Επικοινωνία: info@serraikanea.gr

Οικονομια

Δήμος Σερρών: Τι συζητήθηκε στη σημερινή συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

την Τρίτη 27     Αυγούστου 2019 και ώρα 12:00΄ μ., για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

                                                                                                                                                                         

ΘΕΜΑ 1ο: Ορισμός  Δικηγόρου  προκειμένου  να παραστεί και να εκπροσωπήσει τον Δήμο ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Σερρών, σε συνεδριάση για την εκδίκαση της με αριθμό καταχώρησης ΠΡ 62/22-2-2018 προσφυγή του Κοκαρίδα Γεωργίου του Θεοχάρη, κατά του Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) με την επωνυμία “Δήμος Σερρών”.                                                                                               

                                                                           

ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση  πρακτικού  κατακύρωσης  της  σύμβασης  του  έργου:  «Αναβάθμιση  παιδικών χαρών Δ.Ε. Καπ. Μητρουσίου και Τ.Κ. Ορεινής Δήμου Σερρών».                                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                                                                      

ΘΕΜΑ 3ο: Αποδοχή  της  τιμής μονάδος  για  οικοπεδικό τμήμα  που  οφείλει να αποζημιώσει ο Δήμος, λόγω προσκύρωσης, στην ιδιοκτησία των κ.κ. Πελτόγλου Ηλία και Πελτόγλου Βασιλικής.                                                                                                                                                                                                           

 

ΘΕΜΑ 4ο:  Έγκριση  των 1 και 2 πρακτικών της επιτροπής διαγωνισμού για την διενέργεια παροχή υπηρεσίας «Συντήρηση κοινόχρηστων χώρων πρασίνου του Δήμου Σερρών», για τα έτη 2020-2023, προϋπολογισμού1.116.000,00 € με Φ.Π.Α.

 

ΘΕΜΑ 5ο: Έγκριση πρακτικού αξιολόγησης οικονομικών προσφορών  του ανοικτού διαγωνισμού και την κατακύρωση του αναδόχου για  το έργο «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑΣ–ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΙΓΗΣ», προϋπολογισμού 76.500,00 € με Φ.Π.Α.

 

ΘΕΜΑ 6ο: Έγκριση πρακτικών 1/19-08-2019 και 2/22-08-2019 της επιτροπής διαγωνισμών για τη διενέργεια του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού συστημικό αριθμό 71764 για την «Μίσθωση Μηχανημάτων έργου έτους 2019» για τον Δήμο Σερρών”, προϋπολογισμού 99.200,00 ευρώ με ΦΠΑ και 80.000,00 ευρώ  χωρίς ΦΠΑ»

 

ΘΕΜΑ 7ο: Έγκριση πρακτικών 1/29-07-2019 και 2/19/08/2019 της επιτροπής διαγωνισμών για τη διενέργεια του διεθνούς ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού συστημικό αριθμό 73752 για την «Προμήθεια λαμπτήρων, ηλεκτρολογικού υλικού, φωτιστικών σωμάτων και εορταστικού φωτισμού έτους 2019 για τον Δήμο Σερρών”, προϋπολογισμού 119.223,52 ευρώ με ΦΠΑ και 96.148,00 ευρώ  χωρίς ΦΠΑ»

 

ΘΕΜΑ 8ο: Έγκριση πρακτικού 3/19-08-2019 της επιτροπής διαγωνισμών ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης του Ανοικτού Ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια και εγκατάσταση σταθμών μέτρησης ρύπανσης ατμοσφαιρικού αέρα και λοιπών περιβαλλοντικών παραμέτρων», στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κεντρική Μακεδονία» 2014-2020 με κωδικό έργου 2018ΕΠ00810176 και κωδικό ΟΠΣ 5033387, π/υ 113.200,00€ πλέον ΦΠΑ.

 

ΘΕΜΑ 9ο: Έγκριση πρακτικών 1/21-08-2019 και 2/22-08-2019 της επιτροπής διαγωνισμών για τη διενέργεια του διεθνούς ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια Ειδών Καθαριότητας και Ευπρεπισμού για τις ανάγκες του Δήμου Σερρών και των Ν.Π. του για τα έτη 2019-2020, προϋπολογισμού  265.225,50 € χωρίς ΦΠΑ & 328.879,62 € με ΦΠΑ».

 

ΘΕΜΑ 10ο:  Έγκριση πρακτικών 1/26-07-2019 και 2/23-08-2019 της επιτροπής διαγωνισμών για τη διενέργεια του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού συστημικό αριθμό 70165 για την «Εγκατάσταση σταθμών κοινόχρηστων ποδηλάτων», στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κεντρική Μακεδονία» 2014-2020 με κωδικό ΟΠΣ 5032646, π/υ 83.320,00€ πλέον ΦΠΑ.

 

ΘΕΜΑ 11ο:  Έγκριση πρακτικού1/20-8-2019 της επιτροπής αξιολόγησης προσφορών για την αξιοποίηση Δικτύου Συσκευών Συλλογής Ανακυκλώσιμων κενών Φιαλών και ανάθεση σε οριστικό ανάδοχο.

 

ΘΕΜΑ 12ο: Έκριση πρακτικών 1/22-08-2019 και 2/23-08-2019 της επιτροπής διαγωνισμών για τη διενέργεια του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού συστημικό αριθμό 77347 για την προμήθεια «ετοίμων γευμάτων για την σίτιση των μαθητών του Μουσικού Γυμνασίου – Λυκείου Σερρών για το σχολικό έτος 2019-2020 προϋπολογισμού 157.035,00€ χωρίς Φ.Π.Α. και 194.723,40€ με Φ.Π.Α.»

 

ΘΕΜΑ 13ο: Αποδοχή η μη εξωδικαστικού συμβιβασμού για την επίλυση της οικονομικής διαφοράς του Δήμου Σερρών με τον κ. Βέρρο Κωνστανίνο σχετικά με την διαδικασία κατάρτισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου Σερρών δημοτικής περιόδου 2014-2019 «Επιχειρησιακός και Οικονομικός Προγραμματισμός». 

 

                                                              

                                             

 

                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Κοινοποίηση:
1. κ. Γιαννακίδη Δημήτριο, Δημοτικό Σύμβουλο
     του Συνδυασμού ¨ΔΙΑΒΑΣΗ ΠΕΖΩΝ¨
2. κ. Καρύδα Νικόλαο, 
    Επικεφαλής του Συνδυασμού ¨ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ¨
3. Γραφείο Τύπου & Δημ. Σχέσεων
    (για την δημοσίευσή της στο διαδίκτυο,
     ενημέρωση ΜΜΕ, κλπ).

Τα www.SerraikaNea.gr είναι μια διαδικτυακή ενημερωτική πύλη με ειδήσεις που αφορούν στις Σέρρες.