Επικοινωνία: info@serraikanea.gr

Κοινωνια

Σέρρες: Ο Σερρών Θεολόγος ανακοίνωσε το πρόγραμμά του μέχρι και τις 15 Δεκεμβρίου

Ἀπό τήν Ἱερά Μητρόπολη Σερρῶν καί Νιγρίτης ἀνακοινώνονται τά ἑξῆς ἀναφορικά μέ τό πρόγραμμα τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας:

- Σήμερα, Παρασκευή 13 Δεκεμβρίου, στίς 6:00 τό ἀπόγευμα, στήν «Μυριόβιβλο» Ἐκκλησιαστική Βιβλιοθήκη τῆς Ἱε­ρᾶς Μητροπό­λεώς μας (Ν. Νικολάου 21), θά πραγματοποιηθεῖ Σύναξη τῶν Κατηχητῶν καί Κατηχητριῶν τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας. Ὁμιλητής θά εἶναι ὁ Αἰδεσιμ. Πρωτοπρεσβύτερος Βασίλειος Καλλιακμάνης, Καθηγητής τοῦ Τμήματος Θεολογίας τοῦ Ἀριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ὁ ὁποῖος θά ἀναπτύξει τό θέμα: «Πορεία πρός τήν Βηθλεέμ». Θά ἀκολουθήσει συζήτηση καί ἐξαγωγή συμπερασμάτων.

- Τό Σάββατο 14, τήν Κυ­ριακή 15 καί τήν Δευτέρα 16 Δεκεμβρίου θά πραγματοποι­ηθεῖ ὅπως κάθε χρόνο ὁ Ἔρανος Ἀγάπης τῆς τοπικῆς μας Ἐκκλησίας. Ἡ προσπάθεια αὐτή τῆς Ἐκκλησίας μας ἀποσκοπεῖ στήν εὐαισθητο­ποίηση ὅλων μας στόν τομέα τῆς φιλανθρωπίας μέ ἀπώτερο καί μοναδικό σκο­πό τήν στή­ρι­ξη τῶν ἀναξιοπαθούντων ἀδελφῶν μας, ὥστε νά μήν χα­θεῖ ἡ ἐλπί­δα καί ἡ ἀνθρωπιά ἀπό τόν κόσμο.

- Τό Σάββατο 14 Δεκεμβρίου, στίς 6:00 τό ἀπόγευμα, ὁ Σεβ. Ποιμενάρχης μας κ. Θεολόγος θά χοροστατήσει στόν Ἀρχιερατικό Ἐσπερινό, πού θά τελεσθεῖ στό νεόδμητο Ἱερό Ναό Ἁγ. Σπυρίδω­νος, στή συνοικία Σιγῆς – Νέας Κηφισιᾶς Σερρῶν, ὅ­που εὑ­ρί­σκε­ται πρὸς προ­σκύ­νη­ση, ἀ­πὸ τῆς πα­ρελ­θού­σης Τε­τάρ­της, ἡ σε­βασμία καί θαυμα­τουρ­γός ἀρχαιοτάτη ἱερά Εἰκόνα τῆς «Παναγί­ας Ξενιᾶς», ἀπό τήν ὁ­μώ­νυ­μη, παλαίφατη, Γυναικεία Ἱερά Μο­νή Ἁλ­μυ­ροῦ Μαγνησίας. Τόν θεῖο λόγο στόν Ἐσπερινό θά κηρύξει ὁ Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβύτερος Γεώργιος Παντούσης, Ἐφημέριος τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Κοιμ. Θεοτόκου Ν. Σουλίου. Ἡ πανσεβά­σμιος, ἀπό τοῦ 8ου μ. Χ. αἰῶνος, θαυ­ματουρ­γός ἱερά Εἰκό­να τῆς Παναγίας θά εὑρί­σκεται πρός προσκύ­νηση στόν ὡς εἴ­ρη­ται Ἱερό Ναό, ἕως καί τῆς 16ης Δεκεμ­βρίου, ὅπου καθημερι­νῶς θά τελοῦ­νται ἱερές ἀκολουθίες, πρός ἁγιασμό καί πνευ­ματική ἐνί­σχυση τῶν πιστῶν.

