Επικοινωνία: info@serraikanea.gr

Κοινωνια

Μητροπολίτης Σερρών & Νιγρίτης Θεολόγος: Τα μηνύματά του για την έναρξη της σχολικής χρονιάς

Στη συνέχεια αναλυτικά αμφότερα τα μηνύματα του Σεβασμιωτάτου


Μ Η Ν Υ Μ Α

ΤΟΥ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΣΕΡΡΩΝ ΚΑΙ ΝΙΓΡΙΤΗΣ κ. ΘΕΟΛΟΓΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΜΑΘΗΤΡΙΕΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟ­