Επικοινωνία: info@serraikanea.gr

Κοινωνια

Σέρρες, Βασίλειος Παπαχρήστου: «Παντελής έλλειψη προγραμματισμού εκ μέρους του Υπουργείου Παιδείας»

«Ακόμη και στην αναπλήρωση των κενών και κενούμενων θέσεων διευθυντών υποδιευθυντών σχολικών μονάδων»...

Παπαχρήστου Δ. Βασίλειος Αιρετός επί σειρά ετών.

Την 3η Αυγούστου 2021 δημοσιεύθηκε, στο υπ’ αριθμ. 136 (τεύχος Α) Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, ο νόμος 4823/2021 με θέμα: «Αναβάθμιση του σχολείου, ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις».

Την 5η Αυγούστου 2021 δημοσιεύθηκε η υπ’ αριθμ. Φ.350/70/97134/Ε3 εγκύκλιος του υπουργείου παιδείας όπου μεταξύ άλλων αναφέρει και τα εξής:

«… Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 232 του ανωτέρω νόμου ορίζεται ότι:

Η ισχύς των πινάκων επιλογής των διευθυντών σχολικών μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων (Ε.Κ.), η οποία παρατάθηκε έως την κύρωση των νέων πινάκων επιλογής διευθυντών σχολικών μονάδων και Ε.Κ. με το άρθρο 53 του ν. 4692/2020 λήγει από την έναρξη ισχύος του παρόντος. …»

Συνεπώς οι αξιολογικοί πίνακες επιλογής διευθυντών σχολικών μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων (Ε.Κ.)  που κυρώθηκαν το καλοκαίρι του 2017 έπαψαν να ισχύουν το καλοκαίρι του 2021 αφού τους δόθηκε παράταση ενός έτους, ενώ στη θητεία των επιλεγέντων διευθυντών του καλοκαιριού του 2017 δόθηκε παράταση δύο ετών.

Και βεβαίως από το Φεβρουάριο του 2021 η διοίκηση γνώριζε πόσοι από τους υπηρετούντες διευθυντές ή υποδιευθυντές έχουν υποβάλλει αίτηση συνταξιοδότησης και πόσοι εκ των διευθυντών θα αποχωρούσαν από τη δημόσια εκπαίδευση λόγω συμπληρώσεως του ηλικιακού ορίου.

Και έπρεπε να μεριμνήσει προ καιρού για τον τρόπο αναπλήρωσης αυτών.

Αυτό απαιτεί η κοινή λογική, αυτό σημαίνει προγραμματισμός. Αντ’ αυτού εστάλη την 5η Αυγούστου από το υπουργείο η υπ’ αριθμ. Φ.350/70/97134/Ε3 εγκύκλιος που μεταξύ άλλων αναφέρει και τα εξής:

«… Για την εφαρμογή των ανωτέρω απαιτείται η έκδοση της απαραίτητης κανονιστικής Υπουργικής Απόφασης που πρόκειται να εκδοθεί. Μέχρι την έκδοσή της οι θέσεις καλύπτονται με αναπλήρωση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 του κεφ. Ε ́ του ν.1566/1985 (Α ́ 167).»

και μέχρι την 31η Αυγούστου 2021 το υπουργείο δεν προέβη σε καμία μα καμία ενημέρωση για το τι πρέπει να πράξουν οι ΔΔΕ για το σημαίνον πρόβλημα της διαδικασίας πλήρωσης των κενών και κενούμενων θέσεων των διευθυντών και υποδιευθυντών σχολικών μονάδων και ΕΚ. Το σύνολο της εκπαιδευτικής κοινότητας ανέμεινε το «θείο δώρο» εκ μέρους του υπουργείου παιδείας της απαραίτητης κανονιστικής υπουργικής απόφασης που θα καθόριζε τα της διαδικασίας αναπλήρωσης των κενών και κενούμενων θέσεων των διευθυντών και υποδιευθυντών σχολικών μονάδων.

