Επικοινωνία: info@serraikanea.gr

Οικονομια

ΕΚΤΑΚΤΟ: Σέρρες: Κατεπείγουσα συνεδρίαση ΣΕ ΛΙΓΟ για την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σερρών

Δείτε για ποιον λόγο θα συνεδριάσει η Επιτροπή:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                        Σέρρες  9 Ιουνίου  2021                    ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ                                                       Αρ. Πρόσκλ.:  23
Δ/ΝΣΗ Δ/ΚΟΥ-ΟΙΚΟΝ/ΚΟΥ                                                                                                 ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ         
                                                                                                                               

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η               

Π Ρ Ο Σ

Τα Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

του Δήμου Σερρών

Ενταύθα

Σας προσκαλούμε σύμφωνα με τις διατάξεις: 1) της παρ. 6 του άρθρου 77 του Ν.4555/2018, 2) της παρ. 1 του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου  (Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του Κορονοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του), (ΦΕΚ  Α’  55/11-03-2020), καθώς και την υπ’  αριθμ. 687/30-09-2020 απόφαση Δημάρχου Σερρών, στην 23η κατεπείγουσα συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα γίνει δια περιφοράς  στις 10 Ιουνίου 2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα από 11:00 π.μ. έως 12:00 μ., για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1ο ΘΕΜΑ: Έγκριση υποβολής της πρότασης με τίτλο «Ανάπλαση εισόδων της πόλης των Σερρών και Ανάπλαση Κοινόχρηστων Χώρων Δημοτικής Ενότητας Σερρών» στο πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» στον Άξονα Προτεραιότητας «Ποιότητα ζωής και εύρυθμη λειτουργία των πόλεων, της υπαίθρου και των οικισμών» και στην Πρόσκληση ΑΤ06 με τίτλο «Αστική Αναζωογόνηση».

 

2ο ΘΕΜΑ: Έγκριση της υπ΄ αριθμ. 13/2021 μελέτης του Τμήματος Προμηθειών του Δήμου Σερρών, καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης αυτής, κατάρτιση των όρων διακήρυξης και της περίληψης, για την ανάδειξη προμηθευτή για την «Προμήθεια αναλωσίμων για εκτυπωτές - πολυμηχανήματα, φωτοτυπικά μηχανήματα», προϋπολογισμού 58.759,82 € χωρίς ΦΠΑ και 72.862,18 € με ΦΠΑ.

Η Συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα, για το μεν 1ο θέμα λόγω της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής της εν λόγω πρότασης και για το δε 2ο θέμα, λόγω της άμεσης ανάγκης κάλυψης των υπηρεσιών του Δήμου με ανταλλακτικά και αναλώσιμα.

Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 184 του Ν.4635/2019, οι απoφάσεις που θα ληφθούν κατόπιν της ως άνω πρόσκλησης, θα ανακοινωθούν από τον Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής, στην πρώτη, μετά την λήψη των αποφάσεων, τακτική συνεδρίαση.

 

Κοινοποίηση:
1. κ. Αριάδνη Παπαφωτίου, Επικεφαλής του

  Συνδυασμού “ΔΥΝΑΜΗ ΣΕΡΡΑΙΩΝ”

  1. κ. Γεωργούλα Αντώνιο, Επικεφαλής του

    Συνδυασμού “ΔΙΑΒΑΣΗ ΠΕΖΩΝ”   

  1. κ. Χαραλαμπίδου Παρθένα, Ανεξάρτητη

     Δημοτική Σύμβουλο
4. Γραφείο Τύπου & Δημ. Σχέσεων
    (για την δημοσίευσή της στο διαδίκτυο,
    ενημέρωση ΜΜΕ, κλπ)

Τα www.SerraikaNea.gr είναι μια διαδικτυακή ενημερωτική πύλη με ειδήσεις που αφορούν στις Σέρρες.