Πέμπτη 29 Σεπτεμβρίου 2022, για την συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, αφού εγκριθεί: α) το κατεπείγον της διαδικασίας και β) ο κατεπείγον χαρακτήρας των θεμάτων:

 

 

ΘΕΜΑ 1ο:  Ορισμός εξωτερικού δικηγόρου για την νομική εκπροσώπηση του Δήμου Σερρών κατά τη συζήτηση της με αρ. κατάθεσης ΓΑΚ 50364/2022 Αίτησης (Κατά τη διαδικασία των άρθρων 686 επόμενα του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, με Αίτημα Προσωρινής Διαταγής κατά το άρθρο 691 Α του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας) των 1) Z. Κ.,  2) Κ. Β.  κ.λ.π., κατά του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία “ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ”, ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών.

 

 

ΘΕΜΑ 2ο:  Ορισμός εξωτερικού δικηγόρου για την νομική εκπροσώπηση του Δήμου Σερρών κατά τη συζήτηση της με αρ. κατάθεσης ΓΑΚ 49839/2022 Αίτησης (Κατά τη διαδικασία των άρθρων 686 επόμενα του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, με Αίτημα Προσωρινής Διαταγής κατά το άρθρο 691 Α του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας) των 1) Χ. Μ. και 2) Δ. Μ., κατά του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία “Οργανισμός Προσχολικής Αγωγής, Κοινωνικής Πολιτικής και Αθλητισμού”, ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών.

 

 

ΘΕΜΑ 3ο:   Έγκριση  ή  μη  της  γνωμοδότησης  της νομικής συμβούλου του Δήμου  κ. Τσινίκα Μαρίας, για την ενδοδικαστική  συμβιβαστική  επίλυση  της  διαφοράς  που  ανέκυψε  με  την υπό κρίση αγωγή των: 1. Μ.Α. του Γ., 2. Κ. Α. του Α., 3. Γ. Ι. του Μ., 4. Χ. Κ. του Γ., κατά του Δήμου Σερρών, ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης.

 

 

ΘΕΜΑ 4ο: Έγκριση της με αρ.119/2021 μελέτης, των όρων διακήρυξης και επιτροπής διαγωνισμού του έργου: “ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟ ΤΟΥ ΠΡΟΒΑΤΑ (ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΤΗΣ Τ.Κ. ΠΡΟΒΑΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΒΑΤΑ)” προϋπ/σμού: 89.999,99 € με Φ.Π.Α. 24%.

 

 

ΘΕΜΑ 5ο: Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης  συνολικού ποσού 4.650,00 € με Φ.Π.Α, για την παροχή εντολής σε εξωτερικό συνεργάτη προκειμένου να αναλάβει την άσκηση αίτησης ακύρωσης ενώπιον του ΣτΕ κατά της με Αρ. Πρωτ.:54125/2022 Απόφασης της Γενικής Διεύθυνσης Χωροταξικής και Περιβαλλοντικής Πολιτικής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης περί έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του έργου κατασκευής φωτοβολταϊκού πάρκου συνολικής ισχύος 311,434 MW της εταιρείας με δ.τ. «MAGNA ENERGIA S.A.» και κατά της σιωπηρής απόρριψη της ειδικής διοικητικής προσφυγής ενώπιον του ΥΠΕΚΑ (η σιωπηρή απόρριψη επήλθε στις 23.05.2022) και την άσκηση αίτησης αναστολής ακολούθως.

 

 

ΘΕΜΑ 6ο: Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης  συνολικού ποσού 120,00 € με Φ.Π.Α, για την απευθείας ανάθεση σε συμβολαιογράφο της Σύνταξης Συμβολαιογραφικού πληρεξούσιου για την προσήκουσα εκπροσώπηση του Δήμου ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας.

 

Η Συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα:

α) για τα θέματα  1ο & 2ο λόγω της καταληκτικής ημερομηνίας της προδιορισθείσας δικασίμου,

β) για το 3ο θέμα λόγω της καταληκτικής προθεσμίας υποβολής των απαιτούμενων δικαιολογητικών  προκειμένου  να προσδιορισθεί η δικάσιμος,

γ) για το 4ο θέμα λόγω υποχρέωσης τήρησης των όρων του Ιδιωτικού Συμφωνητικού Δωρεάς μεταξύ της Εταιρείας Trans Adriatic Pipeline AG και του Δήμου Σερρών αναφορικά με τη δωρεά χρημάτων αξίας 62.000,00 ευρώ προς τον Δήμο με σκοπό την κατασκευή πεζοδρομίων στην είσοδο της Τ.Κ. Προβατά,

δ) για το 5ο & 6ο θέμα λόγω της καταληκτικής προθεσμίας της αίτησης ακύρωσης και ακολούθως αίτησης αναστολής κατά της ΑΕΠΟ.

 

 

Ο χρόνος έναρξης και λήξης της συνεδρίασης καθορίζεται από τις 10:00 π.μ. έως τις 11:00 π.μ. και ο τρόπος επικοινωνίας (μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τηλεφώνου, κ.α.). Η καταγραφή τυχών απόψεων και τοποθετήσεων των μελών καθώς και οι ψήφοι επί της πρότασης αποδεικνύονται από αποστελλόμενο έγγραφο (ή ηλεκτρονικό μήνυμα) στην παρακάτω διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: oikonomiki@serres.gr

 

 

 

Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 184 του Ν.4635/2019, οι αποφάσεις που θα ληφθούν κατόπιν της ως άνω πρόσκλησης, θα ανακοινωθούν από τον Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής, στην πρώτη, μετά την λήψη των αποφάσεων, τακτική συνεδρίαση.