Και είναι σημαίνον διότι με την έναρξη του σχολικού έτους δεν υπήρχε διοίκηση σε κάποιες σχολικές μονάδες.  Σκοπός δεν είναι η ανακοίνωση ενός εγγράφου της ΔΔΕ που θα ορίζει ποιος θα είναι ο αναπληρωτής διευθυντής σε κάποια σχολική μονάδα αλλά πρέπει να υπάρχει και η αποδοχή της πρότασης εκ μέρους του εκπαιδευτικού που του ανατίθεται η προσωρινή διοίκηση της σχολικής μονάδας αλλά και να υπάρξει ένα εύλογο χρονικό διάστημα για να ενημερωθεί ο αναλαμβάνων την άσκηση της διοίκησης της σχολικής μονάδας, εάν πραγματικά το υπουργείο θέλει ουσιαστική άσκηση διοίκησης.

Και όμως το υπουργείο παιδείας απαίτησε να προβούν τα κατά τόπους ΠΥΣΔΕ σε τοποθετήσεις σε λειτουργικά κενά των σχολικών μονάδων μέχρι και 25 Αυγούστου. Πώς βρε υπεύθυνοι – τελικά ανεύθυνοι και επιπόλαιοι- του υπουργείου παιδείας θα προκύψουν τα λειτουργικά κενά από κάθε σχολική μονάδα;  Εν απουσία διοίκησης σχολικών μονάδων πώς εντός του Αυγούστου θα δοθούν τα λειτουργικά κενά από αυτές; Το πιθανόν επιχείρημα ότι οι συνταξιοδοτηθέντες διευθυντές μέχρι και 31η Αυγούστου είναι δημόσιοι υπάλληλοι και άρα υποχρεούνται να συνεργάζονται με τις ΔΔΕ δεν αντικατοπτρίζει την αλήθεια.

Και η κρίση στην οποία προβαίνουμε δεν αντανακλά το ξεβόλεμα των εκπαιδευτικών που με περισσό θράσος αρθρώνουν ως αντεπιχείρημα οι του υπουργείου.

Αναδεικνύει την ανυπαρξία απλού προγραμματισμού εκ μέρους του υπουργείου παιδείας και την καταδυνάστευση των εκπαιδευτικών με εντολές που δεν μπορούν εκ των πραγμάτων να υλοποιηθούν.

Και περιμένουμε από το υπουργείο όταν εγγράφως μας ενημερώνει τουλάχιστον να είναι ορθή η ενημέρωση.

Η τελευταία πρόταση της υπ’ αριθμ. Φ.350/70/97134/Ε3 εγκυκλίου αναφέρει:

«…Μέχρι την έκδοσή της οι θέσεις καλύπτονται με αναπλήρωση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 του κεφ. Ε ́ του ν.1566/1985 (Α ́ 167).»

Αν ανατρέξουμε στον Ν. 1566/85 το κεφάλαιο Ε αναφέρει τα εξής:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Και ξεκινά από το άρθρο 12 με θέμα  Εκπαιδευτικό προσωπικό νηπιαγωγείων.

Με μεγαλύτερη προσοχή οι συντάξαντες το παρόν έγγραφο θα παρατηρούσαν ότι το Κεφάλαιο Δ περιέχει τα της αναπλήρωσης των διευθυντών και υποδιευθυντών σχολικών μονάδων και ΕΚ.

Συγκεκριμένα είναι η παράγραφος Ε (Αναπλήρωση) του άρθρου 11 (Όργανα, επιλογή, τοποθέτηση, υπηρεσιακή κατάσταση, καθήκοντα.) του Κεφαλαίου Δ (ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

Υπάρχει νεότερος (χρονικά) νόμος που αναφέρεται στην αναπλήρωση των διευθυντών σχολικών μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων (ΕΚ) που έπρεπε να μνημονεύεται από το υπουργείο;

Αν αναζητήσουμε θα συναντήσουμε τον Ν. 1824/1988 όπου η παράγραφος 11 του άρθρου 16 του κεφαλαίου Ε (Ρύθμιση θεμάτων επιλογής και τοποθέτησης διευθυντών και υποδιευθυντών σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.) αναφέρει:

« 11. Σε περίπτωση εξάντλησης των πινάκων διευθυντών στις κενές και κενούμενες θέσεις τοποθετούνται εκπαιδευτικοί χωρίς αίτηση τους που έχουν βαθμό Α`. Η τοποθέτηση γίνεται με απόφαση του Νομάρχη, ύστερα από πρόταση του οικείου υπηρεσιακού συμβουλίου, το οποίο αξιολογεί κατά σειρά τους εκπαιδευτικούς που ανήκουν οργανικά:

α) στην σχολική μονάδα,

β) σε γειτονικές σχολικές μονάδες,

γ) σε σχολικές μονάδες της ίδιας ή γειτονικής πόλης ή κωμόπολης,

δ) σε σχολικές μονάδες της ίδιας περιοχής τοποθέτησης,

ε) σε σχολικές μονάδες όμορων περιοχών τοποθέτησης,  στ) σε σχολικές μονάδες του ίδιου νομού.

