Με απόφασή του ο Δήμαρχος Ηράκλειας Γιώργος Κουτσάκης ορίζει τους κατωτέρω δημοτικούς συμβούλους της παράταξης του Δημάρχου ως Αντιδημάρχους του Δήμου Ηράκλειας με θητεία από 03-09-2022 μέχρι 31-12-2023 εντός της τρέχουσας δημοτικής περιόδου, και τους μεταβιβάζει αρμοδιότητες ως εξής:

1. τον κ. Αθανάσιο Σταυρακάρα του Αγγέλου
Α. κατά τόπον Αντιδήμαρχο για τη Δημοτική Ενότητα Ηράκλειας και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:
• Την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη δημοτική ενότητα Ηράκλειας.
• Την παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη δημοτική ενότητα Ηράκλειας.
• Τη μέριμνα για τη διατήρηση του εξοπλισμού, που βρίσκεται στη δημοτική ενότητα Ηράκλειας, σε κατάσταση καλής λειτουργίας.
• Τη συνεργασία με τους Προέδρους των κοινοτήτων της δημοτικής ενότητας Ηράκλειας για την επίλυση των προβλημάτων τους.
Β. καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο Έργων, Υποδομών, Ανάπτυξης και Ζωικής Παραγωγής και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:
• Την εποπτεία και ευθύνη του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου Ηράκλειας και τις αρμοδιότητες που έχουν σχέση με το παραπάνω Τμήμα.
• Τον έλεγχο καταστημάτων και επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος.
• Την έκδοση των αδειών που απαιτούνται για τη λειτουργία επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος.
• Τη λειτουργία Δημοτικών, Λαϊκών Αγορών και Εμποροπανηγύρεων.
• Την άσκηση υπαίθριων και γενικότερα εμπορικών δραστηριοτήτων καθώς και τη χορήγηση των σχετικών αδειών.
• Την εποπτεία και ευθύνη του Τομέα Ζωικής Παραγωγής του Γραφείου Αγροτικής Παραγωγής του Τμήματος Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου Ηράκλειας και τις αρμοδιότητες που έχουν σχέση με τον παραπάνω Τομέα.
• Την υπογραφή των συμβάσεων (εκτός από τις Προγραμματικές Συμβάσεις, τις Διαδημοτικές Συμβάσεις και τις Συμβάσεις Συγχρηματοδοτούμενων Έργων), των εγγράφων, των αποφάσεων, των αδειών, των πιστοποιητικών, των βεβαιώσεων, των δικαιολογητικών και γενικά των πράξεων των σχετικών με το αντικείμενο των υπηρεσιών που εποπτεύει (σύμφωνα με τον Ο.Ε.Υ του Δήμου) και με τις μεταβιβαζόμενες σε αυτόν αρμοδιότητες.

2. τον κ. Ελευθέριο Στοΐλα του Κωνσταντίνου
Α. κατά τόπον Αντιδήμαρχο για τη Δημοτική Ενότητα Σκοτούσσας και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:
• Την εξυπηρέτηση και ενημέρωση των Πολιτών για θέματα της δημοτικής ενότητας Σκοτούσσας
• Την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη δημοτική ενότητα Σκοτούσσας.
• Την παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη δημοτική ενότητα Σκοτούσσας.
• Τη μέριμνα για τη διατήρηση του εξοπλισμού, που βρίσκεται στη δημοτική ενότητα Σκοτούσσας, σε κατάσταση καλής λειτουργίας.
• Την εποπτεία της κίνησης των οχημάτων που βρίσκονται στο αμαξοστάσιο της Σκοτούσσας.
• Τη συνεργασία με τους Προέδρους των κοινοτήτων της δημοτικής ενότητας Σκοτούσσας για την επίλυση των προβλημάτων τους.
• Την τέλεση πολιτικών γάμων στη δημοτική ενότητα Σκοτούσσας.
• Την εποπτεία και έλεγχο για τη διαφύλαξη των υλικών και περιουσιακών στοιχείων που βρίσκονται εντός των ορίων της δημοτικής ενότητας Σκοτούσσας.
• Την καθαριότητα όλων των κοινόχρηστων χώρων της δημοτικής ενότητας Σκοτούσσας καθώς και την αποκομιδή και διαχείριση των αποβλήτων σε συνεργασία με τον καθ’ ύλην αρμόδιο Αντιδήμαρχο και με τα μέσα που θα οριστούν από αυτόν.
• Την εποπτεία του προσωπικού που παρέχει υπηρεσίες εντός της δημοτικής ενότητας Σκοτούσσας σε συνεργασία με τον καθ΄ύλην αρμόδιο Αντιδήμαρχο.
• Την υπογραφή, με εξουσιοδότηση του δημάρχου, βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων, τα οποία εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της δημοτικής ενότητας Σκοτούσσας.
Β. καθ’ύλην Αντιδήμαρχο Φυτικής Παραγωγής και Αλιείας και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:
•Την εποπτεία και ευθύνη του Τομέα Φυτικής Παραγωγής του Γραφείου Αγροτικής Παραγωγής του Τμήματος Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου Ηράκλειας και τις αρμοδιότητες που έχουν σχέση με τον παραπάνω Τομέα.
•Την εποπτεία και ευθύνη για τη χορήγηση αδειών παραγωγών που διαθέτουν τα αγροτικά προϊόντα τους σε λαϊκές αγορές.
•Την εποπτεία και ευθύνη του Τομέα Αλιείας του Γραφείου Αγροτικής Παραγωγής του Τμήματος Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου Ηράκλειας και τις αρμοδιότητες που έχουν σχέση με τον παραπάνω Τομέα
•Την υπογραφή των συμβάσεων (εκτός από τις Προγραμματικές Συμβάσεις, τις Διαδημοτικές Συμβάσεις και τις Συμβάσεις Συγχρηματοδοτούμενων Έργων), των εγγράφων, των αποφάσεων, των αδειών, των πιστοποιητικών, των βεβαιώσεων, των δικαιολογητικών και γενικά των πράξεων των σχετικών με το αντικείμενο των υπηρεσιών που εποπτεύει (σύμφωνα με τον Ο.Ε.Υ του Δήμου) και με τις μεταβιβαζόμενες σε αυτόν αρμοδιότητες.

