Έγκριση  όρων  δημοπρασίας  εκμίσθωσης  δύο  (2) τμημάτων του υπ΄ αρ. 895γ αγροτεμαχίου, του αγροκτήματος Σερρών, με σκοπό την καλλιέργεια ελαιόδενδρων.

ΘΕΜΑ 4ο: Έγκριση  όρων  δημοπρασίας  εκμίσθωσης  τμήματος  του  υπ΄  αρ. 1348  αγροτεμαχίου, του αγροκτήματος Χριστός.

ΘΕΜΑ 5ο: Έγκριση  όρων  δημοπρασίας  εκμίσθωσης  τμήματος  του  υπ΄  αρ.  419γ αγροτεμαχίου, του αγροκτήματος Αγ. Ιωάννη, με σκοπό την ανάπτυξη δραστηριοτήτων πρωτογενούς παραγωγής.

ΘΕΜΑ 6ο: Έγκριση  όρων  δημοπρασίας  εκμίσθωσης  τμήματος  του  υπ΄  αρ.  419γ  αγροτεμαχίου, του αγροκτήματος Αγ. Ιωάννη, με σκοπό την εγκατάσταση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

ΘΕΜΑ 7ο: Έγκριση  και  παραλαβή  της μελέτης με τίτλο: «Ανάπλαση περιοχής Αγ. Αναργύρων και Αναβάθμιση Κοινοχρήστων Χώρων περιοχής Σιγής».

ΘΕΜΑ 8ο: Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης συνολικού ποσού 33.982,20 € με  Φ.Π.Α,  για την παροχή υπηρεσιών φροντίδας και καθαριότητας των ζώων του καταφυγίου αδέσποτων του Δήμου.

ΘΕΜΑ 9ο:  Έγκριση  εξειδίκευσης  πίστωσης συνολικού ποσού 2.726,71 € με  Φ.Π.Α, για την προμήθεια ανταλλακτικών για την επισκευή του αρ. κυκλοφορίας ΚΗΗ-8516 απορριμματοφόρο της Διεύθυνσης Καθαριότητας του Δήμου Σερρών.

ΘΕΜΑ 10ο:  Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης συνολικού ποσού 18.999,78 € με Φ.Π.Α, για την προμήθεια υλικών σήμανσης και οδικής ασφάλειας Δήμου Σερρών (έτους 2022).

ΘΕΜΑ 11ο: Έγκριση  εξειδίκευσης  πίστωσης  συνολικού  ποσού  458,80 €  με  Φ.Π.Α,  για  την πληρωμή της εφημερίδας «Η Φωνή της Βισαλτίας» για τη δημοσίευση διακήρυξης διενέργειας διαγωνισμού του έργου «Συντήρηση αγροτικής οδοποιίας Δήμου Σερρών».

ΘΕΜΑ 12ο: Έγκριση  εξειδίκευσης  πίστωσης  συνολικού  ποσού  3.532,91 €  με Φ.Π.Α, για την επιστροφή ποσού ως αχρεωστήτως εισπραχθέντων σε δικαιούχους από είσπραξη τραπεζικών επιταγών, λόγω μη ύπαρξης οφειλών.

ΘΕΜΑ 13ο: Έγκριση  εξειδίκευσης  πίστωσης  συνολικού  ποσού  1.700,20 €  με Φ.Π.Α, για την επιστροφή ποσού ως αχρεωστήτως εισπραχθέντων σε δικαιούχους από είσπραξη τραπεζικών επιταγών, λόγω μη ύπαρξης οφειλών.

ΘΕΜΑ 14ο: Έγκριση  εξειδίκευσης  πίστωσης  συνολικού  ποσού  2.031,90 €  με Φ.Π.Α, για την επιστροφή ποσού ως αχρεωστήτως εισπραχθέντων στην Πανελλήνια Ένωση Γονέων (ΓΕΧΑ).

ΘΕΜΑ 15ο: Έγκριση  εξειδίκευσης  πίστωσης   συνολικού   ποσού  25.043,10 €  με  Φ.Π.Α,  για την έκδοση χρηματικού εντάλματος, σύμφωνα με την αρ. ΔΔΠ 707/2022 Διαταγή Πληρωμής του Μονομελούς Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης.

ΘΕΜΑ 16ο: Ανάκληση της υπ΄ αρ. 542/2022 Α.Ο.Ε. με θέμα «Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης συνολικού ποσού 37.177,19€ με Φ.Π.Α., για την προμήθεια φυτικού υλικού Δ.Ε. Σερρών Δήμου Σερρών» και εκ νέου «Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης συνολικού ποσού 34.016,16€ με Φ.Π.Α., για την προμήθεια φυτικού υλικού Δ.Ε. Σερρών Δήμου Σερρών»», λόγω διόρθωσης του ποσού στη μελέτη.

ΘΕΜΑ 17ο: Ανάκληση της υπ΄ αρ. 543/2022 Α.Ο.Ε. με θέμα «Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης συνολικού ποσού 37.193,95€ με Φ.Π.Α., για την προμήθεια φυτικού υλικού Δ.Ε. Κ. Μητρουσίου και Κοινοτήτων Ορεινής & Άνω Βροντούς Δήμου Σερρών» και εκ νέου «Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης συνολικού ποσού 33.764,40€ με Φ.Π.Α., για την προμήθεια φυτικού υλικού Δ.Ε. Κ. Μητρουσίου και Κοινοτήτων Ορεινής & Άνω Βροντούς Δήμου Σερρών», λόγω διόρθωσης του ποσού στη μελέτη.

ΘΕΜΑ 18ο: Ανάκληση της υπ΄ αρ. 544/2022 Α.Ο.Ε με θέμα «Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης συνολικού ποσού 37.165,70 € με Φ.Π.Α., για την προμήθεια φυτικού υλικού Δ.Ε. Λευκώνα & Δ.Ε. Σκουτάρεως Δήμου Σερρών» και εκ νέου «Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης συνολικού ποσού 33.753,10€ με Φ.Π.Α., για την προμήθεια φυτικού υλικού Δ.Ε. Λευκώνα & Δ.Ε. Σκουτάρεως Δήμου Σερρών», λόγω διόρθωσης του ποσού στη μελέτη.

ΘΕΜΑ 19ο: Αναμορφώσεις εγκεκριμένου  προϋπολογισμού  οικ.  έτους  2022,  από  την         Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου.

Κοινοποίηση:
1. κ. Αριάδνη Παπαφωτίου, Επικεφαλής του

Συνδυασμού “ΔΥΝΑΜΗ ΣΕΡΡΑΙΩΝ”

  1. κ. Γεωργούλα Αντώνιο, Επικεφαλής του

Συνδυασμού “ΔΙΑΒΑΣΗ ΠΕΖΩΝ”

  1. κ. Χαραλαμπίδου Παρθένα, Ανεξάρτητη

Δημοτική Σύμβουλο
4. Γραφείο Τύπου & Δημ. Σχέσεων
(για την δημοσίευσή της στο διαδίκτυο,
ενημέρωση ΜΜΕ, κλπ)