Επικοινωνία: info@serraikanea.gr

Πολιτικη

Σέρρες, Δήμος Σερρών: Νέο ειδικό συνεργάτη προσλαμβάνει ο Αλέξανδρος Χρυσάφης

Πλήρωση μίας (1) θέσης Ειδικού Συνεργάτη Δημάρχου Σερρών»
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
Ο Δήμαρχος Σερρών έχοντας υπόψη:
- τις διατάξεις των άρθρων 11-17 και 163 του Ν. 3584/2007
- Τα άρθρα 213 και 68 του Ν. 45555/2018
- Την ανάγκη πλήρωσης μίας θέσης Ειδικού Συνεργάτη Δημάρχου για την κάλυψη αναγκών σε
νομικά και θέματα συντονισμού διαχείρισης.
καλεί τους /τις ενδιαφερόμενους /νες να υποβάλλουν αίτηση, σχετικά με την πλήρωση μίας (1) θέσης
Ειδικού Συνεργάτη Δημάρχου με πτυχίο Νομικής και με αρμοδιότητες: 1) την παροχή εξειδικευμένων
συμβουλών για εξώδικα αιτήματα προς το Δήμο 2) Παροχή συμβουλών και επιμέλεια συμβάσεων και
συμφωνιών Δήμου με τρίτους, 3) Παροχή υποστήριξης σε νομικά θέματα πριν αυτά οδηγηθούν σε
δικαστική διαδικασία, 4) Παροχή υπηρεσιών συντονισμού των αρμοδίων οργάνων & δομών του Δήμου
και παροχή επιστημονικής βοήθειας υποστήριξής τους.
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να κατέχουν τα γενικά και τυπικά προσόντα διορισμού καθώς και την ειδική
εμπειρία που προβλέπεται στην παρ. 3 του άρθρου 163 του Ν. 3584/2007, δηλαδή:
1. Να έχουν την Ελληνική ιθαγένεια ή την ιθαγένεια χώρας που ανήκει στην Ευρωπαϊκή Ένωση
(ΕΕ). (άρθρο 12 Ν.3584/2007).
2. Να έχουν συμπληρώσει το κατώτατο όριο ηλικίας διορισμού (21ο έτος). (άρθρο 13 Ν.3584/2007).
3. Να είναι υγιείς (άρθρο 14 Ν.3584/2007).
4. Να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί από αυτές
νόμιμα (άρθρο 15 Ν.3584/2007).
5. Να μην έχουν ποινική καταδίκη, στερητική ή επικουρική δικαστική συμπαράσταση (άρθρο 16
Ν.3584/2007).
6. Να μην έχουν απολυθεί από άλλη θέση για πειθαρχικούς λόγους (άρθρο 17 Ν.3584/2007).
7. Να είναι κάτοχοι πτυχίου Νομικής.
8. Να έχουν αποδεδειγμένη εμπειρία σε νομικά θέματα και κατά προτίμηση ειδίκευση στις
αρμοδιότητες που περιγράφονται ως ανωτέρω.
Για την πλήρωση της παραπάνω θέσης οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν αποκλειστικά
ηλεκτρονικά στο emai l : Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. του Τμήματος Προσωπικού του Δήμου Σερρών,
υπόψη κ. Καραγιαννίδη Δημήτριου, από την επομένη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας
και για πέντε (5) ημέρες, συμπεριλαμβανομένων και των αργιών, τα παρακάτω δικαιολογητικά:
Α) Υπογεγραμμένη αίτηση
Β) Σύντομο βιογραφικό σημείωμα
Γ) Ευκρινές φωτοαντίγραφο του απαιτούμενου τίτλου σπουδών
Δ) Αποδεικτικά εμπειρίας
Ε) Υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 στην οποία να δηλώνεται
ότι τα γενικά προσόντα διορισμού του πρώτου μέρους του Ν. 3584/07 (άρθρα 11 έως και 17)
πληρούνται.

καθώς και οποιαδήποτε άλλα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν τα παραπάνω αναφερόμενα
προσόντα τους.
Η πρόσληψη θα συντελεσθεί με απόφασή μας, που θα δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως,
ενώ το έργο των Ειδικών Συνεργατών Δημάρχου θα είναι αυτό που προβλέπεται στο άρθρο 163 του Ν.
3584/2007 και θα περιγράφεται στην προαναφερόμενη πράξη μας.
Το έργο των Ειδικών Συνεργατών δεν είναι ασυμβίβαστο με την ιδιότητα του Δικηγόρου, αλλά αναστέλλει
την άσκηση του δικηγορικού λειτουργήματος (παρ. 7 άρθ. 163 του Ν. 3584/2007). Με απόφαση του
οικείου Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης, μπορεί να εισαχθεί εξαίρεση στην ανωτέρω αναστολή.
Για κάθε επιπλέον πληροφορία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο τηλ. 2321350111
κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
Η παρούσα δημόσια γνωστοποίηση να δημοσιευθεί σε μία ημερήσια τοπική εφημερίδα, θα τοιχοκολληθεί
στον πίνακα ανακοινώσεων της υπηρεσίας του Δήμου Σερρών, των λοιπών δημοτικών ενοτήτων και θα
αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου.

Τα www.SerraikaNea.gr είναι μια διαδικτυακή ενημερωτική πύλη με ειδήσεις που αφορούν στις Σέρρες.