3. τον κ. Ευάγγελο Ευαγγέλου του Ιωάννη κατά τόπον Αντιδήμαρχο για τη Δημοτική Ενότητα Στρυμονικού και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:
• Την εξυπηρέτηση και ενημέρωση των Πολιτών για θέματα της δημοτικής ενότητας Στρυμονικού.
• Την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη δημοτική ενότητα Στρυμονικού.
• Την παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη δημοτική ενότητα Στρυμονικού.
• Τη μέριμνα για τη διατήρηση του εξοπλισμού, που βρίσκεται στη δημοτική ενότητα Στρυμονικού, σε κατάσταση καλής λειτουργίας.
• Την εποπτεία της κίνησης των οχημάτων που βρίσκονται στο αμαξοστάσιο του Στρυμονικού.
• Τη συνεργασία με τους Προέδρους των κοινοτήτων της δημοτικής ενότητας Στρυμονικού για την επίλυση των προβλημάτων τους.
• Την τέλεση πολιτικών γάμων στη δημοτική ενότητα Στρυμονικού.
• Την εποπτεία και έλεγχο για τη διαφύλαξη των υλικών και περιουσιακών στοιχείων που βρίσκονται εντός των ορίων της δημοτικής ενότητας Στρυμονικού.
• Την καθαριότητα όλων των κοινόχρηστων χώρων της δημοτικής ενότητας Στρυμονικού, καθώς και την αποκομιδή και διαχείριση των αποβλήτων σε συνεργασία με τον καθ’ ύλην αρμόδιο Αντιδήμαρχο και με τα μέσα που θα οριστούν από αυτόν.
• Την εποπτεία του προσωπικού που παρέχει υπηρεσίες εντός της δημοτικής ενότητας Στρυμονικού σε συνεργασία με τον καθ’ ύλην αρμόδιο Αντιδήμαρχο.
• Την υπογραφή, με εξουσιοδότηση του δημάρχου, βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων, τα οποία εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της δημοτικής ενότητας Στρυμονικού.

