Επικοινωνία: info@serraikanea.gr

Οικονομια

Σέρρες, Δήμος Ηράκλειας: Διακήρυξη για την αναβάθμιση σε παιδικές χαρές

Ο Δήμαρχος Ηράκλειας

προκηρύσσει Ηλεκτρονικό Ανοικτό Δημόσιο Διαγωνισμό για την «Προμήθεια – τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών του Δήμου Ηράκλειας». Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται από την υπογραφή της και για 10 μήνες.

Κριτήριο κατακύρωσης αποτελεί, εφόσον υπάρχει συμφωνία με τις τεχνικές περιγραφές των ειδών, η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής των ειδών του ενδεικτικού προϋπολογισμού , για το σύνολο των προς προμήθεια ειδών.

 

Χρηματοδότηση :Πρόγραμμα Φιλόδημος ΙΙ & Δημοτικοί Πόροι.
Χρόνος ισχύος προσφορών δώδεκα (12) μήνες.

Ο συνολικός προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 274.038,14€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί ηλεκτρονικά με ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών στις 27/12/2019 και καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών στις 31/01/2020 και ώρα 15:00. Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει τέσσερεις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ήτοι : 06/02/2020 ώρα 10:00 .

Περίληψη διακήρυξης
Διακήρυξη
Μελέτη
ΤΕΥΔ
Έντυπο οικονομικής προσφοράς

Τα www.SerraikaNea.gr είναι μια διαδικτυακή ενημερωτική πύλη με ειδήσεις που αφορούν στις Σέρρες.