57η Τακτική Μεικτή Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα γίνει δια ζώσης και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη, την Δευτέρα 24 Οκτωβρίου 2022 και ώρα 12:00 μ., στην πρώην αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

 

ΘΕΜΑ 1ο :Σύνταξη σχεδίου προϋπολογισμού του Δήμου Σερρών για το έτος 2023.

 

 

ΘΕΜΑ 2ο:Έγκριση ή μη εξωδικαστικού συμβιβασμού για την καταβολή αποζημίωσης λόγω πρόκλησης φθοράς στις 24/08/2022 σε σταθμευμένο επί της οδού Αθ.Αργυρού 17 Ι.Χ.Ε. όχημα από παράσυρση δύο μπλέ κάδων του Δήμου Σερρών κατά τη διάρκεια ακραίων καιρικών φαινομένων.

 

ΘΕΜΑ 3ο:Έγκριση ή μη εξωδικαστικού συμβιβασμού για την καταβολή αποζημίωσης οχήματος ύστερα από πτώση δέντρου ευρισκόμενου στο πεζοδρόμιο της οδού Αναστασίου Γαλδέμη στο νούμερο 31.

 

 

 

ΘΕΜΑ 4ο: Έγκριση της υπ’ αρ. 21/2022 μελέτης, του Τμήματος Συντήρησης και Κίνησης Οχημάτων της Διεύθυνσης Καθαριότητας, καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης και συγκρότηση Επιτροπής της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια ψηκτρών (βουρτσών) για το ΜΕ-136214 σάρωθρο του Δήμου» προϋπολογισμού 3.500,00€ χωρίς Φ.Π.Α  και 4.340,00€ με Φ.Π.Α.

 

 

ΘΕΜΑ 5ο: Έγκριση  της υπ’ αρ. 62/2022 μελέτης, της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης αυτής, κατάρτιση των όρων διακήρυξης, συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού και αξιολόγησης προσφορών της παροχής υπηρεσίας «Κλάδεμα και κοπή επικίνδυνων δένδρων δημοτικών χώρων και κοιμητηρίων της Δ.Ε. Σερρών του Δήμου Σερρών» προϋπολογισμού 36.781,50€ μες Φ.Π.Α.

 

 

ΘΕΜΑ 6ο: Έγκριση διενέργειας της παροχής υπηρεσίας με τίτλο: «Πλύση και απολύμανση των κάδων σύμμεικτων απορριμμάτων (πράσινος και μεταλλικός κάδος) ΔΕ Σερρών», προϋπολογισμού 13.392,00€ με Φ.Π.Α., βάσει της με αρ. 16/2022 μελέτης της Δ/νσης Καθαριότητας.

 

 

ΘΕΜΑ 7ο:Έγκριση Πρακτικού 1 Ελέγχου Προσκόμισης Εγγυητικών Συμμετοχής ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού ανάθεσης σύμβασης έργου με τίτλο : «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ».

 

 

ΘΕΜΑ 8ο: Έγκριση πρακτικών 1/07-10-2022, 2/10-10-2022 & 3/13-10-2022 της επιτροπής διαγωνισμών για τη διενέργεια του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων  για την αποσφράγιση και αξιολόγηση υποφακέλων δικαιολογητικών συμμετοχής – τεχνικών προσφορών και υποφακέλων οικονομικών προσφορών και δικαιολογητικών κατακύρωσης  για την προμήθεια «ειδών χριστουγεννιάτικου στολισμού του Δήμου Σερρών», προϋπολογισμού 120.960,00€ χωρίς ΦΠΑ και 149.990,40€ με ΦΠΑ.

 

ΘΕΜΑ 9ο:Έγκριση 2ου  ΑΠΕ του έργου «Ενοποίηση δικτύου ποδηλατοδρόμων στο Δήμο Σερρών»

 

 

ΘΕΜΑ 10ο:Επικαιροποίηση της αρ. 817/2021 Α.Ο.Ε. περί : “Ενεργειακή  Αναβάθμιση,  Αυτοματοποίηση  και  Διαχείριση του Δικτύου Ηλεκτροφωτισμού Κοινοχρήστων Χώρων (Φ.Ο.Π.)  στο Δήμο Σερρών”.

 

 

ΘΕΜΑ 11ο:Έγκριση 2ης χρονικής παράτασης της υπ΄ αριθ. 6134/22-02-2022 σύμβασης για την “Προμήθεια εξοπλισμού, πληροφόρησης και κοινωνικής ενσωμάτωσης των προσφύγων του Δήμου Σερρών”, συνολικής αξίας 154.504,00€ με Φ.Π.Α., για επιπλέον ένα (1) μήνα.

 

 

ΘΕΜΑ 12ο:Έγκριση συγκρότησης επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου “Αναβάθμιση παιδικών χαρών Δ.Ε. Καπ. Μητρουσίου & Τ.Κ. Ορεινής Δήμου Σερρών”.

 

ΘΕΜΑ 13ο:Έγκριση συγκρότησης επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου “ Εκσυγχρονισμός αυτοκινητοδρομίου Δήμου Σερρών ”.

