Επικοινωνία: info@serraikanea.gr

Οικονομια

Σέρρες: ΑΓΓΕΛΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Η Κρι-Κρι προσλαμβάνει προσωπικό σε τρεις θέσεις

Μάθε λεπτομέρειες παρακάτω...

ΥΠΕΥΘΥΝΗ/ΟΣ ΒΑΡΔΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Job description

 • Έλεγχος κατά την παραγωγική διαδικασία της εφαρμογής των ορθών βιομηχανικών πρακτικών, των διαδικασιών και των συστημάτων ποιότητας που τηρεί η εταιρεία σε όλη την αλυσίδα παραγωγής, από την παραλαβή υλικών μέχρι την παράδοση τελικών προϊόντων.
 • Διακοπή της παραγωγής σε περίπτωση που κριθεί ότι διακυβεύεται η ποιότητα και η ασφάλεια του προϊόντος
 • Έλεγχος της ορθής εφαρμογής των πρακτικών και οδηγιών του εργαστηρίου καθώς και των GLP’s
 • Έλεγχος και αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του εργαστηρίου και ενημέρωση του Δ/ντή Ποιοτικού Ελέγχου και των εμπλεκόμενων τμημάτων σε περίπτωση απόκλισης από τις προδιαγραφές.
 • Στατιστική ανάλυση και επεξεργασία των αποτελεσμάτων και εξαγωγή τάσεων.
 • Συνεργασία με το Δ/ντή Ποιοτικού Ελέγχου με στόχο τη σωστή διαχείριση των αποτελεσμάτων των ελέγχων. 
 • Επικαιροποίηση, επαλήθευση και προσαρμογή των μεθόδων και των οδηγιών εργασίας του εργαστηρίου βάση της εξέλιξης της επιστήμης και των συνθηκών της παραγωγής.
 • Μέριμνα για τη συντήρηση και ορθή λειτουργία του εξοπλισμού του εργαστηρίου.
 • Συντονισμός και οργάνωση του προσωπικού, καταμερισμός των εργασιών και καθηκόντων.
 • Μέριμνα για την εκπαίδευση του προσωπικού του εργαστηρίου.
 • Συμμετοχή στο panel οργανοληπτικής εξέτασης του RnD με σκοπό την ανάπτυξη νέων ή βελτίωση των υπαρχόντων προϊόντων.
 • Σε συνεργασία με το Δ/ντή Ποιοτικού Ελέγχου και κατά περίπτωση με άλλα τμήματα της εταιρείας, ανάληψη και διεκπεραίωση projects που σχετίζονται με τις αρμοδιότητες του τμήματος.
 • Εισηγήσεις προς τον προϊστάμενο για τυχόν μεταβολές ή προσθήκες σε έγγραφα, μεθόδους, οδηγίες κλπ που προωθούν την αποτελεσματικότητα της εργασίας και τη διασφάλιση ή και βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων. 

Job requirements

Τυπικά προσόντα:

 • Πτυχίο ΑΕΙ Κτηνιάτρου, Βιολόγου, Γεωπόνου Τεχνολόγου Τροφίμων (ΑΕΙ), Χημικού, Χημικού Μηχανικού ή συναφών σχολών με κατεύθυνση στα τρόφιμα
 • Εμπειρία σε αντίστοιχη θέση κατά προτίμηση στον τομέα τροφίμων για τουλάχιστον 4 έτη
 • Άριστη γνώση Αγγλικών
 • Άριστη γνώση χειρισμού MS Office
 • Γνώσεις Υλοποίησης Συστημάτων Διασφάλισης Ποιότητας
 • Αναλυτική σκέψη και ικανότητες επίλυσης προβλημάτων και δυνατότητα ένταξης και εργασίας σε ομάδα
 • Επιθυμητή γνώση SAP και στατιστικών εφαρμογών
 • Επιθυμητή εμπειρία στην εφαρμογή συστημάτων και προτύπων Ποιότητας και Ασφάλειας Τροφίμων
 • Δυνατότητα εργασίας σε βάρδιες
 • Απαραίτητες δεξιότητες: προγραμματισμός και οργάνωση, σεβασμός στις διαδικασίες, επικοινωνιακές δεξιότητες, λήψη αποφάσεων, εργασία σε απαιτητικό περιβάλλον

Πακέτο Αποδοχών

 • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
 • Ισορροπία μεταξύ της προσωπικής και της εργασιακής ζωής
 • Ιδιωτικό πρόγραμμα ασφάλισης
 • Δυνατότητα επιδότησης για μετοίκηση σε υποψηφίους που δεν κατάγονται από τον Ν. Σερρών
 • Συνεχής εξέλιξη και εκπαίδευση

Και το πιο σημαντικό είναι η ευκαιρία να απασχοληθείς σε μια εταιρεία, που νοιάζεται για ΕΣΕΝΑ και την ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ σου!


ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Job description

 • Επιβλέπει και διασφαλίζει την ορθή και ασφαλή υλοποίηση των διαδικασιών συντήρησης εξοπλισμού και εγκαταστάσεων στους τομείς ευθύνης του, συντονίζοντας εσωτερικά και εξωτερικά συνεργεία.
 • Αιτείται την προμήθεια των ανταλλακτικών και υλικών συντήρησης.
 • Συντονίζεται με τους συνεργάτες του και τη Διοίκηση για την επίτευξη των εταιρικών στόχων συμμετέχοντας σε ομαδικά project και εταιρικές συναντήσεις.
 • Προτείνει βελτιώσεις εξοπλισμού, εγκαταστάσεων και παραγωγικών διαδικασιών της μονάδας του.
 • Είναι υπεύθυνος για την καθαριότητα και την υγιεινή των υφισταμένων του, του εξοπλισμού και των εγκαταστάσεων.
 • Συντονίζει τους υφιστάμενους με την προσπάθεια της εταιρείας για συνεχή βελτίωση διαδικασιών παραγωγής και συντήρησης.
 • Συντάσσει μηνιαία αναφορά τμήματος προς τον Τεχνικό Δ/ντή.
 • Συντάσσει ετήσια γραπτή αξιολόγηση της απόδοσης των άμεσα υφισταμένων του. 
 • Διασφαλίζει την τήρηση του προτύπου ΕΛΟΤ 1801 ασφάλειας και υγιεινής και την υλοποίηση των υποδείξεων του τεχνικού ασφαλείας, στους τομείς ευθύνης του.
 • Συνεργάζεται άμεσα με την ομάδα πυρασφάλειας για τη συμμόρφωση της ομάδας του και των τομέων ευθύνης του στις υποδείξεις του Αρχηγού Πυρασφάλειας.

Job requirements

Τυπικά Προσόντα 

 • Απόφοιτος σχολής ΑΕΙ Ηλεκτρολόγων ή Μηχανολόγων Μηχανικών
 • Άριστες γνώσεις χειρισμού MS Office & Autocad κρίνονται απαραίτητες
 • Πιστοποιημένες γνώσεις Αγγλικών είναι προαπαιτούμενες 
 • Επιθυμητή η γνώση Γερμανικών 
 • Κατανόηση και σύνταξη μηχανολογικού και ηλεκτρολογικού σχεδίου
 • Άριστη γνώση παραγωγικού εξοπλισμού και διαδικασιών συντήρησης είναι must 
 • Άριστη γνώση και σύνταξη διαγραμμάτων ροής προϊόντος και βοηθητικών μέσων
 • Άριστη γνώση βιομηχανικών συστημάτων επεξεργασίας και δικτύων πεπιεσμένου αέρα, νερού, αζώτου
 • Βασικές αρχές βιομηχανικού αυτοματισμού θα εκτιμηθούν 
 • Βασικές γνώσεις ασφάλειας και υγιεινής στο χώρο εργασίας
 • Βασικές αρχές τεχνολογίας τροφίμων με εστίαση σε γαλακτοκομικά προϊόντα
 • Εμπειρία τουλάχιστον 3 ετών σε αντίστοιχη θέση θα θεωρηθεί ανταγωνιστικό πλεονέκτημα

Πακέτο Αποδοχών

 • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών 
 • Ισορροπία μεταξύ της προσωπικής και της εργασιακής ζωής
 • Ιδιωτικό πρόγραμμα ασφάλισης
 • Δυνατότητα επιδότησης για μετοίκηση σε υποψηφίους που δεν κατάγονται από τον Ν. Σερρών
 • Συνεχής εξέλιξη και εκπαίδευση

Και το πιο σημαντικό είναι η ευκαιρία να απασχοληθείς σε μια εταιρεία, που νοιάζεται για ΕΣΕΝΑ και την ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ σου! 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ΤΕΧΝΙΚΟΣ (ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ή ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ)

