ΠΑΡΑΤΑΣΗ για την απόκτηση αδειών κυκλοφορίας στα ρυμουλκόμενα οχήματα (τρέιλορ) που ΔΕΝ έχουν εφοδιαστεί με άδεια ρυμούλκησης, συμπεριλαμβανομένων και των ιδιοκατασκευών, δίνει η νέα Υπουργική Απόφαση που υπογράφει από το αρμόδιο Υπουργείο.

Στα ανωτέρων οχήματα, που τίθενται σε κυκλοφορία ως ανεξάρτητα οχήματα, εκδίδεται άδεια κυκλοφορίας και χορηγούνται κρατικές πινακίδες με αριθμό κυκλοφορίας διαφορετικό από αυτό του έλκοντος οχήματος, σύμφωνα με τις διατάξεις που προβλέπονται στη σχετική ΥΑ.

Για την έκδοση άδειας κυκλοφορίας οι ενδιαφερόμενοι πρέπει μεταξύ άλλων να προσκομίσουν Υπεύθυνη Δήλωση από το Μηχανολόγο Μηχανικό, όπου θα δηλώνονται τα τεχνικά στοιχεία του ρυμουκλόμενου και θα βεβαιώνει ότι έχει ελέγξει το όχημα, το έκρινε τεχνικά άρτιο και κατάλληλο για κυκλοφορία, καθώς και ότι πληροί τους απαραίτητους όρους της ασφαλούς κυκλοφορίας, όπως αυτοί καθορίζονται από τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.