Στα 106.881.259,33 €, θα φθάσει τελικά το πρόγραμμα αγροτικής οδοποιίας (Δράση 4.3.4) μετά την εξασφάλιση υπερδέσμευσης ύψους 63 εκατ. €, πλέον των 43 εκατ. € που αρχικώς είχαν εγκριθεί.

Σήμερα εκδόθηκε προσωρινός πίνακας αποτελεσμάτων μετά την ολοκλήρωση του διοικητικού ελέγχου των αιτήσεων στήριξης που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της Δράσης 4.3.4: «Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2014-2020, αρχικού προϋπολογισμού 43 εκατ. ευρώ.

Οι παραδεκτές αιτήσεις στήριξης που επιλέγονται προς ένταξη ανέρχονται σε 194 με σωρευτική επιλέξιμη δημόσια δαπάνη: 106.881.259,33 €, μετά την υπερδέσμευση ύψους 63 εκατ. ευρώ που έχει ήδη εγκριθεί.

Οι μη παραδεκτές αιτήσεις στήριξης, λόγω μη εκπλήρωσης κριτηρίων επιλεξιμότητας ή/και βαθμολογίας μικρότερης της ελάχιστης που ορίζει η πρόσκληση, είναι προϋπολογισμού 53 εκατ. ευρώ.

Όσον αφορά στην περιφερειακή ενότητα Σερρών, τα έργα που εγκρίθηκαν και πήραν το «πράσινο φως» είναι τα εξής:
▪ Αγροτική οδοποιία στις περιοχές «Καθαρός Σωλήνας» και «Λόγκα», του Δήμου Νέας Ζίχνης.
▪ Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις, του Δήμου Σερρών.
Αντίθετα, τα έργα που δεν εγκρίθηκαν, με βάση τον προσωρινό πίνακα και με την αιτιολογία της μη εκπλήρωσης κριτηρίων επιλεξιμότητας, στην περιφερειακή ενότητα Σερρών, είναι τα εξής:
▪ Ασφαλτόστρωση και σύνδεση Δ.Δ. Δάφνης- Αχινού, του Δήμου Βισαλτίας.
▪ Αγροτική οδοποιία Δήμου Ηράκλειας.