την Δευτέρα 10 Οκτωβρίου 2022 και ώρα 13:00 μ.μ., στην πρώην αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:   

 

 

ΘΕΜΑ 1ο :Έγκριση επιμήκυνσης χρονοδιαγράμματος του έργου με τίτλο: «Βελτίωση της οδικής ασφάλειας στην πόλη των Σερρών».

 

 

ΘΕΜΑ 2ο : Παράταση καταληκτικών ημερομηνιών παραλαβής προσφορών διαγωνισμών λόγω δυσλειτουργίας του ΕΣΗΔΗΣ.

 

 

ΘΕΜΑ 3ο:Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης συνολικού ποσού 49,60€ με Φ.Π.Α, για την προμήθεια ειδών τυπογραφείου (πινακίδες πόρτας), για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Σερρών.

 

 

ΘΕΜΑ 4ο:Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης συνολικού ποσού 1.200,00€ χωρίς Φ.Π.Α, για την παροχή εντολής σε εξωτερικό δικηγόρο για την εκπροσώπηση του Δήμου Σερρών στα αιτήματα προσωρινών διαταγών που κατατέθηκαν ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών με τους εξής αριθμούς κατάθεσης δικογράφων: 1. ΓΑΚ50366/2022, 2. ΓΑΚ49841/2022, 3. ΓΑΚ55241/2022, 4. ΓΑΚ55254/2022, 5. ΓΑΚ63502/2022, 6. ΓΑΚ63488/2022, 7. ΓΑΚ72907/2022, 8. ΓΑΚ72921/2022, κατά του Δήμου Σερρών.

 

 

ΘΕΜΑ 5ο:Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης συνολικού ποσού 1.073,84€ με Φ.Π.Α, για την  πληρωμή των εφημερίδων «Ελεύθερο Βήμα», «Καθημερινός Παρατηρητής» και «Νέα Σέρρες» για τη δημοσίευση περίληψης διακήρυξης του διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια λιπαντικών για τα έτη 2022-2023».

 

 

ΘΕΜΑ 6ο:Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης συνολικού ποσού 1.463,20€ με Φ.Π.Α, για την πληρωμή της εφημερίδας «Σημερινή» για τη δημοσίευση της αρ. 915/2022 Απόφασης Δημάρχου περί «ΟΡΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΩΝ».

 

 

ΘΕΜΑ 7ο:Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης συνολικού ποσού  396,77€ με Φ.Π.Α, για την  επιστροφή ποσού ως αχρεωστήτως εισπραχθέντων σε δικαιούχους, λόγω λανθασμένης εγγραφής στο πρόσωπό τους.

 

ΘΕΜΑ 8ο :Αναμόρφωση εγκεκριμένου προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022 (38η), που αφορά  την αποδοχή χρηματοδότησης 380.000,00 € της πράξης «Βιώσιμη μικροκινητικότητα μέσω συστήματος κοινόχρηστων ποδηλάτων σε Δήμους της Χώρας (εκτός Δήμων Μητροπολιτικών Κέντρων) με κωδικό ΟΠΣ 5163963 στο Ε.Π. “Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020”».

 

 

ΘΕΜΑ 9ο :Αναμόρφωση εγκεκριμένου προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022 (39η), που αφορά  την  ενίσχυση του κωδικού εξόδων 20.6162.003 με τίτλο «Διαχείριση ογκωδών και αποβλήτων εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ)».

 

 

ΘΕΜΑ 10ο :Αναμόρφωση εγκεκριμένου προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022 (40η), που αφορά  την  ενίσχυση του κωδικού εξόδων 30.6266.001 με τίτλο «Συντήρηση λογισμικού προγράμματος κίνησης κρατικών αυτοκινήτων».

 

 

ΘΕΜΑ 11ο :Αναμόρφωση εγκεκριμένου προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022 (41η), που αφορά  την  δημιουργία κωδικού εξόδου για την «Απόδοση υπέρ του Δημοσίου του ποσοστού 50% των προστίμων για παράβαση της Τ1γ/Γ.Π./οικ.47829/(ΦΕΚ 2161/Β/23-6-17)».

 

 

ΘΕΜΑ 12ο :Αναμόρφωση εγκεκριμένου προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022 (42η), που αφορά  την αποδοχή χρηματοδότησης από το Πράσινο Ταμείο συνολικού ποσού 395.584,71 € για την επανεπιβολή της αρθείσας απαλλοτρίωσης σε ακίνητο με ΚΑΕΚ 441211512008 φερόμενης ιδιοκτησίας των Κ. Ε., Α. Α., Ζ. Κ. και σε ακίνητο με ΚΑΕΚ 441211512010 φερόμενης ιδιοκτησίας των Α. Κ., Α. Φ., Τ. Θ., Τ. Κ.

 

 

ΘΕΜΑ 13ο :Αναμόρφωση εγκεκριμένου προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022 (43η), που αφορά την  ενίσχυση και δημιουργία κωδικών εξόδων της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών.

 

 

ΘΕΜΑ 14ο :Αναμόρφωση εγκεκριμένου προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022 (44η), που αφορά την  ενίσχυση κωδικών εξόδων που αφορούν τακτικές αποδοχές προσωπικού Ι.Δ.Ο.Χ. και εργοδοτικές εισφορές.

 

 

ΘΕΜΑ 15ο :Αναμόρφωση εγκεκριμένου προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022 (45η), που αφορά την  απομείωση κωδικού εσόδου 0611.04 που αφορά «ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ».

 

 

ΘΕΜΑ 16ο :Αναμόρφωση εγκεκριμένου προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022 (46η), που αφορά την αποδοχή χρηματοδότησης ύψους 154.672,64 € για την κάλυψη δαπανών θέρμανσης των σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

 

 

ΘΕΜΑ 17ο :Αναμόρφωση εγκεκριμένου προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022 (47η), που αφορά την ενίσχυση του κωδικού εξόδων 70.6162.034 με τίτλο «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΕΠΙΤΗΡΗΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΖΩΩΝ».