Το θέμα της αλλαγής τοποθεσίας της λαϊκής αγοράς του Χρυσού, τέθηκε στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Εμμανουήλ Παππά, που πραγματοποιήθηκε στις 26 Σεπτεμβρίου.

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα και ενέκρινε τη μεταφορά της Λαϊκής Αγοράς Χρυσού, από την θέση που λειτουργεί τώρα, δηλ. στον κεντρικό δρόμο έξω από το Δημοτικό Κατάστημα και από τις δύο πλευρές του και μέχρι τον παράδρομο που βρίσκεται πάνω από την οικία του Φρέσκου Ηλία, με ημέρα λειτουργίας την Τετάρτη, σε νέα θέση και συγκεκριμένα στο δρόμο που οδηγεί προς την Εκκλησία του Αγίου Βασιλείου, που θα ξεκινά από το Ζαχαροπλαστείο – Μπουγάτσα του κ. Πρασσά Πέτρου και ημέρα λειτουργίας την Τετάρτη.

Ο αριθμός των θέσεων των παραγωγών και πωλητών και ο όροι λειτουργίας, θα είναι αυτοί που καθορίστηκαν με τις 324/2012 και 71/2018 προηγούμενες αποφάσεις περί ίδρυσης και λειτουργίας της Λαϊκής Αγοράς Κοινότητας Χρυσού.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. Θεοφάνης Δεδούσης για το 6ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έδωσε τον λόγο στον Δήμαρχο Δημήτρη Νότα, ο οποίος είπε τα εξής:
«Μετά την ένταξη του έργου «Ανάπλαση Πλατείας Χρυσού» στο πρόγραμμα LEADER, το Συμβούλιο της Κοινότητας Χρυσού με την αριθ. 1/2021 απόφασή του προτείνει τη μεταφορά της Λαϊκής Αγοράς στο δρόμο που οδηγεί προς την Εκκλησία του Αγίου Βασιλείου, που θα ξεκινά από το Ζαχαροπλαστείο – Μπουγάτσα του κ. Πρασσά Πέτρου.
Για τις κυκλοφοριακές επιπτώσεις η αρμόδια αστυνομική αρχή (Αστυνομικό Τμήμα Εμμανουήλ Παππά) με το αρίθ. 1016/49/115-α΄/21-09-2022 έγγραφό της γνωμοδοτεί ότι συνηγορεί στον καθορισμό –χωροθέτηση του προτεινόμενου χώρου, προκειμένου να λειτουργήσει η λαϊκή αγορά στην Κοινότητα Χρυσού, καθώς δεν υφίστανται ιδιαίτεροι λόγοι ασφάλειας που θέτουν σε κίνδυνο την κυκλοφορία πεζών και τροχοφόρων.
Για τη μετακίνηση της λαϊκής αγοράς οριοθετείται ο ακριβής της χώρος λειτουργίας. Προς τούτο η Τεχνική Υπηρεσία συνέταξε τοπογραφικό διάγραμμα στο οποίο αποτυπώνεται ο νέος χώρος λειτουργίας της Λαϊκής Αγοράς, με τον ίδιο αριθμό θέσεων.
Η μετακίνηση της Λαϊκής Αγοράς είναι αρμοδιότητα του φορέα λειτουργίας, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 27 του Ν.4849/21.
[… Άρθρο 27
Ίδρυση, μετακίνηση, επέκταση και κατάργηση λαϊκών αγορών
1. Με την επιφύλαξη της παρ. 2, η ίδρυση, η κατάργηση, η μετακίνηση και η επέκταση των λαϊκών αγορών γίνεται με απόφαση του φορέα λειτουργίας μετά από την επιλογή του χώρου λειτουργίας τους σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 25. Η απόφαση του πρώτου εδαφίου κοινοποιείται στην Περιφέρεια του δήμου εντός των ορίων του οποίου λειτουργεί η λαϊκή αγορά. …….]
Επειδή είναι σε ισχύ ο νέος νόμος, το Δημοτικό Συμβούλιο έχοντας υπόψη: α) την αρ 1/2021 απόφαση του Κοινοτικού Συμβουλίου Χρυσού, β) την αρ. 15/2022 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και γ) την αρ. πρ. 1016/49/115-α΄/21-09-2022 γνωμοδότηση του Αστυνομικού τμήματος Εμμ. Παππά, θα πρέπει να πάρει απόφαση, για τη μετακίνηση της λαϊκής αγοράς Κοινότητας Χρυσού, λόγω έργων στο χώρο που λειτουργεί, σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 27 του ν.4849/21.
Η Λαϊκή Αγορά θα λειτουργεί όπως μέχρι σήμερα κάθε Τετάρτη στο νέο χώρο που αποτυπώνεται στο συνημμένο τοπογραφικό διάγραμμα. Ο αριθμός των θέσεων των παραγωγών και πωλητών και ο όροι λειτουργίας, θα είναι αυτοί που καθορίστηκαν με τις προηγούμενες αποφάσεις περί ίδρυσης και λειτουργίας της Λαϊκής Αγοράς Κοινότητας Χρυσού.
Η κατάληψη των θέσεων στο νέο χώρο από τους πωλητές, θα γίνει με αντιμετάθεση των υφιστάμενων θέσεων που λειτουργούν μέχρι σήμερα».

πηγή: https://infonews24.gr/2022/09/30/dimos-em-pappa-allazei-choro-laiki-agora-chrysoy-poia-nea/?fbclid=IwAR3MtJFRWwllVUv5h_vTzdGagoDbjTSKflxKh0aF7KOTJ6stlRaH0oonJLo