Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης με αριθμό φύλλου ΦΕΚ 5087Β΄/2022, σε εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4662/2020, η Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας με θέμα «Δικαιολογητικά και διαδικασία εγγραφής των Εθελοντικών Οργανώσεων και των Εθελοντών Πολιτικής Προστασίας στο Ενιαίο Μητρώο Εθελοντισμού Πολιτικής Προστασίας (Ε.Μ.Ε.Π.Π.)», με την οποία καθορίζονται τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και η διαδικασία εγγραφής, τόσο των ενταγμένων μέχρι τη δημοσίευση του ν. 4662/2020 στο Μητρώο Εθελοντικών Οργανώσεων της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας (Γ.Γ.Π.Π.) εθελοντικών οργανώσεων όσο και νέων, στο Μητρώο Εθελοντικών Οργανώσεων Πολιτικής Προστασίας (Μ.Ε.Ο.Π.Π.) καθώς και των μελών αυτών, τα οποία πληρούν τις προϋποθέσεις, στο Μητρώο Εθελοντών Πολιτικής Προστασίας (Μ.Ε.Π.Π.) του Ενιαίου Μητρώου Εθελοντισμού Πολιτικής Προστασίας (Ε.Μ.Ε.Π.Π.).

            Προσκαλούνται, σε εφαρμογή του άρθρου 71, παρ. 2 του ν. 4662/2020 οι, προ της έναρξης ισχύος του, ενταγμένες στο Μητρώο Εθελοντικών Οργανώσεων της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας (Γ.Γ.Π.Π.) εθελοντικές οργανώσεις (Ε.Ο.) να καταθέσουν αίτηση ένταξης στο Μ.Ε.Ο.Π.Π. σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην Απόφαση.

            Τα νομικά πρόσωπα/ενώσεις/ομάδες προσώπων που δεν είναι ενταγμένες προ της δημοσίευσης του ν. 4662/2020 στο Μητρώο Εθελοντικών Οργανώσεων της Γ.Γ.Π.Π., δεν δύνανται να καταθέσουν αίτηση ένταξης έως την παρακολούθηση και επιτυχή ολοκλήρωση της προβλεπόμενης πιστοποιημένης εκπαίδευσης στην Σχολή Εθελοντών και Εθελοντικών Οργανώσεων της Ακαδημίας Πολιτικής Προστασίας. Θα ακολουθήσουν σχετικές αναλυτικές οδηγίες μετά την έναρξη λειτουργίας της Ακαδημίας Πολιτικής Προστασίας.

             Περισσότερες πληροφορίες βρίσκονται αναρτημένες στην ιστοσελίδα www.civilprotection.gr.