Επικοινωνία: info@serraikanea.gr

Κοινωνια

Δήμος Σερρών: Πρόσκληση συμμετοχής στην επιτροπή διαβούλευσης

Στην συγκρότηση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης προχωράει ο Δήμος Σερρών. Πρόκειται για όργανο με συμβουλευτικές αρμοδιότητες. Σύμφωνα με τις νέες διατάξεις του «Κλεισθένη» προβλέπεται ανοιχτή πρόσκληση στα διοικητικά συμβούλια:

α) Των τοπικών εμπορικών και επαγγελματικών συλλόγων και οργανώσεων,

β) Των επιστημονικών συλλόγων και φορέων,

γ) Των τοπικών οργανώσεων εργαζομένων και εργοδοτών,

δ) Των εργαζομένων στο Δήμο και τα νομικά του πρόσωπα,

ε) Των ενώσεων και συλλόγων γονέων,

στ) Των αθλητικών και πολιτιστικών συλλόγων και φορέων,

ζ) Των εθελοντικών οργανώσεων και κινήσεων πολιτών

η) Άλλων οργανώσεων και φορέων της κοινωνίας των πολιτών

θ) Εκπροσώπων των τοπικών συμβουλίων νέων

που λειτουργούν και δραστηριοποιούνται στα διοικητικά όρια του Δήμου Σερρών, εφόσον το επιθυμούν, να εκφράσουν τη βούλησή τους για συμμετοχή στο θεσμό αυτό και την Επιτροπή, ορίζοντας εγγράφως τους εκπροσώπους τους (έναν τακτικό με τον αναπληρωτή του).

Επίσης καλούνται να προσέλθουν οι δημότες του Δήμου Σερρών που επιθυμούν να εγγραφούν στον Ειδικό κατάλογο που τηρείται στο Δήμο Σερρών, στον οποίο μπορεί να εγγραφεί κάθε δημότης που είναι εγγεγραμμένος στον εκλογικό κατάλογο, προκειμένου να συμμετάσχει στην Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης.

Το σχετικό έγγραφο-δήλωση συμμετοχής μπορεί να σταλεί από τους ενδιαφερόμενους φορείς, ταχυδρομικά ή να επιδοθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Σερρών, στο Γραφείο 12 (κ. Δέσποινα Γαλάνη ) ή στο ΦΑΞ 23210-22187, το αργότερο μέχρι και την Τετάρτη 09 Οκτωβρίου 2019.

Η παρούσα πρόσκληση απευθύνεται, επίσης, και σε δημότες του Δήμου που επιθυμούν να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για τη συμμετοχή τους στη δημοτική επιτροπή διαβούλευσης.

Ο συνολικός αριθμός των μελών της δημοτικής επιτροπής διαβούλευσης, συμπεριλαμβανομένου του προέδρου, μπορεί να είναι από 25 έως 50 μέλη. Σε ποσοστό ένα τρίτο (1/3) του συνολικού αριθμού των μελών εκπροσώπων φορέων ορίζονται επιπλέον μέλη, μετά από κλήρωση, δημότες εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους καθώς και όσοι είναι εγγεγραμμένοι στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους.

Στη δημοτική επιτροπή διαβούλευσης προεδρεύει ο δήμαρχος ή ο αντιδήμαρχος που ορίζει ο δήμαρχος με απόφασή του.

Στις συνεδριάσεις της επιτροπής καλούνται κατά περίπτωση να συμμετέχουν, χωρίς δικαίωμα ψήφου, και εκπρόσωποι αρμόδιων κρατικών αρχών, των τοπικών οργανώσεων πολιτικών κομμάτων, καθώς και οι επικεφαλής των δημοτικών παρατάξεων που εκπροσωπούνται στο δημοτικό συμβούλιο.

Η δημοτική επιτροπή διαβούλευσης:

α) Γνωμοδοτεί στο δημοτικό συμβούλιο σχετικά με τα αναπτυξιακά προγράμματα δράσης του δήμου, το επιχειρησιακό πρόγραμμα και το τεχνικό πρόγραμμα του δήμου.

β) Γνωμοδοτεί για θέματα γενικότερου τοπικού ενδιαφέροντος, που παραπέμπονται σε αυτή από το δημοτικό συμβούλιο ή τον δήμαρχο.

γ) Εξετάζει τα τοπικά προβλήματα και τις αναπτυξιακές δυνατότητες του Δήμου και διατυπώνει γνώμη για την επίλυση των προβλημάτων και την αξιοποίηση των δυνατοτήτων αυτών.

δ) Δύναται να διατυπώνει παρατηρήσεις επί του περιεχομένου των κανονιστικού χαρακτήρα αποφάσεων οι οποίες εκδίδονται από το δημοτικό συμβούλιο.

πηγή: eproodos.gr

Τα www.SerraikaNea.gr είναι μια διαδικτυακή ενημερωτική πύλη με ειδήσεις που αφορούν στις Σέρρες.