Πολιτισμος

«Ἡ πηγή τῶν ἰαμά­των. Οἱ Ἅγιοι Ἀνάργυροι καί ὁ Ναός τους στίς Σέρρες»

Ἀπό τήν Ἱερά Μητρόπολη Σερρῶν καί Νιγρίτης ἀνακοινώνεται ὅτι ὁ Ἱερός Ναός Ἁγ. Ἀναργύρων Σερρῶν προχώρησε προσφάτως στήν ἔκδοση ἑνός καλαίσθητου καί ἐμπεριστατωμένου βιβλίου, ἀναφορι­κῶς πρός τήν ἱστορία καί ἐκκλη­σιαστική μαρτυρία τοῦ ἱεροῦ αὐτοῦ καθι­δρύματος στήν τοπική μας Ἐκκλησία, ὑπό τόν τίτλο «Ἡ πηγή τῶν ἰαμά­των. Οἱ Ἅγιοι Ἀνάργυροι καί ὁ Ναός τους στίς Σέρρες».

Μέσα ἀπό τίς σελίδες τοῦ ὡς εἴρηται βιβλίου, ὁ ἀναγνώστης ἔρχεται σέ ἐπαφή  μέ κατα­γραφές ὑψηλῆς ἐπιστημονι­κῆς ἀξί­ας, προερχό­μενες ἐκ τῆς φιλοπόνου καί ἐμπνευσμένης γραφίδος Πανεπι­στη­μιακῶν Καθηγη­τῶν καί εἰδικῶν ἐπι­στημόνων, καθώς καί μέ πλούσιο φωτογραφικό ὑλικό. Στό βιβλίο κατα­γράφονται μέ γλαφυρό ἀλλά καί μέ ἐπι­στη­μονι­κῶς τεκμηρι­ωμένο τρόπο ὁ βίος καί τά θαύματα τῶν Ἁγίων Ἀναρ­γύρων, τά ἱστο­ρικά καί ἀρχιτεκτο­νι­κά στοι­χεῖα τοῦ Ναοῦ καί ὁ πλούσιος τοιχογραφικός διάκοσμός του.

Ἡ ἐπίσημη παρουσίαση τοῦ βιβλίου θά γίνει κατά τήν διάρκεια ἐκ­δηλώσεως, τήν Τετάρτη 31 Ὀκτωβρίου, στίς 8:00 μ.μ., στόν παλαιό Ὀρφέα Σερρῶν, ἐ­νῶ νω­ρί­τε­ρα στὶς 5:30 μ.μ.,  ὁ Σεβ. Ποιμενάρχης μας κ. Θεολόγος θά χοροστατήσει στόν πανηγυρικό Ἀρχιερατικό Ἑσπερινό, πού θά τελεσθεῖ στόν ἑορτάζοντα Ἱερό Ναό Ἁγ. Ἀναργύρων Σερρῶν. Στήν βιβλιοπαρουσίαση θά ὁμιλήσουν ὁ ἐλλογιμώτατος κ. Παναγιώτης Σκαλτσῆς, Καθηγητής καί Πρόεδρος τοῦ Τμήματος Θεολο­γίας τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Ἀριστο­τελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλο­νίκης καί ὁ κ. Γεώργιος Πολυράβας, Ἀρχιτέκτονας τοῦ Δήμου Σερρῶν. Τήν ἐκδήλωση θά πλαισιώσει ἡ χορωδία βυζαντινῆς μουσικῆς τοῦ Μαξιμείου Πνευματικοῦ Κέν­τρου, ἡ ὁποῖα θά ἀποδώσει ὕμνους τῆς ἑορτῆς τῶν Ἁγίων ἰαματικῶν Ἀναργύρων, ὑπό τήν διεύθυνση τοῦ χοράρχου κ. Γεωργίου Ζαρκαντζᾶ.

Οἱ ἑ­ορ­τα­στι­κὲς ἀ­κο­λου­θί­ες καὶ ἐκ­δη­λώ­σεις θὰ κο­ρυ­φω­θοῦν τὴν Πέμ­πτη 1 Νο­εμ­βρί­ου, μὲ τὴν τέ­λε­ση τῆς πα­νηγυ­ρι­κῆς Ἀρ­χι­ε­ρα­τι­κῆς θεί­ας Λει­τουρ­γί­ας, ἱ­ε­ρουρ­γοῦν­τος τοῦ Σεβ. Ποι­με­νάρ­χου μας, στὸν ἑ­ορ­τά­ζον­τα Ἱ­ε­ρὸ Να­ὸ Ἁ­γ. Ἀ­ναρ­γύ­ρων Σερ­ρῶν.

Τα www.SerraikaNea.gr είναι μια διαδικτυακή ενημερωτική πύλη με ειδήσεις που αφορούν στις Σέρρες.