Επικοινωνία: info@serraikanea.gr

Κοινωνια

Σέρρες: Ο Σερρών Θεολόγος ανακοίνωσε το πρόγραμμά του μέχρι και τις 12 Δεκεμβρίου

Ἀπό τήν Ἱερά Μητρόπολη Σερρῶν καί Νιγρίτης ἀνακοινώνονται τά ἑξῆς ἀναφορικά μέ τό πρόγραμμα τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας:

- Σήμερα, Πέμπτη 5 Δεκεμβρίου, στίς 6:00 τό ἀπόγευμα, ὁ Σεβ. Ποιμενάρχης μας κ. Θεολόγος θά χοροστατήσει στόν πανηγυρικό Ἀρ­χι­ε­ρα­τι­κὸ Ἑσπερινό, πού θά τελεσθεῖ στὸν ἑ­ορ­τά­ζοντα Ἱ­ε­ρὸ Ναό Ἁγ. Νικολάου Ἑλαιώνος.

- Τὴν Παρασκευή 6 Δε­κεμ­βρί­ου, ὁ Σεβ., μὲ τὴν εὐ­και­ρί­α τῆς ἱ­ε­ρᾶς μνή­μης τοῦ ἐν ἁγίοις πα­τρὸς ἡμῶν Νι­κο­λά­ου Ἐ­πι­σκό­που Μύ­ρων τῆς Λυ­κί­ας τοῦ θαυ­μα­τουρ­γοῦ, προ­στά­του τῶν ἐν θα­λάσ­σῃ πλε­όν­των, θὰ ἱ­ε­ρουρ­γή­σει στὴν πανηγυρική Ἀρχιερατική θ. Λει­τουρ­γί­α, πού θὰ τε­λε­σθεῖ στὸν ἑ­ορ­τά­ζοντα Ἱ­ε­ρὸ Ναό Ἁγ. Νικολάου Ἀκροπόλεως Σερρῶν.

- Ἀκολούθως, στίς 11:00 τό πρωΐ, στήν αἴθουσα τοῦ Πνευματικοῦ Κέντρου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας, θά πραγματο­ποιηθεῖ σύναξη τῶν Κληρικῶν τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας, κατά τήν ὁποία, ὁ Σεβ. Ποιμενάρχης μας θά ὁμιλήσει μὲ θέ­μα τὸν ἐ­φε­τει­νὸ Ἔ­ρα­νο τῆς Ἀ­γά­πης.

 - Τό Σάββατο 7 Δεκεμβρίου, στίς 6:00 τό ἀπόγευμα, ὁ Σεβ. θά χορο­στατήσει στόν καθιε­ρωμένο Ἀρχιερατικό Ἑσπερινό μετά θείου κηρύγματος, στόν Ἱερό Ναό Τιμ. Σταυροῦ Σερρῶν. Ὁμι­λητής στόν Ἑσπερινό αὐτοῦ τοῦ Σαββάτου, θά εἶναι ὁ Αἰδε­σιμολ. Πρωτοπρεσβύτερος Μιχαήλ Σεβαστόπουλος, Ἐ­φη­μέ­ρι­ος τοῦ Ἱ­ε­ροῦ Να­οῦ Ἁ­γ. Γεωργίου Ν. Τυρολόης.

- Τὴν Κυ­ρι­α­κὴ 8 Δε­κεμ­βρί­ου, ὁ Σεβ. Ποιμενάρχης μας θὰ ἱ­ε­ρουρ­γή­σει στὴν Ἀρχιερατική θ. Λει­τουρ­γί­α, πού θὰ τε­λε­σθεῖ στὸν Ἱ­ε­ρὸ Να­ὸ Ἁγ. Ἀ­θα­να­σί­ου Ἐμ­μ. Παπ­πᾶ. Στὴν συ­νέ­χει­α θὰ τε­λε­σθεῖ ἱερό μνη­μό­συ­νο ὑ­πὲρ ἀ­να­παύ­σε­ως τῆς ψυ­χῆς τοῦ με­γά­λου Σερ­ραί­ου Ἀρ­χι­στρα­τή­γου Ἐμ­μ. Παπ­πᾶ.

- Ἡ τοπική μας Ἐκκλησία, ἐπιποθοῦσα τόν ἁγιασμό, τήν πνευματική στερέωση καί ἐνίσχυση τῶν πιστῶν, καί μάλιστα στήν ἁγιωτάτη αὐτή χρονική περίοδο τῆς πνευματικῆς μας προετοιμασίας γιά τήν γιορτή τῶν Χριστουγέννων, μέ τιμή, σεβασμό ἀλλά καί χαρά πνευματική θά ὑποδε­χθεῖ, στόν νεόδμητο Ἱερό Ναό Ἁγ. Σπυρίδω­νος, πού βρίσκεται στή συνοικία Σιγῆς – Νέας Κηφισιᾶς τῆς πόλεως τῶν Σερρῶν, τήν σε­βασμία καί θαυμα­τουρ­γό ἀρχαιοτάτη ἱερά Εἰκόνα τῆς Παναγί­ας Ξενιᾶς, ἀπό τήν παλαίφατη Γυναικεία Ἱερά Μο­νή Παναγίας Ξενιᾶς Ἁλ­μυ­ροῦ, τήν Τετάρ­τη 11 Δεκεμβρίου στίς 5:00 τό ἀπόγευμα. Ἀ­κο­λού­θως, ὁ Σεβ. θὰ τε­λέ­σει τὸν ἁ­γι­α­σμὸ τῶν θυ­ρα­νοι­ξί­ων καὶ θὰ χο­ρο­στα­τή­σει στόν πανηγυρικό, Ἀρ­χι­ε­ρα­τι­κὸ Ἑσπερινό, στόν ὡς εἴ­ρη­ται ἑ­ορ­τά­ζον­τα Ἱερό Ναό. Ἡ πανσεβά­σμιος, ἀπό τοῦ 8ου μ. Χ. αἰῶνος, θαυ­ματουρ­γός ἱερά Εἰκό­να τῆς Παναγίας θά εὑρί­σκεται πρός προσκύ­νηση στόν Ἱερό Ναό Ἁγ. Σπυρίδω­νος Σερρῶν, ἕως καί τῆς 16ης Δεκεμ­βρίου, ὅπου καθημερι­νῶς θά τελοῦ­νται ἱερές ἀκολουθίες, πρός ἁγιασμό καί πνευ­ματική ἐνί­σχυση τῶν πιστῶν.

- Τήν Πέμπτη 12 Δεκεμβρίου, ὁ Σεβ. Ποιμενάρχης μας θά ἱερουργήσει στήν πανηγυρική, Ἀρχιερατική θεία Λειτουργία, πού θά τελεσθεῖ στόν ἑορτάζοντα Ἱερό Ναό Ἁγ. Σπυρίδωνος Σερρῶν.  

Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.

Τα www.SerraikaNea.gr είναι μια διαδικτυακή ενημερωτική πύλη με ειδήσεις που αφορούν στις Σέρρες.