Προκηρύχθηκε το καθεστώς Επιχειρηματικότητα 360 του Αναπτυξιακού Νόμου 4887/22 με υποβολή αιτήσεων έως 10 Απριλίου 2023.
Δικαιούχοι των ενισχύσεων, που χορηγούνται με βάση αυτό το καθεστώς είναι οι φορείς επενδύσεων που είναι εγκατεστημένοι ή έχουν υποκατάστημα στην ελληνική Επικράτεια κατά τη χρονική στιγμή έναρξης εργασιών του επενδυτικού σχεδίου και έχουν μία από τις ακόλουθες μορφές:
α. Εμπορική εταιρεία,
β. Συνεταιρισμός,
γ. Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (Κοιν.Σ.Επ.), Αγροτικοί Συνεταιρισμοί (ΑΣ), Ομάδες Παραγωγών (Ο.Π.), Αστικοί Συνεταιρισμοί, Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις (Α.Ε.Σ.),
δ. κοινοπραξίες που ασκούν εμπορική δραστηριότητα,
ε. δημόσιες και δημοτικές επιχειρήσεις και θυγατρικές τους, εφόσον: στ. δεν τους έχει ανατεθεί η εξυπηρέτηση δημόσιου σκοπού, στα. δεν έχει ανατεθεί από το κράτος
αποκλειστικά σε αυτούς η προσφορά υπηρεσιών, στβ. δεν επιχορηγείται η λειτουργία τους με δημόσιους πόρους για το διάστημα τήρησης των μακροχρόνιων υποχρεώσεων του άρθρου 25.

Μεταξύ άλλων, μπορούν να υπαχθούν επενδυτικά σχέδια:
 Παραγωγής κινηματογραφικών ταινιών, βίντεο και τηλεοπτικών προγραμμάτων, ηχογραφήσεις και μουσικές εκδόσεις (ΚΑΔ 59 και 60.10.2, 60.20.1, 60.20.2.,60.20.3,
63.11.2, 63.11.21, 63.11.22) για τη δημιουργία μόνιμων εγκαταστάσεων «studios».
 Διαχείρισης ακίνητης περιουσίας (ΚΑΔ 68.32.13.00) για επιχειρήσεις ανάπτυξης και διαχείρισης Ο.Υ.Μ.Ε.Δ. εφόσον αυτά αφορούν σε ίδρυση ή επέκταση και
υλοποιούνται σε έκταση άνω των τριακοσίων (300) στρεμμάτων.
 Υπηρεσιών γηπέδου (ΚΑΔ 93.11.10.01) με κατασκευή τουλάχιστον έξι (6) γηπέδων και Υπηρεσιών κολυμβητηρίου (πισίνας) διαστάσεων άνω των 25 μέτρων
αποκλειστικά για αθλητικούς σκοπούς.
 Δημιουργίας κέντρων αποθεραπείας και αποκατάστασης, όπως αυτά καθορίζονται με το άρθρο 10 του ν. 2072/1992 (Α’ 125) και επενδυτικά σχέδια για την παροχή
Στέγης Υποστηριζόμενης Διαβίωσης Ατόμων με Αναπηρία, σύμφωνα με το άρθρο 30 του ίδιου νόμου, με ελάχιστο ύψος άνω του ενός (1) εκατομμυρίου ευρώ.
 Παροχής υπηρεσιών οίκων ευγηρίας (ΚΑΔ 87.30.11.01) με ελάχιστο ύψος άνω του ενός (1) εκατομμυρίου ευρώ.

Τα επενδυτικά σχέδια μπορούν να ενισχυθούν υπό προϋποθέσεις με φοροαπαλλαγή, επιχορήγηση, επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης ή επιδότηση μισθολογικού κόστους.

Το ποσοστό επιχορήγησης μπορεί να φτάσει ανά περίπτωση το 70% των επιλέξιμων δαπανών. Οι επιλέξιμες δαπάνες περιλαμβάνουν κτιριακές εγκαταστάσεις, διαμόρφωση
περιβάλλοντος χώρου, μηχανολογικό εξοπλισμό, λοιπό εξοπλισμό, συμβουλευτικές υπηρεσίες και πιστοποιήσεις κ.α.

πηγή: https://www.andreasmichailos.gr/news/epicheirematikoteta-360-toy-anaptyxiakoy-nomoy-488722-me-ypobole-aiteseon-eos-10-aprilioy-2023