Get Adobe Flash player

02.jpg04.jpg1.jpg5.jpg7.jpg8.jpg02.jpg04.jpg1.jpg5.jpg7.jpg8.jpg
02.jpg04.jpg91.jpg92.jpgbalitis22.png02.jpg04.jpg91.jpg92.jpgbalitis22.png
Κυριακή, 08 Ιουλίου 2018 11:08

Ιερός Ναός Αγίων Θεοδώρων Σερρών: Ιερά Αγρυπνία για την Εορτή του Αγίου Παϊσίου

Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
(1 Ψήφος)

Μάθε λεπτομέρειες στη συνέχεια της δημοσίευσης...

Α’ ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΕΡΡΩΝ
ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ

Στό κέντρο τῆς παλαιᾶς πόλεως τῶν Σερρῶν βρίσκεται ὁ ναός τῶν Ἁγίων ἐνδόξων στρατιωτικῶν μαρτύρων Θεοδώρων, Τήρωνος καί Στρατηλάτου. Εἶναι μεγάλη ὀρθογώνια βασιλική (ἐσωτερικῶν διαστάσεων 15,60 χ 24.00 μ.) πού διαιρεῖται σέ δύο μέρη: στόν πρόναο και στόν κυρίως ναό. Ὁ κυρίως ναός χωρίζεται, μέ δύο κιονοστοιχίες, σέ τρία κλίτη. Τά πολλά παλαιοχριστιανικά στοιχεῖα, πού διασώζονται ὡς δομικά ὑπολείμματα στό ναό, ἀνεβάζουν τήν ἀρχική του κατασκευή, μέ πολλές πιθανότητες, ἕως καί τον 6ο μ.Χ. αἰώνα.

Ο περικαλλής ναός ἀνακαινίστηκε ἀρκετές φορές. Ἕως καί τά μέσα τοῦ 15ου αἰώνα δέν ὑπάρχουν ἔγκυρες πληροφορίες γιά τήν τύχη τοῦ μνημείου. Εὔκολα εἶναι ἀναγνωρίσιμες οἱ μεγάλες καί γενναῖες ἐπεμβάσεις στή δόμησή του, σέ διάφορες χρονικές περιόδους, πού ἔδω. σαν καί τήν τελική του μορφή. Τά δομικά ὑλικά πού χρησιμοποιήθηκαν σέ αὐτές τις ἐπεμβάσεις καί ὁ τρόπος κατασκευῆς μᾶς βοηθοῦν στήν ἐξαγωγή βάσιμων συμπερασμάτων, πού ἀνακεφαλαιώνουν τίς ἀπόψεις τῶν περισσοτέρων ἀπό τούς ἔγκριτους μελετητές τοῦ ναοῦ, γιά τήν ἀρχιτεκτονική καί διακόσμηση τοῦ μνημείου.

Την πρώτη βασική ἐπέμβαση στή δόμηση τοῦ ἱεροῦ ἔκανε ὁ αὐτοκράτορας τοῦ Βυζαντίου Βασίλειος ὁ Β΄, ὡς ἐπινίκια εὐχαριστία γιά τήν ἐπικράτησή του κατά τῶν Βουλγάρων, σέ δύσβατη περιοχή ὄχι μακριά ἀπό τήν πόλη τῶν Σερρῶν, στις 29 Ἰουλίου τοῦ 1014.ὉΒασίλειος Β΄, θεωρώντας πώς «…συμμαχίας θεϊκῆς ὑπόσπονδον τήν χώραν ταύτην <πού ληστρικά κατεῖχαν οἱ Βούλγαροι> ὁ Θεός ἡμῖν ἐδωρήσατο, τῆς ἀγαθότητος αὐτοῦ εὖ μάλα τρανῶς ἡμῖν ἀρωγούσης καί τά διεστῶτα εἰς ἕν συναπτούσης…» ἐκδηλώνει την εὐχαριστία του ἐπεκτείνοντας καί στολίζοντας τήν ἤδη ὑπάρχουσα στίς Σέρρες ἐκκλησία τοῦἉγίου Θεοδώρου.

Επιγραφική μαρτυρία πού βρέθηκε στο ναό: «ΙΕΡΟC Ο ΦΙΛΙΠΠΟC ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗC ΤΟΝ CΙΚΟΝ ΕΔΟΜΗ [CΑΤΟ ΚΛΗCΕΙ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΜΑΡΤΥΡΟC ΤΟΥ ΚΑΛΛΙΝΙΚΟ[Υ]» ἐπιβεβαιώνει την ἀφιέρωση τοῦ ναοῦ ἕως καί τόν 11ο και ἴσως καί στό πρῶτο τέταρτο τοῦ 12ου αἰώνα, στόν ἕναν ἀπό τούς δύο στρατιωτικούς ἁγίους τόν στρατηλάγη, ἄν καί ἡ διαίρεση τοῦ ἑνός προσώπου σέ δύο, Θεόδωρος ὁ Τήρων καί Θεόδωρος ὁ Στρατηλάτης, ἐμφανίστηκε στήν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία ἀπό τό τέλος τοῦ Θ΄ αἰώνα.

Ὁ ναός, χτισμένος σέ μία μεγάλη αὐλή στό κέντρο τῆς ἀρχαίας πόλεως τῶν Σερρῶν, ἦταν ἀρχιτεκτονικοῦ ρυθμοῦ «Βασιλικῆς μέ ἐγκάρσιο κλίτος».Μέ τήν ἐπέμβαση τοῦ αὐτοκράτορα τοῦ Βυζαντίου Βασίλειου τοῦ Β΄, μετασχηματίσθηκε. Τό ἱερό στέφθηκε ἀπό καμάρα καί ἕξι πολύχρωμοι κίονες χωρισμένοι σέ δύο ὁμάδες ὑποβάσταζαν τή μολυβδοσκέπαστη ὀροφή του ἐπιτρέποντας, ταυτόχρονα, τήν ἐπέκταση τῶν πτερυγίων τοῦ ἐγκάρσιου κλίτους ὥστε νά σχηματιστεῖ τρίκλιτη βασιλική.