 

 

ΘΕΜΑ 14ο:Έγκριση συγκρότησης επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου “Διαμόρφωση κοιμητηρίων Δ. Κ. Λευκώνα (Β Φάση) ”.

 

 

 

ΘΕΜΑ 15ο:Κατακύρωση πρακτικών δημοπρασίας για  την  εκμίσθωση των υπ’αρ.905 & 906 σχολικών αγρών, αγροκτήματος Άνω Βροντούς.

 

 

ΘΕΜΑ 16ο:Κατακύρωση πρακτικών δημοπρασίας για  την  εκμίσθωση του υπ’αρ.163 σχολικού αγρού, αγροκτήματος Καλών Δένδρων.

 

 

ΘΕΜΑ 17ο:Κατακύρωση πρακτικών δημοπρασίας για  την  εκμίσθωση δύο τμημάτων του υπ’αρ.895γ αγροτεμαχίου, αγροκτήματος Σερρών με σκοπό την καλλιέργεια ελαιόδεντρων.

 

 

ΘΕΜΑ 18ο:Κατακύρωση πρακτικών δημοπρασίας για  την  εκμίσθωση τμήματος του υπ’ αρ.419Γ αγροτεμαχίου, αγροκτήματος Αγίου Ιωάννη με σκοπό την ανάπτυξη δραστηριοτήτων πρωτογενούς παραγωγής.

 

 

ΘΕΜΑ 19ο:Κατακύρωση πρακτικών δημοπρασίας για  την  εκμίσθωση τμήματος του υπ’αρ.419Γ αγροτεμαχίου, αγροκτήματος Αγίου Ιωάννη με σκοπό την εγκατάσταση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

 

 

ΘΕΜΑ 20ο:Έγκριση της υπ’ αρ. 117/2022 απόφασης του Δ.Σ. ΟΠΑΚΠΑ Δήμου Σερρών, με θέμα: “Έγκριση 8ης αναμόρφωσης Προϋπολογισμού οικ. έτους 2022, ενημέρωση Δ.Σ. και λήψη απόφασης”.

 

 

ΘΕΜΑ 21ο:Διαγραφή οφειλέτη από τους χρηματικούς βεβαιωτικούς καταλόγους του Δήμου, δημότητών μας, πράξεων βεβαίωσης δημοτικών φόρων, τελών δικαιωμάτων, εισφορών, προστίμων κ.λ.π. από τους εμφανιζόμενους ως οφειλέτες, λόγω λανθασμένης εγγραφής ως προς το πρόσωπό τους.

 

 

ΘΕΜΑ 22ο:Έγκριση μετακίνησης του με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΙ-9544 υπηρεσιακού οχήματος εκτός Νομού, την 14η Οκτωβρίου 2022, με προορισμό τη Θεσσαλονίκη, για τη μετάβαση του Δημάρχου Σερρών κ. Αλέξανδρου Χρυσάφη στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.

 

 

ΘΕΜΑ 23ο:Έγκριση μετακίνησης του με αριθμό κυκλοφορίας ΜΕ-115810 (καδοπλυντηρίου)  εκτός Νομού, την 18η Οκτωβρίου 2022, με προορισμό τη Θεσσαλονίκη, για την επισκευή του οχήματος στην εταιρεία ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥ.

 

 

ΘΕΜΑ 24ο:Έγκριση μετακίνησης του με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΗ-4592 υπηρεσιακού οχήματος εκτός Νομού, την 18η Οκτωβρίου 2022, με προορισμό τη Θεσσαλονίκη, προκειμένου να παραλάβει και να επιστρέψει στις Σέρρες τον κ.Κιοσσέ Αλέξανδρο υπάλληλο του Δήμου μας, ο οποίος μετέφερε προς επιδιόρθωση, το με αριθμό κυκλοφορίας ΜΕ-115810 όχημα (καδοπλυντήριο) στην εταιρεία ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥ.

 

 

ΘΕΜΑ 25ο:Έγκριση μετακίνησης του με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΗ-8516 υπηρεσιακού οχήματος εκτός Νομού, την 19η Οκτωβρίου 2022, με προορισμό τη Δράμα, για την μεταφορά του εν λόγω οχήματος  σε συμβεβλημένο συνεργείο της Mercedes για αποκατάσταση ζημιών.

 

 

ΘΕΜΑ 26ο:Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης συνολικού ποσού 182,28€ με Φ.Π.Α., για την  προμήθεια αναλώσιμων ανταλλακτικών για τον ψύκτη νερού δικτύου, για τις ανάγκες του Δημαρχείου Σερρών.

 

 

ΘΕΜΑ 27ο:Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης συνολικού ποσού 363,37€ με Φ.Π.Α., για την  επιστροφή συμπληρωματικού ποσού ως αχρεωστήτως εισπραχθέντος σε δικαιούχο, σύμφωνα με την 120/2020 Α.Δ.Σ., καθώς και με την αρ. 1007/2021 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

 

 

ΘΕΜΑ 28ο:Αναμόρφωση εγκεκριμένου προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022 (52η), που αφορά την αποδοχή συμπληρωματικής ΚΑΠ μηνός Σεπτεμβρίου 2022 συνολικού ποσού 399.500,75 € από το Υπουργείο Εσωτερικών.