4. τον κ. Ανέστη Λαζαρίδη του Σωτηρίου καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο Διοικητικών και Οικονομικών Λειτουργιών και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:
• Την εποπτεία και ευθύνη του Αυτοτελούς Τμήματος Τεχνολογιών, Πληροφορικής και Επικοινωνιών του Δήμου Ηράκλειας και τις αρμοδιότητες που έχουν σχέση με το παραπάνω Τμήμα.
• Την εποπτεία και ευθύνη του Τμήματος Υποστήριξης των Πολιτικών Οργάνων και Πρωτοκόλλου του Δήμου Ηράκλειας και τις αρμοδιότητες που έχουν σχέση με το παραπάνω Τμήμα.
• Την εποπτεία και ευθύνη του Τμήματος ΚΕΠ του Δήμου Ηράκλειας και τις αρμοδιότητες που έχουν σχέση με το παραπάνω Τμήμα.
• Την εποπτεία και ευθύνη του Τμήματος Δημοτικής Κατάστασης, Ληξιαρχείου και Αλλοδαπών του Δήμου Ηράκλειας και τις αρμοδιότητες που έχουν σχέση με το παραπάνω Τμήμα, εκτός από την τέλεση πολιτικών γάμων στις δημοτικές ενότητες Σκοτούσσας και Στρυμονικού.
• Την τέλεση πολιτικών γάμων στη δημοτική ενότητα Ηράκλειας.
• Την εποπτεία και ευθύνη του Τμήματος Ανθρώπινου Δυναμικού και Διοικητικής Μέριμνας του Δήμου Ηράκλειας και τις αρμοδιότητες που έχουν σχέση με το παραπάνω Τμήμα, εκτός από τη χορήγηση πάσης φύσεως αδειών στους υπαλλήλους του Δήμου, τις μετακινήσεις εκτός έδρας στο εσωτερικό και εξωτερικό όλων των υπαλλήλων του Δήμου και την αρμοδιότητα που έχει ο Δήμαρχος ως πειθαρχικός Προϊστάμενος των υπαλλήλων του Δήμου.
• Την εποπτεία και ευθύνη όλου του προσωπικού του Δήμου.
• Την εποπτεία και ευθύνη του Τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Ηράκλειας και τις αρμοδιότητες που έχουν σχέση με το παραπάνω Τμήμα.
• Την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση όλων των εγγεγραμμένων στον προϋπολογισμό πιστώσεων, συμπεριλαμβανομένων των πιστώσεων που εγγράφονται σε αυτόν με αναμόρφωση, με την έκδοση της σχετικής απόφασης ανάληψης υποχρέωσης.
• Την έκδοση του τεκμηριωμένου αιτήματος.
• Να συνυπογράφει τους βεβαιωτικούς καταλόγους του Δήμου Ηράκλειας.
• Την παρακολούθηση θεμάτων διαφάνειας και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης.
• Τη λειτουργία του προγράμματος Διαύγεια και του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων.
• Την υπογραφή των συμβάσεων (εκτός από τις Προγραμματικές Συμβάσεις, τις Διαδημοτικές Συμβάσεις και τις Συμβάσεις Συγχρηματοδοτούμενων Έργων), των εγγράφων, των αποφάσεων, των αδειών, των πιστοποιητικών, των βεβαιώσεων, των δικαιολογητικών και γενικά των πράξεων των σχετικών με το αντικείμενο των υπηρεσιών που εποπτεύει (σύμφωνα με τον Ο.Ε.Υ του Δήμου) και με τις μεταβιβαζόμενες σε αυτόν αρμοδιότητες.

5. τον κ. Ηλία Σαλμά του Γεωργίου καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο Περιβάλλοντος, Καθαριότητας και Πολιτικής Προστασίας και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:
• Την εποπτεία και ευθύνη του Τμήματος Περιβάλλοντος και Πρασίνου του Δήμου Ηράκλειας και τις αρμοδιότητες που έχουν σχέση με το παραπάνω Τμήμα.
• Την ευθύνη των δασών.
• Την εποπτεία και ευθύνη του Τμήματος Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Ηράκλειας και τις αρμοδιότητες που έχουν σχέση με το παραπάνω Τμήμα, εκτός από την εποπτεία της κίνησης των οχημάτων που βρίσκονται στα αμαξοστάσια Σκοτούσσας και Στρυμονικού.
• Την υπογραφή των συμβάσεων (εκτός από τις Προγραμματικές Συμβάσεις, τις Διαδημοτικές Συμβάσεις και τις Συμβάσεις Συγχρηματοδοτούμενων Έργων), των εγγράφων, των αποφάσεων, των αδειών, των πιστοποιητικών, των βεβαιώσεων, των δικαιολογητικών και γενικά των πράξεων των σχετικών με το αντικείμενο των υπηρεσιών που εποπτεύει (σύμφωνα με τον Ο.Ε.Υ του Δήμου) και με τις μεταβιβαζόμενες σε αυτόν αρμοδιότητες.

6. τον κ. Δημήτριο Χαβαλέ του Νικολάου καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο Κοινωνικής Μέριμνας, Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:
• Την εποπτεία και ευθύνη του Αυτοτελούς Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού του Δήμου Ηράκλειας και τις αρμοδιότητες που έχουν σχέση με το παραπάνω τμήμα.
• Την υπογραφή των συμβάσεων (εκτός από τις Προγραμματικές Συμβάσεις, τις Διαδημοτικές Συμβάσεις και τις Συμβάσεις Συγχρηματοδοτούμενων Έργων), των εγγράφων, των αποφάσεων, των αδειών, των πιστοποιητικών, των βεβαιώσεων, των δικαιολογητικών και γενικά των πράξεων των σχετικών με το αντικείμενο των υπηρεσιών που εποπτεύει (σύμφωνα με τον Ο.Ε.Υ του Δήμου) και με τις μεταβιβαζόμενες σε αυτόν αρμοδιότητες.

Ορίζει από τους Αντιδημάρχους, τον κ. Αθανάσιο Σταυρακάρα του Αγγέλου, τον κ. Ελευθέριο Στοΐλα του Κωνσταντίνου, τον κ. Ευάγγελο Ευαγγέλου του Ιωάννη, τον κ. Ανέστη Λαζαρίδη του Σωτηρίου και τον κ. Ηλία Σαλμά του Γεωργίου ως έμμισθους Αντιδημάρχους και τον κ. Δημήτριο Χαβαλέ του Νικολάου ως άμισθο Αντιδήμαρχο.