Μετά τό τέλος τοῦ αὔλειου χώρου ὑπῆρχε περίστωο ἀπό τό ὁποῖο ἕξι σκαλοπάτια ὁδηγοῦσαν στόν ναό τῶν ἁγίων Θεοδώρων. Στά ἀνατολικά τοῦ ναοῦ ὑπῆρχε φρέαρ γιά πόσιμο νερό σκεπασμένο ἀπό διακοσμημένο κτίσμα. Τό 1205, μέ τήν καταστροφή τῆς πόλης τῶν Σερρῶν ἀπό τούς Βουλγάρους τοῦ Ἰωαννίτση, ὁ ναός ἔπαθε μεγάλες ζημιές. Το 1221, τήν πόλη τῶν Σερρῶν ἀνακτᾶ ἀπό τούς Λατίνους ὁ Δεσπότης τῆς Ἠπείρου Θεόδωρος Δούκας Ἄγγελος Κομνηνός (1215.1224) πού, γιά τή σπουδαία του νίκη ἐπί τῶν Φράγκων τοῦ Λατίνου αὐτοκράτορα τῆς Κωνσταντινουπόλεως Ροβέρτου Β΄ (νίκη πού τόν ὁδήγησε στήν κατάκτηση τῆς Θεσσαλονίκης) ἐπισκευάζει τό ναό και τόν πλουτίζει, ὡς ἔκφραση εὐχαριστίας πρός τούς προστάτες Ἁγίους του, μέ σπουδαῖα ψηφιδωτά.

Την ἄνοιξη τοῦ 1230 τήν πόλη τῶν Σερρῶν κατακτοῦν οἱ Βούλγαροι. Τό φθινόπωρο τοῦ 1246 ὁ Ἰωάννης Γ΄ Δούκας Βατάτζης (1246.1254) τήν ἐλευθερώνει, ἐνῶ μετά τό θάνατο τοῦ Βατάτζη (30 Ὀκτωβρίου 1254) ὁ Βούλγαρος τσάρος Μιχαήλ Α΄ Ἀσάν (1246.1257) καταλαμβάνει τό Μελένικο. Τό 1255 ὁ αὐτοκράτορας τοῦ Κράτους τῆς Νικαίας Θεόδωρος Β΄ ὁ Λάσκαρης, ὡς ἀντίδωρο γιά τή Θεία βοήθεια τῶν Ἁγίων Θεοδώρων στήν ἀνάκτηση τοῦ Μελένικου ἀπό τά στρατεύματά του, στολίζει τίς εἰκόνες τοῦ ναοῦ μέ χρυσό και ἄργυρο, ὅπως περιγράφει ὁ Πεδιάσιμος στήν ἔκφρασή του: «Οἱ τῶν Θείων δωρεῶν φερωνύμως κληθέντες ἐγκεκολαμμένοι διατελοῦσιν ὄντες, ἀργύρῳ περιλαμπόμενοι».

Ο διάκοσμος τοῦ ἐσωτερικοῦ τοῦ ναοῦ τῶν ἁγίων Θεοδώρων ἦταν πλούσιος.Μέ κυρίαρχο χρῶμα τό πράσινο, οἱ ἕξι κολόνες τοῦ ναοῦ «πολλῶν οὖν ὄντων χρωμάτων…τό ὡραῖον συνερανίζουσιν…», ὅπως γράφει ὁ Πεδιάσιμος, κέρδιζαν την προσοχή τοῦ προσκυνητῆ. Τό μαρμάρινο φράγμα τοῦ Ἱεροῦ Βήματος, τά ἐπιπεδό. γλυφα θωράκια καί ὁ θρόνος τοῦ Μητροπολίτη ἦταν ἔργα σπουδαίων λιθοξόων.Ἀπέναντι ἀπό τό Μητροπολιτικό θρόνο ὑπῆρχε ἐξαιρετικῆς τέχνης ὀκτάπλευρος οἰκίσκος ἐντός τοῦ ὁποίου βρισκόταν οἱ ἀσημοσκέπαστες εἰκόνες τῶν ἁγίων Θεοδώρων. Ὁ ἄμβωνας ἦταν τοποθετημένος στό κέντρο τοῦ ναοῦ. Στηριγμένος σέ τέσσερις κολόνες, στό ὕψος ἐννέα σκαλοπατιῶν, ἐντυπωσίαζε τό χριστεπώνυμο πλήρωμα.

Η εἴσοδος τοῦ Ἱεροῦ ὁριζόταν ἀπό δύο κίονες καί ὑπεράνω τοῦ «…θείου και ἱεροῦ βωμοῦ, μηχάνημα…», πού στηριζόταν σέ τέσσερες κολόνες, σκέπαζε την Ἁγία Τράπεζα.
Η στοά τοῦ Ἱεροῦ Βήματος ἦταν κοσμημένη μέ ἐντυπωσιακά ψηφιδωτά.Μία σύνθεση μέ χρυσές καί πολύχρωμες ψηφίδες παρουσίαζε ἔνθρονο τό Θεό Λόγο, πού πλαισιωνόταν δεξιά ἀπό τήν Παναγία Μητέρα Του καί ἀριστερά ἀπό τον ἅγιο Θεόδωρο τό Στρατηλάτη. Πάνω ἀπ’αὐτή τή σύνθεση εἰκονιζόταν ὁΧριστός να ἀνεβαίνει πρός τόν οὐρανό δορυφορούμενος ἀπό ἀγγέλους φιλοτεχνημένους μέ πολύχρωμες ψηφίδες. Μετά τήν καταστόλιστη μέ ψηφιδωτά στοά, στόν ἀνατολικό τοῖχο τοῦ διακονικοῦ ἦταν ἁγιογραφημένος ὁ Εὐαγγελισμός τῆς Θεοτόκου.Ὁ στολισμένος μέ ψηφιδωτά δυτικός τοῖχος τοῦ ναοῦ ἔδινε τήν ἐντύπωση πώς εἶναι ὁλόχρυσος, ἐνῶ οἱ ὑπόλοιπες κάθετες ἐπιφάνειες ἦταν ἁγιογραφημένες.

Το ἄπλετο φῶς, πού ἔμπαινε ἀπό τά παράθυρα, «…ἵνα μηδέν ἀφεγγές μηδέ σκοτεινόν εἴη, ἐπεί καί φῶς ὁ τοῦτο κατοικῶν καί φώτων τό πρῶτον καί κάλλιστον…» ὅπως γράφει ὁ Πεδιάσιμος, φανερώνει πώς ἡ διακοσμητική ἀντίληψη τῶν κατασκευαστῶν τοῦ ναοῦ στόχευε, μέ την πάλλουσα ἀπό τό φῶς πολυχρωμία τῶν ψηφιδωτῶν συνθέσεων, στή δημιουργία μίας φαντασμαγορίας, πού ζέσταινε τό ψυχρό μεγαλεῖο τοῦ ναοῦ καί βοηθοῦσε στην ἐξαύλωση τῆς μάζας, ἔτσι ὥστε τό αἰσθητό νά ἐπιστρέφει στίς οὐράνιες ρίζες του.

