Κοινωνια

Δήμος Σερρών: Διαχείριση ογκωδών και Αποβλήτων Εκσκαφών, Κατασκευών, Κατεδαφίσεων με κάδους ογκωδών

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΕΡΡΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΣΣΕΙ την με ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν.4412/2016 παροχή υπηρεσιών...

«Διαχείριση ογκωδών και Αποβλήτων Εκσκαφών, Κατασκευών, Κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ) μεκάδους ογκωδών του Δήμου Σερρών έτους 2018» προϋπολογισμού 119.997,16 € με Φ.Π.Α. 24%, που θα διεξαχθεί σύμφωνα με α) τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α΄ 147) και β) τους όρους της παρούσας και καλεί τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς να υποβάλουν προσφορά για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της ως άνω εργασίας.
 
 
Συνημμένα αρχεία:

Τα www.SerraikaNea.gr είναι μια διαδικτυακή ενημερωτική πύλη με ειδήσεις που αφορούν στις Σέρρες.