Επικοινωνία: info@serraikanea.gr

Πολιτικη

Δήμος Σερρών: Ορισμό νέου αντιδημάρχου έπειτα από την παραίτηση Καδή

Τροποποίηση αποφάσεως ορισμού  Αντιδημάρχων και ορισμός νέου Αντιδημάρχου

             

                                                       ΑΠΟΦΑΣΗ :  162

       Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΕΡΡΩΝ

 

Έχοντας υπόψη:

 

 1. Τις διατάξεις των άρθρων 58, 59 του Ν.3852/ 2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/7-6-2010 τ.Α΄), αναφορικά με τον ορισμό των Αντιδημάρχων και την αναπλήρωση του Δημάρχου.

 

 1. Την υπ’ αριθμ. 15150/ 15.4.2014 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών «Πρωτοβάθμιοι και Δευτεροβάθμιοι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης με τον Ν. 3852/2010,όπως ισχύει.

 

 1. Τις προβλεπόμενες αρμοδιότητες των Δήμων από Ν.3463/2006 (Δ.Κ.Κ) ιδίως του άρθρου 75, και τις πρόσθετες αρμοδιότητες από Ν. 3852/2010 ιδίως του άρθρου 94.

 

 1. Τον νέο Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του δήμου Σερρών (ΦΕΚ.2106/21-9-2011) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.

 

5.Τις  διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του Ν. 4071/2012.

 

6.Τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν.3463/2006 (ΚΔΚ).

 

7.Τις διατάξεις του άρθρου 92 του ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκαν από τις διατάξεις της παρ 3α του άρθρου 3 του Ν. 4051/2012.

 

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν.4147/2013 περί κύρωσης της από 31-12-2012 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου.

 

9.Το γεγονός ότι ο Δήμος Σερρών εμπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 59, παρ.2 του Ν.3852/2010 και επομένως μπορούν να ορισθούν έως επτά (7) Αντιδήμαρχο.

 

 1. Την αριθμ.122/7278/24-2-1017 απόφασή μας ορισμού Αντιδημάρχων.

 

 1. Την αριθμ305/17102/21-5-2018 τροποποίηση της παραπάνω αποφάσεώς μας.
 2. Την αίτηση παραιτήσεως με ΑΠ:8783/20-3-2019 που υπέβαλλε ο Αντιδήμαρχος

      καθημερινότητας κ. Καδής Γεώργιος.

 

      ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  

 

Τροποποιεί τις αριθμ. 122/7278/24-2-1017 και 305/1702//21-5-2018 αποφάσεις Δημάρχου Σερρών και ορίζει την κα Σταυρούλα Αρβανίτη-Αγιαννίδου ως Αντιδήμαρχο «ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑΣ» και κατά τόπον Αντιδήμαρχο στη Δημοτική Ενότητα Σκουτάρεως, της μεταβιβάζει τις παρακάτω τοπικές και καθ’ ύλην αρμοδιότητες των αντικειμένων της  για ολόκληρο το Δήμο Σερρών:

α) Οι κατά τόπον αρμοδιότητες:

 • Την ευθύνη της λειτουργίας των υπηρεσιών του Δήμου που εγκαθίστανται και λειτουργούν στα όρια της παραπάνω Δημοτικής Ενότητας.
 • Την παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων, εργασιών και δραστηριοτήτων του δήμου στα όρια της Δημοτικής Ενότητας.
 • Τη συνεργασία με τους προέδρους των δημοτικών και τοπικών κοινοτήτων για την καταγραφή και επίλυση των τοπικών προβλημάτων.
 • Την μέριμνα για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στην δημοτική ενότητα
 • Την μέριμνα, σε συνεργασία με τον αντίστοιχο πρόεδρο δημοτικής ή τοπικής κοινότητας, για τη σύγκλιση της προβλεπόμενης από τον νόμο ετήσιας συνέλευσης των κατοίκων και φορέων της τοπικής ή δημοτικής κοινότητας, στην οποία συζητούνται τα τοπικά προβλήματα και οι προτεραιότητες και την επίλυση των προβλημάτων.

 

β )Οι καθ’ ύλην αρμοδιότητες:

Οι ασκούμενες αρμοδιότητές της όπως και εποπτεία αυτών εκτείνονται επί των κάτωθι υπηρεσιών του Δήμου Σερρών:

 • Του Γραφείου Υποδοχής και εξυπηρέτησης Δημοτών και Διοικητικής βοήθειας
 • Της Δ/νσης των ΚΕΠ Δήμου Σερρών

 

Αναθέτουμε  στην ορισθέντα Αντιδήμαρχο με την παρούσα απόφαση,  την υπογραφή των εγγράφων, των αποφάσεων, των πάσης φύσεως δημοσίων συμβάσεων επί όλων των αρμοδιοτήτων που της ανατέθηκαν, όπως  και του δικαιώματος τέλεσης Πολιτικών Γάμων.

 Σε  περίπτωση απουσίας ή κωλύματος της ορισθέντος Αντιδημάρχου,  τις καθ’ ύλην αρμοδιότητές της ασκεί ο ίδιος ο Δήμαρχος, ενώ τις κατά τόπον αρμοδιότητες της  όταν απουσιάζει ή κωλύεται θα ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Δούκας Γεώργιος.

 Η θητεία της νέου Αντιδημάρχου ορίζεται από σήμερα και ισχύει έως και  31/8/2019 και στη διάρκεια αυτή δεν είναι δυνατή η αντικατάστασή τους παρά μόνο μετά από ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του Δημάρχου.

Κατά τα λοιπά  ισχύουν οι ανωτέρω αποφάσεις Δημάρχου.

   Η παρούσα να δημοσιευτεί μία φορά σε μία ημερήσια εφημερίδα του Νομού  ή σε μία εβδομαδιαία της πρωτεύουσας του Νομού  και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου.

 

Κοινοποίηση:                                                             Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  

1.Αποκεντρωμένη Διοίκηση

   Μακεδονίας Θράκης-Διοικητήριο

2.Οριζομένους Αντιδημάρχους                                     ΠΕΤΡΟΣ ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ

Εσωτερική διανομή:

Όλες τις Υπηρεσίες του Δήμου Σερρών

Τα www.SerraikaNea.gr είναι μια διαδικτυακή ενημερωτική πύλη με ειδήσεις που αφορούν στις Σέρρες.