Μέσα σέ ἕνα τέτοιο περιβάλλον ὑπῆρχαν ἀναρτημένες στις παραστάδες τοῦ Ἱεροῦ Βήματος οἱ ἐπιπεδόγλυφες εἰκόνες τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ τοῦ Εὐεργέτη και τῆς Παναγίας τῆς Πονολύτριας πού, μέ τον ἐσωτερικό δυναμισμό τους ἐναρμονίζονταν μέ τή συνολική αἰσθητική ἔκφραση τοῦ ναοῦ, καθώς τά κενά τῶν πτυχώσεών τους καλυπτόταν μέ χρωματιστή μαστίχη, δίνοντας τήν ἐντύπωση τῆς ἔγχρωμης εἰκόνας. Ὁ ναός τῶν ἁγίων Θεοδώρων, πέρα ἀπό τήν περιγραφή του ἀπό τό Σερραῖο λόγιο Θεόδωρο Πεδιάσιμο στό περίφημο ἔργο του «Ἔκφρασις περί τοῦ ἱεροῦ τῶν Φερῶν», μνημονεύεται, μέ ἀφορμή ἔκτακτα καί σημαντικά γεγονότα, σέ σημειώματα ἀρχαίων κωδίκων, ἐπιγραφές πάνω σε ἀφιερώματα, καθώς καί στόν χρονογράφο τῶν μέσων χρόνων τῆς πόλης τῶν Σερρῶν παπα-Συναδινό.

Στά κειμήλια τοῦ ναοῦ συγκαταλέγονταν, ἐκτός ἀπό τά πολύτιμα ἅγια καί ἱερά σκεύη, τά χρυσά βημόθυρα,τά χρυσοκέντητα ἄμφια, τίς ἱερές εἰκόνες μέ προεξάρχουσα τήν πολύτιμη εἰκόνα τῆς Κυρά.Μάρως (μητρυϊάς τοῦ Μωάμεθ τοῦ Πορθητῆ) μέ παράσταση τῆς Θεοτόκου μέ ἔνθετο Τίμιο Ξύλο, τά κοσμημένα μέ μαργαριτάρια πετραχήλια, τά δύο ἑξαπτέρυγα καί ὁ σταυρός μέ χρυσό και σμάλτο (σήμερα βρίσκονται στό National Museum of History στή Βουλγαρία), οἱ κάρες τῶν ἁγίων Θεοδώρων Τήρωνος και Στρατηλάτου μέσα σέ θῆκες ἀργυρές, τά σπαθιά τους, καθώς καί ἡ κοκαλένια πατερίτσα μέ χρυσούς κόμβους τοῦ Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως Γενναδίου τοῦ Σχολάριου.

Τό 1571 ὁ ναός λεηλατεῖται ἀπό τους Τούρκους καί παθαίνει μεγάλες ζημιές. Ἔκτοτε οἱ φθορές τοῦ χρόνου ἀντιμετωπίσθηκαν μέ παρεμβάσεις μικρῆς μᾶλλον ἐκτάσεως.
Ὁ Μητροπολίτης Σερρῶν Θεοφάνης οἰκοδομεῖ τό 1602 τό δυτικό τοῖχο τῆς Μητροπόλεως, πού σήμερα ὁρίζει την ἀρχή τοῦ νάρθηκα τῆς ἐκκλησίας καί το γυναικωνίτη, ὅπως μαρτυρεῖ ὁ παπα-Συναδινός: «,ζρι΄ (1601.1602) Ἐγίνην νέος ἀρχιερεύς Σερρῶν ὁ κύρ Θεοφάνης εἰς την Κοσίνιτζα, ἄνδρας θεωριτικός…εὐλαβής,φιλοκκλήσιος, εἰς τόν λόγον του στέρεος.


Καί ἔκαμεν… τόν τοῖχον τοῦ νάρθηκα ἐκ βάθρων καί τό σκέπος ὅλο τοῦ νάρθηκα καί ἐχώρισε καί τόν γυναικίτην…».
Από τό 16ο καί ἰδιαίτερα στίς ἀρχές τοῦ 17ου αἰώνα ἄρχισε ἡ ἀντικατάσταση τῶν μαρμάρινων τέμπλων μέ ξύλινα. Στό ναό τῶν ἁγίων Θεοδώρων τό 1602, ὁ Μητροπολίτης Σερρῶν Θεοφάνης, κατά τη μαρτυρία τοῦ παπα.Συναδινοῦ ἀντικατέστησε τό μαρμάρινο τέμπλο μέ ξυλόγλυπτο: « νέος ἀρχιερεύς Σερρῶν ὁ κύρ Θεοφάνης… ἔκαμεν τόν τέμπλον τῆς μητρόπολης…». Τό νέο τέμπλο ἤ σωστότερα εἰκονοστάσιο, πού ἦταν ἕνα ἀπό τά πρῶτα στό βορειοελλαδικό χῶρο, γιά νά ἐντάξει ὀργανικά στό χῶρο τοῦ Ἱεροῦ Βήματος τό Διακονικό καί τήν Πρόθεση, χωρίς νά διακόπτεται ἀπό τούς πεσσούς ὅπως γινόταν μέ το μαρμάρινο τέμπλο, στηρίχθηκε σέ βάσεις πρίν ἀπό τό θριαμβευτικό τόξο καλύπτοντας ἔτσι τίς ἀνατολικές παραστάδες, ὁπότε, οἱ εἰκόνες τοῦΧριστοῦΕὐεργέτη καί τῆς Θεοτόκου τῆς Πονολύτρεας, «τό ἱερόν παλλάδιον τῶν Σερρῶν», ἀφαιρέθηκαν ἀπό τις θέσεις τους καί τοποθετήθηκαν, ἡ μέν εἰκόνα τῆς Θεομήτορος στό δυτικό τοῖχο, ἡ δε εἰκόνα τοῦ Κυρίου, ἕως καί τό 1868, σέ κάποιονἀπό τούς χώρους τοῦ ναοῦ.

Το 1725 ἔπεσε ὁ ἁγιογραφημένος νότιος τοῖχος τοῦ ναοῦ καί ξανακτίσθηκε ἀπό τόν Μητροπολίτη Σερρῶν Στέφανο. Ἡ πυρκαγιά τοῦ 1849 προκάλεσε ἐκτεταμένες φθορές στό ναό τῶν ἁγίων Θεοδώρων. Ἡ ψηφιδωτή σύνθεση τῆς Κοινωνίας τῶν Ἀποστόλων καταστράφηκε μερικῶς.