Σε περίπτωση έλλειψης εκπαιδευτικών σε σχολικές μονάδες της ίδιας ή όμορων περιοχών τοποθέτησης, το υπηρεσιακό συμβούλιο μπορεί να αξιολογήσει και να τοποθετήσει ως διευθυντές σχολικών μονάδων, με αιτιολογημένη απόφασή του ικανούς εκπαιδευτικούς με βαθμό Β` που υπηρετούν οργανικά στις ίδιες περιοχές τοποθέτησης. Σε κάθε περίπτωση υποχρεωτικής τοποθέτησης, το υπηρεσιακό συμβούλιο μπορεί να ζητά την υποβολή δηλώσεως από τους υποψήφιους για κρίση.»

Σε αυτό το νόμο μνημονεύεται η διαδικασία αναπλήρωσης των κενών και κενούμενων θέσεων διευθυντών υποδιευθυντών σχολικών μονάδων και ΕΚ λόγω εξάντλησης του πίνακα διευθυντών.

Ο νόμος 1566/85 αναφέρεται σε αναπλήρωση γενικά διευθυντών και υποδιευθυντών σχολικών μονάδων και ΕΚ.

Ο δε νόμος 1824/1988 αναφέρει στην παράγραφο 17 του άρθρου 16:

«17. Από τη δημοσίευση αυτής της απόφασης, στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, δεν εφαρμόζονται από το ν. 1566/1985 οι διατάξεις:

α) του κεφαλαίου Β` του άρθρου 11, με την επιφύλαξη των παραγράφων 2 και 4 αυτής της απόφασης.

β) των παραγράφων 1 και 3 του κεφαλαίου Δ` του άρθρου 11 και

γ) του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 1 του κεφαλαίου Ε`.»

Θεωρώ ως δεδομένο ότι ήδη έχουν πραγματοποιηθεί οι όποιες αναπληρώσεις διευθυντών σχολικών μονάδων από τις κατά τόπους ΔΔΕ.

Όμως ακόμη παραμένει η απορία για την παντελή έλλειψη προγραμματισμού εκ μέρους του υπουργείου παιδείας για το θέμα που ανέπτυξα αλλά και το χρονικό διάστημα που οι αναπληρωτές διευθυντές σχολικών μονάδων θα ασκούν τα καθήκοντά τους.

Δεν είναι άνευ σημασίας η γνώση του χρονικού διαστήματος της αναπλήρωσης. Η όποια αλλαγή πραγματοποιηθεί μεσούντος του σχολικού έτους θα δημιουργήσει προβλήματα στη διευθέτηση του ωραρίου αυτών. Όσοι δε θέλουν να το καταλάβουν απλά εθελοτυφλούν και δεν  ενδιαφέρονται για τα δίκαια των εκπαιδευτικών. Τους χρησιμοποιούν για να βοηθήσουν την ομαλή λειτουργία των σχολικών μονάδων τούτη τη χρονική στιγμή αναλαμβάνοντας την διοίκηση αυτών λόγω της έλλειψης προγραμματισμού και οργάνωσης εκ μέρους του υπουργείου παιδείας. Για μια ακόμη φορά οι εκπαιδευτικοί στηρίζουν το Ελληνικό Δημόσιο Σχολείο.

Τέλος θα πρέπει να προβούν οι ΔΔΕ και στην αναπλήρωση των υποδιευθυντών σχολικών μονάδων όπου αυτό προβλέπεται και απαιτείται το συντομότερο δυνατόν, για να υπάρξει ουσιαστική και έμπρακτη ομαλή λειτουργία των σχολικών μονάδων και όχι μόνον τύποις.

Πηγή άρθρου: Παντελής έλλειψη προγραμματισμού εκ μέρους του υπουργείου παιδείας ακόμη και στην αναπλήρωση των κενών και κενούμενων θέσεων διευθυντών υποδιευθυντών σχολικών μονάδων. | fresh-education

Τα www.SerraikaNea.gr είναι μια διαδικτυακή ενημερωτική πύλη με ειδήσεις που αφορούν στις Σέρρες.