Job description

 

 • Ελέγχει την καλή λειτουργία των ηλεκτρολογικών ή των μηχανολογικών εγκαταστάσεων και των βιομηχανικών αυτοματισμών του εργοστασίου και καταγράφει τυχόν παρατηρήσεις στο έντυπο βλαβών
 • Είναι υπεύθυνος για την τήρηση του προγράμματος προληπτικών συντηρήσεων ηλεκτρολογικής φύσης του εξοπλισμού παραγωγής και των βοηθητικών συστημάτων
 • Σε κάθε ηλεκτρολογική ή μηχανολογική βλάβη επεμβαίνει άμεσα για την επίλυση του προβλήματος και την ομαλή συνέχιση της παραγωγής
 • Έχει την ευθύνη για την ασφάλεια των ηλεκτρολογικών ή των μηχανολογικών εγκαταστάσεων και προτείνει βελτιώσεις προς αυτή την κατεύθυνση
 • Πριν την έναρξη της προληπτικής συντήρησης ελέγχει τα χορηγημένα ανταλλακτικά και τα διαθέσιμα εργαλεία για τυχόν λανθασμένες χορηγήσεις ή ελλείψεις. Σε τέτοια περίπτωση ειδοποιεί άμεσα τον υπεύθυνο του Συστήματος Προληπτικής Συντήρησης για την έγκαιρη διόρθωση
 • Ελέγχει ποιοτικά τα προϊόντα, ώστε να είναι σύμφωνα με τις προδιαγραφές που έχουν οριστεί από το τμήμα ποιοτικού ελέγχου

Job requirements

Τυπικά Προσόντα 

 • Απόφοιτος σχολής ΑΤΕΙ Ηλεκτρολόγων ή Μηχανολόγων Μηχανικών
 • Ικανότητα ανάγνωσης και σύνταξης ηλεκτρολογικού σχεδίου είναι απαραίτητη
 • Πολύ καλές γνώσεις ηλεκτρολογίας ή μηχανολογίας  
 • Άριστη γνώση χειρισμού Η/Υ  
 • Εμπειρία  > 2 ετών σε αντίστοιχη θέση θα θεωρηθεί ανταγωνιστικό πλεονέκτημα
 • Γνώσεις εφαρμογής βιομηχανικών αυτοματισμών και δικτύων πεπιεσμένου αέρα κρίνονται απαραίτητες
 • Καλή γνώση Αγγλικών ή Γερμανικών θα εκτιμηθεί
 • Ειδικές γνώσεις σε αντλίες, βάνες και βαλβίδες
 • Ειδικές γνώσεις οργάνων ελέγχου ροής, στάθμης, πίεσης, θερμοκρασίας
 • Καλή γνώση βασικών αρχών και διαδικασιών συντήρησης εξοπλισμού
 • Άριστη γνώση μηχανολογικού ή / και ηλεκτρολογικού σχεδίου
 • Άριστη γνώση διαγραμμάτων ροής προϊόντος και βοηθητικών μέσων
 • Βασική γνώση χειρισμού εξοπλισμού παραγωγής
 • Βασικές γνώσεις βιομηχανικών συστημάτων επεξεργασίας και δικτύων ατμού, ηλεκτρικής ισχύος, πεπιεσμένου αέρα, νερού, αζώτου
 • Ειδικές γνώσεις αυτοματισμού και αντίστοιχων εξαρτημάτων
 • Αρχές ασφάλειας, πυρασφάλειας και υγιεινής στο χώρο εργασίας
 • Βασικές αρχές τεχνολογίας τροφίμων

Πακέτο Αποδοχών

 • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών 
 • Ισορροπία μεταξύ της προσωπικής και της εργασιακής ζωής
 • Ιδιωτικό πρόγραμμα ασφάλισης
 • Δυνατότητα επιδότησης για μετοίκηση σε υποψηφίους που δεν κατάγονται από τον Ν. Σερρών
 • Συνεχής εξέλιξη και εκπαίδευση

Και το πιο σημαντικό είναι η ευκαιρία να απασχοληθείς σε μια εταιρεία, που νοιάζεται για ΕΣΕΝΑ και την ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ σου! 

Τα www.SerraikaNea.gr είναι μια διαδικτυακή ενημερωτική πύλη με ειδήσεις που αφορούν στις Σέρρες.