Tό 1868 ὁ Μητροπολίτης Σερρῶν Νεόφυτος (1867.1875) μέ τή συνδρομή τῶν Σερραίων, στή θέση κρήνης πού πρίν τήν πυρκαγιά τοῦ 1849 κοσμοῦσε τή νότια αὐλή καί χρησιμοποιόταν γιά τούς συμβολικούς καθαρμούς τῶν πιστῶν, οἰκοδόμησε τό κωδωνοστάσιο τῆς Μητροπόλεως καί ἐντοίχισε σέ αὐτό, γιά λόγους εὐστάθειας, τήν εἰκόνα τοῦ Χριστοῦ Εὐεργέτη.Τό ἐσωτερικό τοῦ ναοῦ τῶν ἁγίων Θεοδώρων φωτιζόταν ἀπό τρία ἀργυρᾶ πολυκάνδηλα. Τό πρῶτο, μέ τριάντα τρία φῶτα σέ τρεῖς σειρές, ἦταν στό κέντρο τοῦ ναοῦ,τό δεύτερο, μέ ἑπτά φῶτα, μπροστά ἀπό τήν Ὡραία Πύλη καί τό τρίτο, μέ τέσσερα φῶτα, ἀμέσως μετά τήν κεντρική εἴσοδο τοῦ ναοῦ.
Στίς 28 Ἰουνίου τοῦ 1913 ὁ ναός, ὅπως καί ἡ πόλη τῶν Σερρῶν, καταστρέφονται ὁλοσχερῶς ἀπό τούς Βουλγάρους.

Στίς ἀρχές τοῦ 1917 οἱ Βούλγαροι ἀποτοίχισαν τήν εἰκόνα τῆς Θεοτόκου τῆς Πονολύτριας, πού σπασμένη στή μέση κατά τήν ὁριζόντια διάστασή της, παρέμεινε στή θέση της στό δυτικό τοῖχο τῶν ἁγίων Θεοδώρων, γιά νά τή μεταφέρουν στή Βουλγαρία.

Τό 1938 ἄρχισαν οἱ ἀναστηλωτικές ἐργασίες ἀπό τόν Θ. Ὀρλάνδο καί ὁλοκληρώθηκαν τό 1959 ἀπό τόν Ε.Στίκα.Ὁναός, ὡς μνημειακό κτήριο, κινδύνευε σοβαρά ἀπό τίς φθορές τοῦ χρόνου. Τό 1989, μέ παρέμβαση τοῦ Μητροπολίτου κυροῦ Μάξιμου τό μνημεῖο ἐπισκευάσθηκε καί ἐπανασυνδέθηκε ὡς προσκυνηματικός ναός, μέ τή θρησκευτική ζωή τῶν κατοίκων τῆς πόλης τῶν Σερρῶν τόν Ὀκτώβριο τοῦ 1993. Τό 2008, μέ πρωτοβουλία τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας, φιλοτεχνήθηκε στήν βάση τοῦ πρωτοτύπου, ἡ ψηφιδωτή σύνθεση τῆς Κοινωνίας τῶν Ἀποστόλων, πού κοσμοῦσε τήν κόγχη τοῦ Ἱεροῦ Βήματος τῆς Παλαιᾶς Μητροπόλεως τῶν ἁγίων Θεοδώρων.

Υπεύθυνος:
Ἀρχιμανδρίτης Νεκτάριος Καϊμακάμης
Ἐφημέριοι ἐκ περιτροπῆς
Πρωτοπρ. Ἰορδάνης Θεμελίδης
Τηλέφ. – Φάξ 23210-21465

Διαβάστηκε 82 φορές
Συνδεθείτε για να υποβάλετε σχόλια

Τα δημοφιλή της εβδομάδος

Οι ομορφιές του τόπου μου

3.jpg

Alternative flash content

Requirements

Who's Online

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 568 επισκέπτες και ένα μέλος

  • fremendog

Προτείνουμε

 

 

Γιατι δεν             Η ζωή είναι μία

αυτοκτόνησες

Ουτε πολύ          Απο την 25η ώρα

νωρίς ούτε πολύ  στην αιώνια ώρα

αργά

Lifestyle

Βρείτε μας στο facebook

Χρήσιμες πληροφορίες

Τηλέφωνα

ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕΡΡΩΝ

ΕΚΑΒ 166
Νοσοκομείο 1535 - 2321094500
Ιατρεία Περιφερειακά  
Α.Βροντούς 2321085288
Α.Μητρουσίου 2321075306
Αναγεννήσεως 2321084350
Εμμ.Παππά 2321091437
Κ.Καμήλας 2321041797
Κ.Ορεινής 2321056804
Ν.Σκοπού 2321031210
Ν.Σουλίου 2321091247
Παλαιοκάστρου 2321081598
Παραλίμνιου 2321073230
Πεντάπολης 2321071532
Προβατά 2321088206
Σκοτούσσης 2321081220
Σκουτάρεως 2321041201
Στρυμονικού 2321086203
Χρυσού 2321074214
Ελληνική Αστυνομία  
Αστυνομικό Τμήμα 2321090807
Αστυνομικό Τμήμα Ασφάλειας 2321090804
Αστυνομικό Τμήμα Τροχαίας 2321090809
Αστυνομικοί Σταθμοί  
Α.Βροντούς 2321085233
Ν.Σκοπού 2321031111
Πεντάπολης 2321071520
Προβατά 2321088209
Σκοτούσης 2321081111
Σκουτάρεως 2321041111
Στρυμονικού 2321086201
ΒΛΑΒΕΣ  
ΔΕΗ 1050
ΟΤΕ 13888
Υδρευσης 1021-2321055555
ΕΛΤΑ  
Σερρών 2321022411
Πεντάπολις 2321071565
Στρυμονικού 2321086333
ΕΡΑ 2321055784
ΙΚΑ 184-2321025391
ΚΤΕΛ  
Αστικές Γραμμές 2321022338
Υπεραστικές Γραμμές 2321022822
ΚΤΕΟ 2321038000
ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΚΤΕΟ 2321068000
ΟΑΕΔ 2321098200
Οργανισμός Εργατικής Κατοικίας 2321035960
ΟΣΕ  
Σερρών 2321059700
Σκοτούσης 2321081225
ΤΕΒΕ (ΟΑΕΕ) 2321052168-2321052122
Βιβλιοθήκη Κεντρική 2321058015
Θέατρο Δημόσιο Περιφερειακό 2321099770
Μουσεία  
Αρχαιολογικό 2321022257
Λαογραφικό Σαρακατσάνων 2321062528
ΔΕΠΚΑ 2321063960-2321067613
Νίκαιας 2321036010
Ομόνοιας 2321059888
Σφαγείων 2321036666
Δανειστική Βιβλιοθήκη 2321098550
Αυτοκινητοδρόμιο 2321052592-2321039699
Εθνικό Αθλητικο Κέντρο 2321027044
Εθνικό Κολυμβητήριο 2321022140
   

