54η Τακτική Μεικτή Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα γίνει δια ζώσης και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη, την Παρασκευή 7 Οκτωβρίου 2022 και ώρα 12:00 μ., στην πρώην αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:   

 

 

ΘΕΜΑ 1ο:Ορισμός Δικηγόρου προκειμένου να παραστεί και να εκπροσωπήσει τον Δήμο ενώπιον του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Σερρών, σε συνεδρίαση για τη συζήτηση της με αρ. κατάθεσης ΠΡ 16/26-02-2021 Προσφυγής  του κ. Γ. Α., στρεφόμενη κατά του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία “Δήμος Σερρών”, την 13η Οκτωβρίου 2022.

 

ΘΕΜΑ 2ο:Ορισμός Δικηγόρου προκειμένου να παραστεί και να εκπροσωπήσει τον Δήμο ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Σερρών, σε συνεδρίαση για τη συζήτηση της με αρ. εισαγωγής ΑΓ 130/18-8-2022 Αγωγής  του κ. Α. Μ. του Ι., στρεφόμενη κατά του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία “Δήμος Σερρών”.

 

ΘΕΜΑ 3ο:Ορισμός Δικηγόρου προκειμένου να παραστεί και να εκπροσωπήσει τον Δήμο ενώπιον του Τριμελούς Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης, σε συνεδρίαση για τη συζήτηση της με αρ. εισαγωγής ΑΓ 359/29-07-2022 Αγωγής της εταιρείας με την επωνυμία “Εμπορική Ελαστικών ΙΚΕ” στρεφόμενη κατά του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία “Δήμος Σερρών”.

 

ΘΕΜΑ 4ο: Άσκηση  ή  μη  ενδίκου  μέσου  κατά  της  με αριθμό 2/2022 απόφασης της Επιτροπής Θεμάτων Γης και επίλυσης διαφορών.

 

 

ΘΕΜΑ 5ο:Έγκριση Πρακτικού ΙΙ Αξιολόγησης Δικαιολογητικών Συμμετοχής και Οικονομικών Προσφορών ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού ανάθεσης σύμβασης έργου με τίτλο : «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΥΟ ΝΕΩΝ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΓΗΠΕΔΩΝ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΙΓΗΣ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ (Ο.Τ. 835)».

 

 

ΘΕΜΑ 6ο:Έγκριση Πρακτικού ΙΙΙ Ελέγχου Δικαιολογητικών Προσωρινού Αναδόχου ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού ανάθεσης σύμβασης έργου με τίτλο : «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ».

 

 

ΘΕΜΑ 7ο:Έγκριση της υπ’αριθμ.6/2022 μελέτης της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας, Υγείας, Παιδείας και Πολιτισμού, καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης, κατάρτιση των όρων διακήρυξης του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων για την προμήθεια με τίτλο «1. ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΕ ΑΠΟΡΕΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ και 2. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΤΑΚΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΛΠ ΕΙΔΩΝ, ΣΕ ΑΠΟΡΟΥΣ ΔΗΜΟΤΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΟΡΤΕΣ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 2022 ΚΑΙ ΠΑΣΧΑ 2023», προϋπολογισμού 67.000,00€ με ΦΠΑ.

 

 

ΘΕΜΑ 8ο: Έγκριση και παραλαβή της κατηγορίας μελέτης «Γεωργοτεχνικές (κατ. 23)»  της μελέτης με τίτλο: «Μελέτη Αρδευτικού δικτύου Μητρουσίου Λευκώνα»

 

 

ΘΕΜΑ 9ο: Αντικατάσταση μέλους της αναδόχου σύμπραξης για την εκπόνηση της μελέτης «Μελέτη Αρδευτικού δικτύου Μητρουσίου Λευκώνα».

 

 

ΘΕΜΑ 10ο:Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής παραλαβής του έργου “Κατασκευή έργων αντιστήριξης δημοτικού οδικού δικτύου”.

