56η Τακτική Μεικτή Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα γίνει δια ζώσης και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη, την Δευτέρα 17 Οκτωβρίου 2022 και ώρα 12:00 μ., στην πρώην αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:   

 

 

 

ΘΕΜΑ 1ο: Ορισμός  Δικηγόρου  προκειμένου να  παραστεί και να εκπροσωπήσει τον Δήμο ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Σερρών, στην συνεδρίαση για τη συζήτηση της με αριθμό ΑΣΦ 295/2022 Αίτησης Ασφαλιστικών Μέτρων των 1. Θ.  Ε., 2. Δ. Γ. κλπ στρεφόμενη κατά του Ο.Τ.Α. με την επωνυμία “Δήμος Σερρών”.

 

 

 

ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση της υπ’ αρ. 9/2022 μελέτης της Διεύθυνσης Καθαριότητας, του τρόπου εκτέλεσης & των όρων διακήρυξης του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων για την «Προμήθεια κάδων έτους 2022», προϋπολογισμού 114.090,00€ χωρίς ΦΠΑ και 141.471,60€ με ΦΠΑ.

 

 

ΘΕΜΑ 3ο: Έγκριση της υπ’αρ.45/2022 μελέτης  της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης για «Εργασίες αποχιονισμού Δημοτικού οδικού δικτύου», προϋπολογισμού 148.800,00€ με Φ.Π.Α. και καθορισμό όρων διακήρυξης.

 

 

ΘΕΜΑ 4ο: Έγκριση της υπ’αρ.53/2022 μελέτης, της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης της « Παροχή υπηρεσίας για την εκπόνηση Σχεδίου Αστικής Προσβασιμότητας (Σ.Α.Π.)  Δήμου Σερρών» προϋπολογισμού 60.000,00€ χωρίς Φ.Π.Α  και 74.400,00€ με Φ.Π.Α. και καθορισμό όρων διακήρυξης.

 

 

 

ΘΕΜΑ 5ο:Έγκριση Πρακτικού ΙΙ Ελέγχου Δικαιολογητικών Προσωρινού Αναδόχου ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού ανάθεσης σύμβασης έργου με τίτλο : «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ – (ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΙΡΗΝΗΣ, Ο.Τ. 637)».

 

 

 

ΘΕΜΑ 6ο:Έγκριση υποβολής πρότασης «Επείγουσες εργασίες συντήρησης και προμήθεια υλικών για την αποκατάσταση φθορών στις κτιριακές εγκαταστάσεις του Δημοτικού Γηπέδου Σερρών», στο Τομεακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.

 

 

 

ΘΕΜΑ 7ο:Έγκριση υποβολής πρότασης «Εκσυγχρονισμός Χ.Κ. ΛΑΪΛΙΑ στο πλαίσιο ενίσχυσης των ειδικών μορφών τουρισμού, στην οικονομική ανάπτυξη της περιοχής και στη διατήρηση, προστασία και αξιοποίηση του φυσικού αποθέματος της ΠΕ Σερρών», στο Τομεακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.

 

 

ΘΕΜΑ 8ο: Έγκριση υποβολής πρότασης στην με Κωδικό αριθ. 14.6i.26.2-4.12 Πρόσκληση του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη», με τίτλο «Πιλοτικές Δράσεις Διαχείρισης της Χωριστής Συλλογής Αστικών Αποβλήτων σε Δήμους της Χώρας –Pay as you throw – Gain as you sort».

 

 

 

ΘΕΜΑ 9ο:Διαγραφή οφειλέτη από τους χρηματικούς βεβαιωτικούς καταλόγους του Δήμου, δημότητών μας, πράξεων βεβαίωσης δημοτικών φόρων, τελών δικαιωμάτων, εισφορών, προστίμων κ.λ.π. από τους εμφανιζόμενους ως οφειλέτες, λόγω λανθασμένης εγγραφής ως προς το πρόσωπό τους.

 

 

 

ΘΕΜΑ 10ο:Μερική διαγραφή οφειλής από  βεβαιωτικό χρηματικό κατάλογο.

 

 

ΘΕΜΑ 11ο:Έγκριση  της αρ.153/2022 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΗ.Κ.Ε. ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Σερρών, με θέμα «Αναμόρφωση του Προϋπολογισμού έτους 2022 (6η Αναμόρφωση)».

 

 

 

ΘΕΜΑ 12ο:Έγκριση μετακίνησης του με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΙ-9544 υπηρεσιακού οχήματος εκτός Νομού, την 7η Οκτωβρίου 2022, με προορισμό τη Θεσσαλονίκη, για τη μετάβαση του Δημάρχου Σερρών κ. Αλέξανδρου Χρυσάφη στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κεντρικής Μακεδονίας.

 

 

 

ΘΕΜΑ 13ο:Έγκριση μετακίνησης του με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΙ-9546 υπηρεσιακού οχήματος εκτός Νομού, την 13η Οκτωβρίου 2022, με προορισμό τη Θεσσαλονίκη, για τη μετάβαση των υπαλλήλων μας κ.Κατερίνας Μαρινάκη και κ.Ελένης Βαρναλίδου  στη Διαχειριστική Αρχή για υποθέσεις του Δήμου.

 

 

 

ΘΕΜΑ 14ο:Ανάκληση της υπ’ αριθ. 819/2022 Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σερρών περί «Έγκριση επιμήκυνσης χρονοδιαγράμματος του έργου “Εργασίες οδοστρωσίας – ασφαλτοστρώσεις στην περιοχή Σιγής”».

 

 

 

ΘΕΜΑ 15ο:Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης συνολικού ποσού 1.860,00€ με Φ.Π.Α, για την  παροχή εντολής σε εξωτερικό δικηγόρο για την εκπροσώπηση του Δήμου Σερρών στην με αριθμό κατάθεσης 41/2022 ανακοπή των: 1. Α. Σ., 2. Α. Σ., 3. Ε. Σ., κατά του Δήμου Σερρών, ενώπιον του Ειρηνοδικείου Σερρών.

 

 

 

ΘΕΜΑ 16ο:Αναμόρφωση εγκεκριμένου προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022 (48η), που αφορά την αποδοχή επιπλέον χρηματοδότησης 30.000,00 € της πράξης «Λειτουργία Κέντρου Συμβουλευτικής Υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας στο Δήμο Σερρών» στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Κεντρικής Μακεδονία 2014-2020”.

 

 

 

ΘΕΜΑ 17ο:Αναμόρφωση εγκεκριμένου προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022 (49η), που αφορά την ενίσχυση κωδικών κρατήσεων που αφορούν «ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ 1% ΥΠΕΡ ΟΑΕΔ».

 

 

 

ΘΕΜΑ 18ο:Αναμόρφωση εγκεκριμένου προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022 (50η), που αφορά την αποδοχή επιπλέον χρηματοδότησης 15.000,00 € για την υλοποίηση της πράξης “Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών: Παροχή Συσσιτίου, Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Σερρών” στο πλαίσιο του Ε.Π. “Κεντρική Μακεδονία 2014-2020”.

 

 

ΘΕΜΑ 19ο:Αναμόρφωση εγκεκριμένου προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022 (51η), που αφορά την δημιουργία κωδικών κρατήσεων που αφορούν «ΛΟΙΠΕΣ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ (ΑΜΟΙΒΗ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΒΑΣΕΙ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ)».