ΠΕΡΙΟΧΗ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ

ΕΚΑΒ 166
Κέντρο Υγείας 2325022222
Ιατρεία Περιφερειακά  
Αμμουδιάς 2325031306
Κοίμησης 2325023945
Χειμάρρου 2325041288
Χρυσοχώραφων 2325051245
Ελληνική Αστυνομία  
Αστυνομικό Τμήμα 2325022100
Αστυνομικός Σταθμός Χειμάρρου 2325041251
ΒΛΑΒΕΣ  
ΔΕΗ 1050-2325022233
ΟΤΕ 13888
Υδρευσης 2325028240-2325028245
ΕΛΤΑ 2325022795
ΙΚΑ 184-2325022275
ΚΤΕΛ 2325022211
Ταπητουργική Σχολή 2325025272
Δημοτικό Στάδιο 2325025660

 ΠΕΡΙΟΧΗ Ν.ΖΙΧΝΗΣ

ΕΚΑΒ 166
Κέντρα Υγείας  
Ν.Ζίχνης 2324022981-2324022222
Ροδολίβους 2324072200
Ιατρεία Περιφερειακά  
Αγγίστας 2324091516
Αλιστράτης 2324031209
Γαζώρου 2324041225
Δαφνουδίου 2324041505
Δραβήσκου 2324051203
Ηλιοκώμης 2324081201
Κρηνίδας 2324091301
Παλαιοκώμης 2324093212
Πρώτης 2324061396
Ελληνική Αστυνομία  
Αστυνομικό Τμήμα 2324022100-2324023333
Αστυνομικοί Σταθμοί  
Αλιστράτης 2324031203
Πρώτης 2324061202
Ροδολίβους 2324071306
Πυροσβεστική 199
Ν.Ζίχνης 2324022199
Ροδολίβους 2324071199
ΒΛΑΒΕΣ  
ΔΕΗ 1050-2324022209
ΟΤΕ 13888
ΕΛΤΑ  
Ν.Ζίχνης 2324022278
Αλιστράτης 2324031240
Πρώτης 2324061560
Ροδολίβους 2324071363
ΙΚΑ 184-2324022127
Οργανισμός Εθνικός Καπνού Ροδολίβους 2324071427
ΟΣΕ  
Γαζώρου 2324041641
Λευκοθέας 2324091225
Σπήλαιο Αλιστράτης 2324082045
Εθνικό Στάδιο Αλιστράτης 2324031293
Εθνικό Στάδιο Ροδολίβους 2324072110

 ΠΕΡΙΟΧΗ ΝΙΓΡΙΤΗΣ

ΕΚΑΒ 166
Κέντρο Υγείας 2322022222
Ιατρεία Περιφερειακά  
Αμπέλων 2322063133
Δάφνης 2322051376
Ευκαρπίας 2322031637
Μαυροθάλασσας 2322031218
Πατρικίου 2322051401
Σησαμιάς 2322041202
Σιτοχωρίου 2322051488
Τερπνής 2322023024
Ελληνική Αστυνομία  
Αστυνομικό Τμήμα 2322022100
Αστυνομικοί Σταθμοί  
Μαυροθάλασσας 2322031100
Πυροσβεστική 2322022199-2322026150
ΒΛΑΒΕΣ  
ΔΕΗ 1050-2322022266
ΟΤΕ 13888
Υδρευση 2322024599
Εθνικός Οργανισμός Καπνού 2322022150
ΕΛΤΑ  
Νιγρίτας 2322022361
Μαυροθάλασσας 2322031400
Ιαματικές πηγές 2322022892
ΙΚΑ 184-2322022418
ΚΤΕΛ 2322022442
ΟΑΕΔ 2322023291-2322024777
ΤΕΒΕ 2322022036
Μουσίο Αρχαιολογικό Αμφίπολη 2322032474
Εθνικό Κλειστό Γυμναστήριο 2322022560

 ΠΕΡΙΟΧΗ ΡΟΔΟΠΟΛΗΣ

ΕΚΑΒ 166
Κέντρο Υγείας 2327022222
Ιατρεία Περιφερειακά  
Α.Ποροιων 2327051280
Καστανούσας 2327061350
Κερκίνης 2327041222
Λιβαδιάς 2327031215
Ελληνική Αστυνομία  
Αστυνομικό Τμήμα Κ.Ποροίων 2327022133
Αστυνομικός Σταθμός Κερκίνης 2327041211
ΒΛΑΒΕΣ  
ΔΕΗ 1050-2327022180
ΟΤΕ 13888
ΕΛΤΑ  
Κ.Ποροίων 2327022760
ΟΣΕ 2327022210
Πυροσβεστική 2327051199
 ΚΕΠ 2327028050

 ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ

ΕΚΑΒ 166
Κέντο Υγείας 2323350000
Ιατρεία Περιφερειακά  
Αγκίστρου 2323041289
Αχλαδοχωρίου 2323061204
Βυρώνειας 2323031325
Καμαρωτού 2323051410
Ν.Πετριτσίου 2323031276
Προμαχώνα 2323041279
Χαροπού 2323022756
Ελληνική Αστυνομία 2323023333
Πυροσβεστική 2323025199
ΒΛΑΒΕΣ  
ΔΕΗ 1050-2323022180
ΟΤΕ 13888
Υδρευσης 2323350232-2323350233
ΕΛΤΑ  
Σιδηροκάστρου 2323022217
Ν.Πετριτσίου 2323031558
Συνοριακός Σταθμός Προμαχώνα 2323041241
ΙΚΑ 184-2323022272
ΚΤΕΛ 2323022221
ΟΑΕΔ 2323023029
ΟΣΕ  
Σιδηροκάστρου 2323022320
Βυρώνειας 2323031555
Προμαχώνα 2323041240
Στρυμώνα 2323022490