- Ἡ τοπική μας Ἐκκλησία ἐκτός τοῦ κα­θα­ρῶς ἁ­γι­α­στι­κοῦ καὶ πνευ­μα­τι­κοῦ της ἔρ­γου, ἐρ­γά­ζε­ται φι­λο­πό­νως καὶ πρός τήν κατεύθυνση τῆς καλλιεργείας, ἀνα­δείξεως καί προ­βολῆς τῆς ἐκκλησιαστικῆς καί πολιτι­στικῆς κληρονομιᾶς τοῦ τόπου μας. Μέσα σ’ αὐτό τό πλαίσιο συνδιοργα­νώνει, σέ συνεργασία μέ τόν Δῆμο Σερρῶν, τὸ 3ο Φε­στι­βὰλ Χο­ρω­δι­ῶν Θρη­σκευ­τι­κῆς Μου­σι­κῆς, πού θά πραγ­μα­το­ποι­η­θεῖ τό Σάββατο 14 καί τήν Κυριακή 15 Δεκεμβρίου, στήν αἴ­θου­σα «ΑΣΤΕΡΙΑ» τοῦ ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. τῆς πό­λε­ώς μας. Σκοπός τῆς συγκεκριμένης ἐκδηλώσεως εἶναι ἡ προ­α­γω­γὴ καὶ καλ­λι­έρ­γει­α τῆς πο­λι­τι­στι­κῆς, πνευ­μα­τι­κῆς καὶ μου­σι­κῆς πα­ρα­δό­σε­ως, ἰ­δι­α­ιτέ­ρως μά­λι­στα τῆς παραδοσιακῆς βυζαντινῆς πα­ρα­δό­σε­ώς μας.

Ἀ­να­λυ­τι­κό­τε­ρα τὸ πρό­γραμ­μα τοῦ 3ου Φε­στι­βὰλ Χο­ρω­δι­ῶν Θρη­σκευ­τι­κῆς Μου­σι­κῆς ἔ­χει ὡς ἑ­ξῆς:

Τὸ  Σάβ­βα­το 14 Δε­κεμ­βρί­ου, στὶς 7:30 τὸ  ἀ­πό­γευ­μα, στήν αἴ­θου­σα «ΑΣΤΕΡΙΑ» τοῦ ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Σερρῶν θὰ πα­ρου­σιασθοῦν κατά σειρά  τὰ παρακάτω μου­σι­κά χορωδιακά σύνολα:

  1. Ἡ Βυζαντινή χορωδία «Ἅγιος Νικήτας ὁ Νέος» τοῦ Μαξιμεί­ου Πνευματικοῦ Κέντρου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Σερρῶν καί Νιγρίτης, ὑπό τήν διεύθυνση τοῦ χοράρχου κ. Γεωργίου Ζαρκαντζᾶ.
  2. Ἡ Παραδοσιακή χορωδία τοῦ Μαξιμείου Πνευματικοῦ Κέντρου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Σερρῶν καί Νιγρίτης, ὑπό τήν διεύθυνση τοῦ χοράρχου κ. Μιχαήλ Μπουρέλου.
  3. Ἡ χορωδία τοῦ Ἀκαδημαϊκοῦ Μουσικοῦ Συνδέσμου Θεσσα­λονικέων, ὑπό τήν διεύθυνση τοῦ χοράρχου κ. Σάββα Βρεττοῦ.
  4. Ἡ χορωδία «Μελωδικές Διαδρομές» τοῦ Μαξιμείου Πνευμα­τικοῦ Κέντρου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Σερρῶν καί Νιγρί­της, ὑ­πὸ τὴν δι­εύ­θυν­ση τῆς χο­ράρ­χου κ. Μα­ρί­ας Κου­βα­κλῆ.

Τὴν  Κυ­ρι­α­κὴ 15 Δε­κεμ­βρί­ου, θὰ τε­λε­σθεῖ Ἀρ­χι­ε­ρα­τι­κὴ θ. Λει­τουρ­γί­α στὸ νεόδμητο Ἱερό Ναό Ἁγ. Σπυρίδωνος Σερ­ρῶν, ἱ­ε­ρουρ­γοῦν­τος τοῦ Σεβ. Ποι­με­νάρ­χου μας κ. Θε­ο­λό­γου. Ἀ­κο­λού­θως, στὶς 11:30 τὸ πρω­ΐ τῆς ἴ­διας ἡ­μέ­ρας, στήν αἴ­θου­σα «ΑΣΤΕΡΙΑ» τοῦ ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Σερρῶν θὰ ἐμφανισθοῦν οἱ παρακάτω χορωδίες:

  1. Ἡ Χορωδία «Τέττιγες τῆς Ἀνατολῆς» τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλε­ως Σιδηροκάστρου, ὑπό τήν διεύθυνση τοῦ χοράρχου ἱεροδια­κόνου Νεοφύτου Γρηγοριάδη.
  2. Ἡ Χο­ρω­δί­α τοῦ Μουσικοῦ Σχολείου Σερ­ρῶν, ὑ­πὸ τὴν δι­εύ­θυν­ση τοῦ χο­ράρ­χου κ. Χρήστου Καραμάνη.
  3. Ἡ Χο­ρω­δί­α τοῦ Μουσικοῦ Σχολείου Κατερίνης, ὑ­πὸ τὴν δι­εύ­θυν­ση τοῦ χο­ράρ­χου κ. Λαζάρου Τσορμπατζίδη.

 

Ἐκ τῆς Ἱ­ε­ρᾶς Μη­τρο­πό­λε­ως.

Τα www.SerraikaNea.gr είναι μια διαδικτυακή ενημερωτική πύλη με ειδήσεις που αφορούν στις Σέρρες.