ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Σέρρες  02-09-2022

        ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ                                      

  • ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΕΡΡΩΝ Αρ. Πρόσκλ: 13
    • Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΠΡΟΣ:

  • Τους κ.κ. Συμβούλους της Κοινότητας Σερρών

2.Τον κ.ΔΙΝΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ Αντιδήμαρχο “ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑΣ”

και   κατά τόπον Αντιδήμαρχο στην Δημοτική Ενότητα Σερρών

  • Ενταύθα

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 89 του Νόμου 4555/2018 “ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι”

  • σας καλούμε

σε Τακτική Μικτή Συνεδρίαση, δια ζώσης και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη, που θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Καταστήματος του Δημαρχείου Σερρών, την 07-09-2022 και ώρα  20:00 με θέματα  ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1ο: «Ενημέρωση και έκφραση γνώμης επί του φακέλου της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για τη δραστηριότητα της εταιρείας ΚΡΙ-ΚΡΙ Α.Ε. ΄΄Μηχανολογικός εκσυγχρονισμός (νέα γραμμή παραγωγής μη γαλακτοκομικών προϊόντων Vegan, μηχανολογικός εκσυγχρονισμός και εγκατάσταση ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους στη μονάδα παραγωγής βιοαερίου, εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων συνολικής ισχύος 3 MW) την αύξηση δυναμικότητας παραγωγής γαλακτοκομικών προϊόντων, την επέκταση του γηπέδου της βιομηχανίας λόγω προσθήκης νέων αγροτεμαχίων, την κτιριακή επέκταση, τη δυνατότητα επεξεργασίας ορού γάλακτος από δραστηριότητες τρίτων και την ανόρυξη δύο νέων γεωτρήσεων στις εγκαταστάσεις της βιομηχανίας επεξεργασίας γάλακτος προς παραγωγή γαλακτοκομικών προϊόντων και παγωτών της εταιρείας ΚΡΙ ΚΡΙ Α.Ε.’’».

ΘΕΜΑ 2ο: «Χορήγηση ή μη παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής/μουσικών οργάνων στο κατάστημα  ιδιοκτησίας Κωνσταντίνου Αντριας στην οδό Κ.Καραμανλή 20».

ΘΕΜΑ 3ο: «Χορήγηση ή μη παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής/μουσικών οργάνων στο κατάστημα  ιδιοκτησίας ΤΟΥΣΙΟΥ ΜΑΡΙΑ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ  στον Αγιο Ιωάννη».

ΘΕΜΑ 4ο: «Χορήγηση ή μη παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής/μουσικών οργάνων στο κατάστημα  ιδιοκτησίας ΑΒΗΣΣΥΝΙΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ  στην οδό Κουντουριώτου 13 στις  Σέρρες».              

ΘΕΜΑ 5ο: «Χορήγηση ή μη παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής/μουσικών οργάνων στο κατάστημα  ιδιοκτησίας ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΗ ΣΩΚΡΑΤΗ  του Αυρηλίου στην οδό Κουντουριώτου 16 στις  Σέρρες».              

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ  Δ.Κ. ΣΕΡΡΩΝ                                

ΡΙΖΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