Φαρμακεία

Γκούρμη -Κηπουρού Ελένη Ιπποκράτους 9 Σέρρες 2321064595
Αντωνογεωργίου Χρυσούλα Εθ.Αντίστασης 10 Σέρρες 2321020887
Αυγερινός Γεώργιος 29ης Ιουνίου 4 Σέρρες 2321020458
Αρναούτογλου Δημήτριος Τσαλοπούλου 19 Σέρρες 2321026678
Αγγούρα Ευαγγελία Πρ.Χριστοφόρου 4 Σέρρες 2321023222
Αγγος Γεώργιος Πλ.Εμπορίου 16 Σέρρες 2321025974
Κηπουρού-Μπότσολη Πασχαλία  Μεραρχίας 57 Σέρρες 2321059972-63787
Κελεφού Χρυσούλα Βενιζέλου 61 Σέρρες 2321039227
Χατζούδης Πασχάλης Κύπρου 2 Σέρρες 2321027242
Καλαιτζή Δάφνη Βενιζέλου 29 Σέρρες 2321052900
Λαζαρίδης Νικόλαος Νεστ.Φωκά 4 Σέρρες 2321024636
Καράμπελας Ηλίας Βασ.Βασιλείου 2 Σέρρες 2321021961
Καλογραιάκης Παναγιώτης Κων/πόλεως 38 Σέρρες 2321020333
Φερχάτογλου Ευδοξία 29ης Ιουνίου 16  Σέρρες 2321024702
Χρυσάφης Κωνσταντίνος Εθν.Αντίστασης 5 Σέρρες 2321024955
Ασπροφρύδου Νίνα Αλ.Παναγούλη 2 Σέρρες 2321020771
Ορδούδη Βαία Βασ.Βασιλείου 35 Σέρρες 2321064488-25734
Βερβέρη Ευπραξία Βασ.Βασιλείου 22 Σέρρες 2321027400
Τουραντζίδης Θωμάς Ρωμανού 4 Σέρρες 2321066888
Δίμηζα Φιλίτσα Κων/πόλεως  6 Σέρρες 2321062075
Σίσκου Φωτεινή-Καρασαββίδης Γεώργιος Διονυσίου Σολωμού 15 Σέρρες 2321022387
Βίτσιου Σουλτάνα Δ.Θράκης 17 Σέρρες 2321064344
Πεφτίτση Σεβαστή Εθν.Αντίστασης 35 Σέρρες 2321027962
Παπαναστασοπούλου Ελένη Εθν. Αντίστασης 12 Σέρρες 2321020901
Ασκαρ Ναταλή Γ.Παπανδρέου 22 Σέρρες 2321024133
Πάνου Παναγιώτα-Καλημέρη Θωμαή Αν.Θράκης 1 Σέρρες 2321027227
Εμμανουηλίδης Αλέξανδρος-Πρίζναλη Ματθίλδη Γενναδίου 3 Σέρρες 2321021137
Γρατζάκη Καλλιόπη-Λεμόνιας Αγγελος Γ.Παπανδρέου 9 Σέρρες 2321025720
Γούναρης Χρήστος Κ.Αλεξανδρίδη 10 Σέρρες 2321021098
Κίτσιος Λεωνίδας Μ.Αλεξάνδρου 20 Σέρρες 2321056888
Ρόντζης Αργύρης-Γκιουλέκα Αννα-Ροντζης Αναστάσιος Πριγ.Χριστοφόρου 8 Σέρρες 2321027545
Κόδρα Βαία Νικ.Φωκά 2 Σέρρες 2321022345
Μαυρίδου Ελένη-Καλογραιάκη Ιωάννα Φιλώτα 3 Σέρρες 2321065577
Ευθυμίου Αικατερίνη-Μπαλαξή Μαρία Ραιδεστού 36 Σέρρες 2321066746
Μαραγκού Λαμπρινή-Γούλα Χριστίνα Εθν.Αντίστασης 8 Σέρρες 2321026418
Καχπάνης Φώτης Γεναδίου 1 Σέρρες 2321027506
Σταμάτη Βαία Αν.Θράκης 7 Σέρρες 2321056160
Καραφωτιάς Ιωάννης Λ.Σολωμού 25 Σέρρες 2321022294
Φεγγομύτου Βαία Μεραρχίας 49 Σέρρες 2321054140
Κουρτίδης Ιπποκράτης-Προκοπίδου Σβετλάνα 8ης Μαίου 20 Σέρρες 2321046738-25491
Αλεξιάδης Δημήτριος Μεραρχίας 79 Σέρρες 2321047690
Τσαντίρη Ζωή Εμμ.Ανδρονίκου και Ν.Πλαστήρα Σέρρες 2321027977
Τζάκη Μαρία Δ.Θράκης 4 Σέρρες 2321064866
Ζαπρούδη Αγοραστή Λεω.Παπαπαύλου  8 Σέρρες 2321025122
Κόντα Βασιλική Εθν.Αντίστασης 4 Σέρρες  
Νικολούδης Ιωάννης Ν.Πλαστήρα 5 Σέρρες 2321022195
Ιατροπούλου Ελένη Γεωρ.Παπανδρέου 7 Σέρρες 2321025657
ΕΛ-ΧΑΤΙΜΙ ΑΡΟΥΑ Κιουταχείας 11 Σέρρες 2321047947
Αγγος Χρίστος Μεραρχίας 99 Σέρρες 2321035559
Γκούρμης  Γεώργιος Βενιζέλου 31 Σέρρες 2321021892
Μπόλου Αγγελική Θουκιδίδου 14 Σέρρες 2321036006
Καρεμπίδου Μαγδαληνή Βενιζέλου 100 Σέρρες 2321021826
Φαρμάκη Ζωή Δημ.Μαρούλη 12 Σέρρες 2321051567
Γιαννελέρ Αναστάσιος-Γιαννελέρ  Ζωή Μ.Αλεξάνδρου 6Α Σέρρες 2321027704
Υψηλάντη Μαρίνα-Υψηλάντης Σάββας Κωνσταντινουπόλεως 3 Σέρρες 2321022766
Τσιαπκώλης Κων/ντίνος Ρωμανού 9 Σέρρες 2321025379
Θεοδωρίδου Ανθούσα Πλ.Εμπορίου 3  Σέρρες 2321021145
Τουραμανίδης Κων/ντίνος Αρχ.Μακαρίου 2 Σέρρες 2321025790
Λιάτσα  Διονυσία-Εμμανουηλίδης  Κυριάκος Μεραρχίας 29 Σέρρες 2321027585
Ροπότου Τζούλια   Αθανασίου Φυλακτού 13 Σέρρες 2321022555
Ευγενίδου Αναστασία Μεγ.Αλεξάνδρου 26 Σέρρες 2321053130

