ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣέρρες  26 Αυγούστου  2022                    ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ                                                                 Αρ. Πρωτ.: οικ.28635

ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ                                                                 Αρ. Πρόσκλ.: 46

Δ/ΝΣΗ Δ/ΚΟΥ-ΟΙΚΟΝ/ΚΟΥ                                                                                             ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ         

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

 Π Ρ Ο Σ

Τα Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

του Δήμου Σερρών

Έχοντας υπόψη:

α) τις διατάξεις της παρ.6 του άρθρου 77 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ 133/19-7-2018τΑ) «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης-Εμβάθυνση της Δημοκρατίας-Ενίσχυση της Συμμετοχής-Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. (Πρόγραμμα “ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ”»),

β) Τις  αριθμ. 374/39135/30-05-2022  και  380/39456/15-06-2022  εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών,

γ)   τις διατάξεις του άρθρο 78 του ν.4954/2022 (ΦΕΚ 136/τ.Α/9-7-2022) και

δ)   την υπ’ αριθμ. 1015/32309/30-09-2021 απόφαση Δημάρχου Σερρών,

σας προσκαλούμε, στην 46η Τακτική Μεικτή Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα γίνει δια ζώσης και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη, την Πέμπτη 1 Σεπτεμβρίου  2022 και ώρα 11:00 π.μ., στην πρώην αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1ο:  Λήψη απόφασης για τα πεπραγμένα του Α’ εξαμήνου της Οικονομικής Επιτροπής του έτους 2022.

ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση Πρακτικού 1/11-8-2022 Ελέγχου Προσκόμισης Εγγυητικών Συμμετοχής ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού ανάθεσης σύμβασης έργου με τίτλο : «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΥΟ ΝΕΩΝ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΓΗΠΕΔΩΝ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΙΓΗΣ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ (Ο.Τ. 835)» προϋπολογισμού 200.772,00€ με ΦΠΑ 24%

ΘΕΜΑ 3ο:Έγκριση του πρακτικού 1/11-08-2022 της επιτροπής διαγωνισμού ελέγχου και αξιολόγησης των Δικαιολογητικών Συμμετοχής και Οικονομικών Προσφορών ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού ανάθεσης σύμβασης έργου με τίτλο : «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ – (ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΙΡΗΝΗΣ, Ο.Τ. 637)», προϋπολογισμού 1.345.000,00€, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%.

ΘΕΜΑ 4ο:  Έγκριση του πρακτικού 2/08-08-2022 της επιτροπής διαγωνισμού ελέγχου και αξιολόγησης των Δικαιολογητικών Συμμετοχής και Οικονομικών Προσφορών ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού ανάθεσης σύμβασης έργου με τίτλο : «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ», προϋπολογισμού 205.010,00€, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%.

ΘΕΜΑ 5ο: Έγκριση της αρ.1/2022 μελέτης της Δ.Τ.Υ, όρων διακήρυξης και Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜMΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ» προϋπ/σμού: 1.603.575,02 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%).

ΘΕΜΑ 6ο:  Έγκριση της αρ. 3/2022 μελέτης Δ.Τ.Υ με τίτλο «Εκσυγχρονισμός Χ.Κ. Λαϊλιά στο πλαίσιο ενίσχυση των ειδικών μορφών τουρισμού, στην οικονομική ανάπτυξη της περιοχής και στη διατήρηση, προστασία και αξιοποίηση του φυσικού αποθέματος της ΠΕ Σερρών», προϋπολογισμού 1.488.000,00€ με ΦΠΑ, καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης αυτής και των όρων διακήρυξης & συγκρότηση επιτροπών.

ΘΕΜΑ 7ο: Έγκριση της αρ. 48/2022 μελέτης της Δ.Τ.Υ. του τρόπου εκτέλεσης & των όρων διακήρυξης του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων για την «προμήθεια ειδών χριστουγεννιάτικου στολισμού Δήμου Σερρών» προϋπολογισμού 120.960,00€ χωρίς ΦΠΑ και 149.990,40€ με ΦΠΑ.

ΘΕΜΑ 8ο: Έγκριση τρόπου εκτέλεσης μέρους της αρ.31/2021 μελέτης στο πλαίσιο του ανοιχτού διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσίας “Αποκομιδή απορριμμάτων τμήματος ΔΕ Σερρών, Κοινοτήτων Ορεινής και Άνω Βροντούς, ΔΕ Κ. Μητρουσίου και ΔΕ Λευκώνα για τα έτη 2022-2025”, προϋπολογισμού 906.420,00€ χωρίς ΦΠΑ & 1.123.960,80€ με ΦΠΑ»

ΘΕΜΑ 9ο:Έγκριση χρονικής παράτασης της υπ΄αριθ.6134/22-02-2022 σύμβασης για την Προμήθεια εξοπλισμού, πληροφόρησης και κοινωνικής ενσωμάτωσης των προσφύγων  του Δήμου Σερρών συνολικής αξίας 154.504,00€ με Φ.Π.Α., για επιπλέον δύο(2) μήνες.

ΘΕΜΑ 10ο: Διαγραφή   οφειλετών   από   τους   χρηματικούς  βεβαιωτικούς   καταλόγους   του    Δήμου, δημοτών μας, πράξεων βεβαίωσης δημοτικών φόρων, τελών δικαιωμάτων, εισφορών, προστίμων κ.λ.π. από τους εμφανιζόμενους ως οφειλέτες, λόγω λανθασμένης εγγραφής ως προς το πρόσωπό τους.

