7 Σεπτεμβρίου  2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:30΄, με θέματα ημερήσιας διάταξης:

 

 

ΘΕΜΑ 1ο     Καθορισμός χώρου και ημερομηνίας για τη διεξαγωγή συνεδρίασης

                         για τον απολογισμό πεπραγμένων έτους 2021 της δημοτικής αρχής

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ.  Μισιρλής Σπ

 

ΘΕΜΑ 2οΠερί Ορισμού του ΟΠΑΚΠΑ Δήμου Σερρών για την παραλαβή, την συντήρηση και τη Λειτουργία του χώρου υπαίθριας άθλησης όπου τοποθετήθηκαν όργανα γυμναστικής δυνάμει της από 15/04/2022 σύμβαση Δωρεάς μεταξύ της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Δημόσια Επιχείρηση Δικτύων Διανομής Αερίου Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία» και του Δήμου Σερρών.

                        Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ.  Μισιρλής Σπ.

 

ΘΕΜΑ  3ο:     Έγκριση ή μη  γνωμοδότησης της νομικής συμβούλου του Δήμου κας         Τσινίκα    Μαρίας, για την ενδοδικαστική συμβιβαστική επίλυση της  διαφοράς που  ανέκυψε με  την υπό  κρίση αγωγή της ανωνύμου εταιρείας  “BRAINBOX

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε.”. κατά του Δήμου Σερρών, ενώπιον του Διοικητικού          Εφετείου Θεσσαλονίκης.

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ.  Μισιρλής Σπ.

 

 

 

ΘΕΜΑ 4ο    Ενημέρωση του Δημοτικού Συμβουλίου ως προς την Τιμολογιακή Πολιτική του ΦοΔΣΑ  Κεντρικής Μακεδονίας έτους 2023. 

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Καρακολίδης Π.

 

ΘΕΜΑ 5ο:      Καθορισμός παραβόλου για άδεια παράστασης στο ΗΡΩΟΝ.

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ.  Μισιρλής Σπ.

 

ΘΕΜΑ  6ο:     Καθορισμός θέσεων πρακτικής άσκησης σπουδαστών ΤΕΙ στο Δήμο Σερρών.

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ.  Μισιρλής Σπ.

 

ΘΕΜΑ 7ο:       Ορισμός Καλλιτεχνικής Επιτροπής Δήμου Σερρών, εικαστικών

έργων – προμηθειών και έγκριση κανονισμού λειτουργίας της.

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ.  Μισιρλής Σπ.

 

ΘΕΜΑ 8ο:       Αντικατάσταση μέλους της επιτροπής τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής του Δήμου Σερρών.

Εισηγητής: Ο εντεταλμένος Σύμβουλος Τουρισμού κ. Γάτσιος Ι.

 

ΘΕΜΑ 9ο:      Αντικατάσταση μελών στα Σχολικά Συμβούλια των σχολικών μονάδων της Α/βάθμιας και Β/βάθμιας Εκπαίδευσης.

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ.  Δεσποτίδης Ι.

 

ΘΕΜΑ 10ο  Έγκριση εγκατάστασης κατασκευής αεροϋποστηριζόμενου θόλου σε χώρο άθλησης νομίμως υφιστάμενης αθλητικής εγκατάστασης εντός του άρτιου και οικοδομήσιμου οικοπέδου της εταιρίας ΕΛΠΙΔΑ ΑΞΤΕ, επί της οδού Τέρμα Εξοχών, στις Σέρρες.

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μερετούδης Δ.

 

ΘΕΜΑ 11ο  Ενημέρωση και έκφραση γνώμης επί του φακέλου της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για το έργο «Κατασκευή νέας γέφυρας «Τσέλιου» και προσαρμογή στην υφιστάμενη κατάσταση των οδικών κόμβων» εντός του αστικού ιστού της πόλης Σερρών.

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Νυχτοπάτης Γ.

 

ΘΕΜΑ 12ο  Ενημέρωση και έκφραση γνώμης επί του φακέλου της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για τη δραστηριότητα της εταιρείας ΚΡΙ-ΚΡΙ Α.Ε. ΄΄Μηχανολογικός εκσυγχρονισμός (νέα γραμμή παραγωγής μη γαλακτοκομικών προϊόντων Vegan, μηχανολογικός εκσυγχρονισμός και εγκατάσταση ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους στη μονάδα παραγωγής βιοαερίου, εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων συνολικής ισχύος 3 MW) την αύξηση δυναμικότητας παραγωγής γαλακτοκομικών προϊόντων, την επέκταση του γηπέδου της βιομηχανίας λόγω προσθήκης νέων αγροτεμαχίων, την κτιριακή επέκταση, τη δυνατότητα επεξεργασίας ορού γάλακτος από δραστηριότητες τρίτων και την ανόρυξη δύο νέων γεωτρήσεων στις εγκαταστάσεις της βιομηχανίας επεξεργασίας γάλακτος προς παραγωγή γαλακτοκομικών προϊόντων και παγωτών της εταιρείας ΚΡΙ-ΚΡΙ Α.Ε.’’».

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Νυχτοπάτης Γ.

 

ΘΕΜΑ 13ο  Περί έγκρισης ή μη της εκμίσθωσης δια δημοπρασίας τμήματος του υπ’ αρ. 1354 αγροτεμαχίου, του αγροκτήματος Χριστός.

                        Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μισιρλής Σ.