Πρόκειται για τους Προέδρους Πεπονιάς, Κουβουκλίου, Βαμβακούσας, Αγ. Ελένης και Κωσταντινάτου.