ΘΕΜΑ 11ο:Έγκριση Εκθέσεων Πεπραγμένων της Δομής Παροχής Συσσιτίου και του αντίστοιχου διαχειριστικού απολογισμού για τη χρονική περίοδο από 1-1-2022 έως 30-6-2022.

ΘΕΜΑ 12ο:Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης συνολικού ποσού 65.500,00€ με  Φ.Π.Α, για εργασίες οδοστρωσίας – ασφαλτοστρώσεις στην περιοχή 40 Μαρτύρων – Σφαγείων.

ΘΕΜΑ 13ο:Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης συνολικού ποσού 7.440,00€ με  Φ.Π.Α, για τη συντήρηση και επισκευή ανελκυστήρων των δημοτικών κτιρίων του Δήμου Σερρών.

ΘΕΜΑ 14ο:Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης συνολικού ποσού  5.668,00€ με  Φ.Π.Α, για την ετήσια συντήρηση & επισκευή των κεντρικών θερμάνσεων των δημοτικών κτιρίων 2022-23.

ΘΕΜΑ 15ο:Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης συνολικού ποσού  37.193,92€ με  Φ.Π.Α, για την προμήθεια αρδευτικών υλικών των Δ.Ε. πλην της Δ.Ε. Σερρών του Δήμου Σερρών.

ΘΕΜΑ 16ο:Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης συνολικού ποσού  37.198,33€ με  Φ.Π.Α, για την προμήθεια αρδευτικών υλικών Δ.Ε. Σερρών του Δήμου Σερρών.

ΘΕΜΑ 17ο:Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης συνολικού ποσού 1.000,10€ με  Φ.Π.Α, για την προμήθεια ανταλλακτικών και επισκευαστικές εργασίες στο αρ. κυκλοφορίας ΚΗΗ-8516 απορριμματοφόρο της Δ/νσης Καθαριότητας του Δήμου Σερρών.

ΘΕΜΑ 18ο:Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης συνολικού ποσού 164,91€ με  Φ.Π.Α, για την επιστροφή ποσού ως αχρεωστήτως εισπραχθέντων στον κ. Μ. Π. του Θ.

ΘΕΜΑ 19ο:Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης συνολικού ποσού 49.925,60€ με  Φ.Π.Α, για την καταβολή αποζημίωσης στις κ.κ. Μ. Α. και Κ. του Π., λόγω ρυμοτομίας στο Ο.Π. 734 στην περιοχή Πράξης Εφαρμογής «Αλιμπέκιοι».

ΘΕΜΑ 20ο:Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης συνολικού ποσού 1.041,60€ με  Φ.Π.Α, για την πληρωμή των εφημερίδων «Σερραϊκόν Θάρρος» και «Πανσερραϊκή», για τη δημοσίευση διακήρυξης διενέργειας διαγωνισμού του έργου «Δημιουργία δύο νέων υπαίθριων γηπέδων καλαθοσφαίρισης στην περιοχή Σιγής Δήμου Σερρών (Ο.Τ.835)».

ΘΕΜΑ 21ο:Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης συνολικού ποσού 328,60€ με  Φ.Π.Α, για την πληρωμή της εφημερίδας «Η Πρόοδος», για τη δημοσίευση διακήρυξης διενέργειας διαγωνισμού του έργου «Συντήρηση αγροτικής οδοποιίας Δήμου Σερρών».

ΘΕΜΑ 22ο:Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης συνολικού ποσού 5.200,00€ με  Φ.Π.Α, για την επιβολή προστίμου στον Δήμο Σερρών για παράβαση της περιβαλλοντικής νομοθεσίας.

ΘΕΜΑ 23ο:Τροποποίηση της υπ’ αρ. 629/2022 Α.Ο.Ε. περί «Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης συνολικού ποσού 114,62€ με Φ.Π.Α., για την καταβολή δαπάνης για μίσθωμα κλειστής γραμματοθυρίδας», ως προς το συνολικό ποσό της εξειδίκευσης.

ΘΕΜΑ 24ο: Έκθεση εσόδων  –  εξόδων  Α΄ τριμήνου  2022, για τον έλεγχο υλοποίησης – εκτέλεσης του προϋπολογισμού, έτους 2022.

ΘΕΜΑ 25ο: Έκθεση εσόδων  –  εξόδων  Β΄ τριμήνου  2022, για τον έλεγχο υλοποίησης – εκτέλεσης του προϋπολογισμού, έτους 2022.

ΘΕΜΑ 26ο:Αναμορφώσεις εγκεκριμένου  προϋπολογισμού  οικ.  έτους  2022, από την         Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου.

Κοινοποίηση:
1. κ. Αριάδνη Παπαφωτίου, Επικεφαλής του

Συνδυασμού “ΔΥΝΑΜΗ ΣΕΡΡΑΙΩΝ”

  1. κ. Γεωργούλα Αντώνιο, Επικεφαλής του

Συνδυασμού “ΔΙΑΒΑΣΗ ΠΕΖΩΝ”

  1. κ. Χαραλαμπίδου Παρθένα, Ανεξάρτητη

Δημοτική Σύμβουλο

4.Γραφείο Τύπου & Δημ. Σχέσεων

(για την δημοσίευσή της στο διαδίκτυο,

ενημέρωση ΜΜΕ, κλπ)