 ΕΚΤΟΣ ΣΕΡΡΩΝ

Μαιλόγλου Δήμητρα-Μαρβάκη Ελένη Ν.ΣΟΥΛΙ 2321091795
Χατζίκας Κων/ντίνος ΗΡΑΚΛΕΙΑ 2325022989
Αλεξανδρίδης Αγγελος ΗΡΑΚΛΕΙΑ 2325024401
Δίχαλας Βασίλειος ΗΡΑΚΛΕΙΑ 2325023813
Ράπτης Νικόλαος ΗΡΑΚΛΕΙΑ 2325024024
Τάσικα Ευαγγελία ΗΡΑΚΛΕΙΑ 2325022326
Βαρσάμης Γεώργιος Κ.ΚΑΜΗΛΑ 2321042193
Ζαπρούδης Ιωάννης-Ζαπρούδης Βασίλειος ΝΙΓΡΙΤΑ 2322022859
Ιωαννίδης Χαράλαμπος ΚΟΙΜΗΣΗ 2325024950
Διτσεσελίδης Χρήστος ΧΡΥΣΟΧΩΡΑΦΑ 2325051020-51433
Μάρκου Ευθυμία ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟ 2323022309
Διούφα Στέλλα-Αντωνόπουλος Γεώργιος ΜΑΥΡΟΘΑΛΑΣΣΑ 2322031488
Κυριακού Βαρβάρα ΣΤΡΥΜΟΝΙΚΟ 2321086236
Φυλακτός Κων/ντίνος Ν.ΚΕΡΔΥΛΙΑ 2322032588
Χατζάκη Αφροδίτη ΤΕΡΠΝΗ 2322022277
Πιπιγκάκη Μαρία ΑΜΠΕΛΟΙ 2322063222
Παρίσης Γεώργιος ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟ 2323024386
Πανάς Γεώργιος ΝΙΓΡΙΤΑ 2322023411
Ξανθάκης Μενέλαος ΑΓΙΟ ΠΝΕΥΜΑ 2321091880
Ντικπασάνης Χριστόφορος ΒΥΡΩΝΕΙΑ 2323031493
Μητκώνη Ευαγγελία ΗΡΑΚΛΕΙΑ 2325022974
Μακρής Αγάπιος Ν.ΣΚΟΠΟΣ 2321031777
Μπουγιουκλής Αγγελος ΡΟΔΟΠΟΛΗ 2327022021
Τσιρμπινης Παύλος ΔΗΜΗΤΡΙΤΣΙ 2322061598
Τσιουτσιούλης Βασίλειος ΠΡΩΤΗ 2324061222
Τσολακούδης Ιωάννης ΣΚΟΥΤΑΡΙ 2321041742-42440
Σπαθάρα Κυριακή ΠΡΟΒΑΤΑΣ 2321088407
Σαραφίδου Ευδοξία ΧΡΥΣΟ 2321074285
Καρακάσης Χρήστος ΡΟΔΟΛΙΒΟΣ 2324071415
Σανδρής Δημήτριος Ν.ΖΙΧΝΗ 2324022122
Σανδρής Κων/ντίνος Ν.ΖΙΧΝΗ 2324022016
Βλαδίκας Νικόλαος ΝΙΓΡΙΤΑ 2322022889
Τσιάρας Χρήσιμος ΚΕΡΚΙΝΗ 2327041541
Τσούκας Κων/ντίνος ΣΚΟΤΟΥΣΑ 2321081000
Γιουρούση Χατζηβασιλείου Ζωή ΡΟΔΟΛΙΒΟΣ 2324071600
Δομοκτσής Δημήτριος ΠΑΛΑΙΟΚΩΜΗ 2324093393
Τσαρδάκης Μιχαήλ ΚΑΡΠΕΡΗ 2325031250
Μήρτσιος Χρήστος Ν.ΖΙΧΝΗ 2324022211
Ευγενίδης Ευγένιος-Ευγενίδης Κυριάκος Ν.ΣΚΟΠΟΣ 2321031434
Δούσος Αθανάσιος ΜΗΤΡΟΥΣΗ 2321075515
Ράσκος Ευστράτιος-Ράσκου Κυριάκος ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟ 2323022998
Τσούκας Αλέξανδρος ΑΝΩ ΜΗΤΡΟΥΣΗ 2321075255
Παπαευαγγέλου Θωμάς ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟ 2323023103
Μαυρίδης Αργύριος ΣΚΟΥΤΑΡΙ 2321041582
Τσανούσα Αννα ΠΡΟΒΑΤΑΣ 2321088277
Παπαδημητρίου Βασιλική-Μουστάκα Αρχοντούλα ΛΕΥΚΩΝΑΣ 2321050357-63944
Θεοδωρίδου Ελλη ΗΡΑΚΛΕΙΑ 2325022740
Γκούμα Χρυσάνθη ΝΙΓΡΙΤΑ 2322025666
Σωτηριάδης Δημήτριος ΣΙΤΟΧΩΡΙ 2322051600
Μήλιος Στυλιανός-Μήλιου Γεωργία ΑΛΙΣΤΡΑΤΗ 2324031294
Οικονόμου-Ματάκου Αικατερίνη ΓΑΖΩΡΟΣ 2324041556
Ζημπιλιάδου Ελ Χατίμι Φρειδερίκη-Ελ Χατίμι Σαρα ΔΡΑΒΗΣΚΟΣ 2324051217
Δημητριάδου Στέλλα Ν.ΠΕΤΡΙΤΣΙ 2323031538
Σιδηρόπουλος Παυλος ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟ 2323023248
Λαζαρίδου Ρεοζίλη ΣΤΡΥΜΩΝΙΚΟ 2321086062
Μάκρη Ευα Ν.ΜΠΑΦΡΑ 2324081707
Τσιφούτη Χριστίνα ΝΙΓΡΙΤΑ 2322026022-24464
Καμπουρίδου Ευφροσύνη ΚΑΛΑ ΔΕΝΔΡΑ 2321078333
Βαίδου Αντιόπη ΝΕΟΧΩΡΙ 2321076686
Μώκος Αθανάσιος ΑΛΙΣΤΡΑΤΗ 2324031790
Δουλγέρη Δέσποινα ΒΑΛΤΟΤΟΠΙ 2321032561
Βαλιώκη Βασιλική Βανέσσα ΛΙΜΝΟΧΩΡΙ 2325051730
Μπουρνάρη Ευαγγελία ΑΜΜΟΥΔΙΑ 2325031166
Κιτσάκης Χρήστος ΛΕΙΒΑΔΙΑ 2327031222
Γρεβιάς Ευάγγελος ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟ 2321073131
