Σύμφωνα με το αρ.8 εδάφιο α` του Ν. 3198/1955, οι μισθωτοί που απασχολούνται με σχέση εργασίας αόριστης διάρκειας και έχουν συμπληρώσει δεκαπενταετή υπηρεσία στον ίδιο εργοδότη), αποχωρώντας από την εργασία τους με τη συγκατάθεση του εργοδότη, δικαιούνται να λάβουν το ήμισυ της οριζόμενης αποζημίωσης για την περίπτωση της απροειδοποίητης καταγγελίας της σύμβασης εργασίας.

Η εν λόγω αποζημίωση υπολογίζεται όπως ορίζεται στο άρθρο 5 παρ.1 και 2 του ν. 3198/1955.

Επομένως σύμφωνα με τα ανωτέρω, προκειμένου ο εργαζόμενος να λάβει το ήμισυ της αποζημίωσης πρέπει να πληρούνται οι εξής προϋποθέσεις :

α) η σχέση εργασίας να είναι αορίστου χρόνου,

β) ο εργαζόμενος να αποχωρεί ύστερα από τη συμπλήρωση συγκεκριμένου χρόνου υπηρεσίας και

γ) η αποχώρηση να γίνεται με τη συγκατάθεση του εργοδότη.

Σημαντικό σημείο προσοχής αποτελεί η μεταξύ άλλων συγκατάθεση του εργοδότη στην αποχώρηση του μισθωτού από την εργασία του. Η συγκατάθεση αυτή πρέπει να παρέχεται πριν από την αποχώρηση του μισθωτού, δύναται δε να είναι έγγραφη ή προφορική, ρητή ή σιωπηρή, δηλαδή συναγόμενη εμμέσως από την συμπεριφορά του εργοδότη εν όψει και των πραγματικών περιστατικών συγκεκριμένης περιπτώσεως αρκεί στην τελευταία περίπτωση να είναι σαφής και αναμφίβολη. Έτσι, η συγκατάθεση του εργοδότη μπορεί να δοθεί εγγράφως ή προφορικώς, ακόμη και σιωπηρώς, εφ` όσον προκύπτει σαφώς, πράγμα που συμβαίνει όταν αυτός (εργοδότης) δεν εναντιωθεί στην αποχώρηση του μισθωτού

Εφόσον επομένως, ο εργαζόμενος έχει συμπληρώσει δεκαπενταετή υπηρεσία στον εργοδότη που απασχολείται και εφόσον ρητά ή σιωπηρά έχει λάβει την συγκατάθεση του εργοδότη, δικαιούται να αποχωρήσει λαμβάνοντας το μισό της αποζημίωσης απόλυσης.

Τέλος αξίζει να σημειωθεί ότι σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 7590/1988 γνωμοδότηση της Νομικής Διεύθυνσης του τ. ΙΚA, καθώς και με τις οδηγίες που εκδόθηκαν για την εφαρμογή της, με το αρ. Α 40/27/20-9-1988 Γενικό Έγγραφο του τ. ΙΚΑ, τα χρηματικά ποσά που καταβάλλονται ως αποζημίωση κατά την οικειοθελή αποχώρηση των απασχολούμενων από τις επιχειρήσεις δε θεωρούνται μισθός και δεν υπόκεινται σε υπέρ του e-ΕΦΚΑ ασφαλιστικές εισφορές.

πηγή: https://www.andreasmichailos.gr/news/apozemiose-apolyses-ergazomenoy-poy-paraiteitai