 

 

ΘΕΜΑ 11ο:Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής παραλαβής του έργου: “Συντήρηση Οδικού Δικτύου Δήμου Σερρών έτους 2019-20”

 

ΘΕΜΑ 12ο :Διαγραφή οφειλετών από τους χρηματικούς βεβαιωτικούς καταλόγους του  Δήμου, δημοτών μας, πράξεων βεβαίωσης δημοτικών φόρων, τελών δικαιωμάτων, εισφορών, προστίμων κ.λ.π. από τους εμφανιζόμενους ως οφειλέτες, λόγω λανθασμένης εγγραφής ως προς το πρόσωπο τους.

 

 

ΘΕΜΑ 13ο :Διαγραφή οφειλετών από τους χρηματικούς βεβαιωτικούς καταλόγους του  Δήμου, δημοτών μας, πράξεων βεβαίωσης δημοτικών φόρων, τελών δικαιωμάτων, εισφορών, προστίμων κ.λ.π. από τους εμφανιζόμενους ως οφειλέτες, λόγω λανθασμένης εγγραφής ως προς το πρόσωπο τους.

 

 

 

ΘΕΜΑ 14ο:Έγκριση μετακίνησης του με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΗ-9546 υπηρεσιακού οχήματος εκτός Νομού, την 27η Σεπτεμβρίου 2022, με προορισμό τη Θεσσαλονίκη, για τη μετάβαση της δικηγόρου μας κ. Μαρίας Τσινίκα στο Εφετείο Θεσσαλονίκης για υπόθεση του Δήμου.

 

 

ΘΕΜΑ 15ο:Έγκριση μετακίνησης του με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΗ-4592 υπηρεσιακού οχήματος εκτός Νομού, την 29η Σεπτεμβρίου 2022, με προορισμό τη Θεσσαλονίκη, προκειμένου να μεταφερθεί ο υπάλληλός μας κ. Κατιρτζόγλου Ελευθέριος στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας για την συμμετοχή του στο Πειθαρχικό Συμβούλιο του οποίου είναι μέλος.

 

 

ΘΕΜΑ 16ο:Έγκριση μετακίνησης του με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΗ-8528 υπηρεσιακού οχήματος εκτός Νομού, την 29η Σεπτεμβρίου 2022, για την μεταφορά των υπαλλήλων μας κ.κ.Καραπάλη Άγγελου και Μαλαματάκη Βασίλειου στην τράπεζα τροφίμων, στην Σταυρούπολη Θεσσαλονίκης.

 

 

ΘΕΜΑ 17ο:Έγκριση μετακίνησης του με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΗ-4592 υπηρεσιακού οχήματος εκτός Νομού, την 30η Σεπτεμβρίου 2022, με προορισμό τη Θεσσαλονίκη, προκειμένου να μεταβεί ο Δήμαρχος Σερρών κ.Χρυσάφης Αλέξανδρος στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλόυ της Κ.Ε.Δ.Ε.

 

 

ΘΕΜΑ 18ο:Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης συνολικού ποσού 7.985,60€ με Φ.Π.Α, για την επιχορήγηση από ΣΑΤΑ Σχολείων της Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σερρών.

 

 

ΘΕΜΑ 19ο:Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης συνολικού ποσού 403,00€ με Φ.Π.Α, για την προμήθεια ειδών για την επισκευή απρόβλεπτων βλαβών των μηχανογραφικών συστημάτων.

 

 

ΘΕΜΑ 20ο:Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης συνολικού ποσού 1.842,76€ με Φ.Π.Α, για την προμήθεια ανταλλακτικών για την επισκευή μηχανημάτων της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Σερρών.

 

 

ΘΕΜΑ 21ο:Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης συνολικού ποσού 2.800,00€ με Φ.Π.Α, για την επισκευή του αρ. κυκλοφορίας ΜΕ-136217 μηχανήματος έργου της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Σερρών.