Μπενίσης Απόστολος ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ 2322061540
Μπασιανάς Δημήτριος Ν.ΖΙΧΝΗ 2324023325
Αγκρα Ασπασία ΧΑΡΩΠΟ 2323025005
Βρύζας Κων/ντίνος ΣΗΣΑΜΙΑ 2322041777
Σπυρίδου Βαλεντίνη ΠΕΝΤΑΠΟΛΗ 2321071544
Κασμερίδου Ευθαλία ΑΝΩ ΠΟΡΟΙΑ 2327051596
Θεοδοσίου Κων/ντίνος ΚΟΡΜΙΣΤΑ 2324020845
Κωστέα Σοφία ΚΑΣΤΑΝΟΥΣΑ 2327061015
Μαντή Αριστούλα ΑΧΛΑΔΟΧΩΡΙ 2323061061
Μουντουλάρης Δημήτριος ΠΟΝΤΙΣΜΕΝΟ 2325025558
Λεμονιά Βαρβάρα ΕΜΜ.ΠΑΠΑ 2321092044
Βότσης Δημήτριος ΛΕΥΚΟΘΕΑ 2324091100
Σιτζίμης Αθανάσιος ΨΥΧΙΚΟ 2321031028
Μαλάμη Αγγελική Κ.ΠΟΡΟΙΑ 2327022780
Λαζαρίδης Κορνήλιος ΒΕΡΓΗ 2322020900
Τάτσιος Γεώργιος ΛΙΘΟΤΟΠΟΣ 2325041370
Ματάκου Μαγδαληνή ΘΟΛΟΣ 2324041803
Βανίτσαρη Αννα ΝΕΟΧΩΡΙ ΣΙΝΤΙΚΗΣ 2327031201
Στοίλα Χαρίκλεια ΝΙΚΟΚΛΕΙΑ 2322041140
Νικολαίδου Μαρία ΚΡΙΝΙΔΑ 2324091582
Μαρούλης Μιχαήλ-Φαν ΑΝΩ ΚΑΜΗΛΑ 2321088620
Παπλάς Παναγιώτης ΠΡΟΜΑΧΩΝΑΣ 2323041131
Κωνσταντινίδου Κωνσταντίνα ΚΑΤΩ ΚΑΜΗΛΑ 2321041190
Ζάγκας Αναστάσιος ΜΟΝΟΒΡΥΣΗ 2321076010
Μπαρμπούτης Γεώργιος ΧΕΙΜΑΡΟΣ 2325041114
Αλιμπράντη Βάλια ΤΟΥΜΠΑ 2321071200
Κιοσσές Βασίλης ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΟ 6984607385
Τσινεκίδης Δημήτριος ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 2322041607
Λασκούδη Σοφία ΦΛΑΜΠΟΥΡΟ 2322025760
Κιουτσούκη Φωτεινή ΔΑΣΟΧΩΡΙ 2325024300
Φερχάτογλου Θεογένης ΔΑΦΝΟΥΔΙ 2324042510
Σαλαμός Δημήτριος ΑΧΙΝΟΣ 2322035474
Ασίκης Αργύριος ΜΕΓΑΛΟΧΩΡΙ 2325061410
Δρόντζας Ανδρέας ΚΑΤΩ ΟΡΕΙΝΗ 2321058560
Καρασταύρος Νικόλαος ΙΒΗΡΑ 2322035845
Χριστακοπούλου Υβόννη ΤΡΑΓΙΛΟΣ 2322030047
Μπογιατζής Ιωάννης ΕΠΤΑΜΥΛΟΙ 2321064410
Μωύσίδης Ιωάννης ΓΕΦΥΡΟΥΔΙ 2323052100
Προσνίκλη Ευαγγελία ΒΑΛΤΕΡΟ 2325022686
Ξανθή Παναγιώτα ΛΕΥΚΩΝΑΣ 2321050020
Σκέμπερη Αλεξάνδρα ΝΙΓΡΙΤΑ 2323022617
Τσακιρίδου Βαρβάρα ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ 2321084255
Χατζοπούλου Ζωή ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟ 2323022226
Αμβροσιάδου Ελένη ΑΝΘΗ 2322024024
Δόση Αλεξάνδρα ΝΙΓΡΙΤΑ 2322022988
Καλτσίκη Μαρία ΟΙΝΟΥΣΑ 2321092702
Δουβίτσας Αστέριος ΔΑΦΝΗ 2322051350
Γάλβας Γεώργιος ΧΟΡΤΕΡΟ 2323022830
Μπαλτήρας Σάββας ΘΕΡΜΑ 2322022152
Καρασσαβίδου Στυλιανή ΧΡΥΣΟ 2321074727
Πανά Αναστασία-Μαρία ΤΕΡΠΝΗ 2322025860
Χατζοπούλου Ευθυμία ΚΕΡΚΙΝΗ 2327041130
Καρασαλίδου Ζωγραφιά Ν.ΠΕΤΡΙΤΣΙ 2323032440
Αλεξανδρίδου Ευαγγελία ΒΑΜΒΑΚΙΑ  2321084320
Βαλιώκη Βασιλική-Βανέσσα ΛΙΜΝΟΧΩΡΙ 2325051730
Σιώπη Ευαγγελία ΠΕΠΟΝΙΑ 2321041411
Αγγελίδου Αναστασία ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟ 2321038502
Μαρούλη Ευφροσύνη-Μαρίνα Ν.ΣΟΥΛΙ 2321092250
Βρυζώνη Πολυξένη ΚΟΥΜΑΡΙΑ 2321079279
Μακρή Δουλγέρη Αρχοντούλα ΜΕΛΕΝΙΚΙΤΣΙ 2321031777
Τσιρμπινής Δημήτριος ΛΙΒΑΔΟΧΩΡΙ 2322063390
Ζαπρούδης Στέργιος ΒΑΜΒΑΚΟΦΥΤΟ 2323051599
Βαζούρα Αναστασία ΜΕΣΟΛΑΚΚΙΑ 2324098610
Γούλα Σοφία ΜΑΥΡΟΛΟΦΟΣ 2324051112
Φαρασόπουλος Ιωάννης ΠΕΘΕΛΙΝΟ 2321301939
Ντικμπασάνης Γεώργιος ΑΚΡΙΤΟΧΩΡΙ 2323071400
Σαπουντζή Φωτεινή ΑΓΙΑ ΕΛΕΝΗ 2321042720
Τριανταφύλλου Ξενοφών-Ραφαήλ ΚΑΜΑΡΩΤΟ 2323051555
Μπραικίδου Ευαγγελία ΠΕΝΤΑΠΟΛΗ 2321111374