Ο Αναστημένος Χριστός να φωτίζει και να ευλογεί τις οικογένειες όλων. Χριστός Ανέστη! Αληθώς Ανέστη!