 

 

ΘΕΜΑ 22ο:Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης συνολικού ποσού 228,19€ με Φ.Π.Α, για την επιστροφή ποσού ως αχρεωστήτως εισπραχθέντων στον κ. Κ. Χ. του Φ.

 

 

ΘΕΜΑ 23ο:Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης συνολικού ποσού 34,56€ με Φ.Π.Α, για την επιστροφή ποσού ως αχρεωστήτως εισπραχθέντων στην κ. Κ. Μ. του Γ.

 

ΘΕΜΑ 24ο:Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης συνολικού ποσού 1.240,00€ με Φ.Π.Α, για τη δημοσίευση διακήρυξης δημοπρασιών αγροτεμαχίων και μίσθωση ακινήτων σε τοπικές εφημερίδες.

 

 

ΘΕΜΑ 25ο:Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης συνολικού ποσού  954,80€ με Φ.Π.Α, για την πληρωμή των εφημερίδων «Πρόοδος», «Σερραϊκόν Θάρρος» και «Νέα Σέρρες» για τη δημοσίευση περίληψης διακήρυξης του διαγωνισμού για την «Προμήθεια και αντικατάσταση φθαρμένων καθισμάτων και υλικών Δημοτικού Γηπέδου Σερρών».

 

 

ΘΕΜΑ 26ο:Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης συνολικού ποσού 49,60€ με Φ.Π.Α, για την πληρωμή της εφημερίδας «Ελεύθερο Βήμα» για τη δημοσίευση περίληψης της Αρ. 217/2022 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα «Καθορισμός παραβόλου για άδεια παράστασης στο ΗΡΩΩΝ».

 

 

ΘΕΜΑ 27ο:Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης συνολικού ποσού 558,00€ με Φ.Π.Α, για την πληρωμή της εφημερίδας «Νέα Πορεία» για τη δημοσίευση διακήρυξης διενέργειας διαγωνισμού του έργου «Κατασκευή πράσινου σημείου διαχείρισης απορριμμάτων Δήμου Σερρών».

 

 

ΘΕΜΑ 28ο:Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης συνολικού ποσού 589,00€ με Φ.Π.Α, για την πληρωμή της εφημερίδας «Η Πρόοδος» για τη δημοσίευση διακήρυξης διενέργειας διαγωνισμού του έργου «Κατασκευή πράσινου σημείου διαχείρισης απορριμμάτων Δήμου Σερρών».

 

 

ΘΕΜΑ 29ο:Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης συνολικού ποσού 15.120,00€ με Φ.Π.Α, για την παροχή υπηρεσιών φιλοξενίας φοιτητών του ΑΠΘ.

 

 

ΘΕΜΑ 30ο: Ανάκληση της αρ.788/2022 Α.Ο.Ε. και εκ νέου έγκριση της «36ης Αναμόρφωσης  εγκεκριμένου προϋπολογισμού οικ. έτους 2022 που αφορά την  κατανομή του υπόλοιπου ποσού της χρηματοδότησης από το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ στο πλαίσιο της Απόφασης «Επιχορήγηση των Δήμων της χώρας από το πρόγραμμα Φιλόδημος ΙΙ».

 

 

ΘΕΜΑ 31ο:Αναμόρφωση εγκεκριμένου προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022 (37η), που αφορά  την  ενίσχυση κωδικών κρατήσεων που αφορούν «Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων (εφημερίδες)».

 

ΘΕΜΑ 32ο:Έγκριση της υπ’ αρ. 127/2022 απόφασης του Δ.Σ. ΟΠΑΚΠΑ Δήμου Σερρών, με θέμα «Έγκριση προϋπολογισμού κληροδοτημάτων Κων. Τσιάγκα και Αφροδίτης  Σιόλα οικ. έτους 2023  ενημέρωση ΔΣ και λήψη απόφασης».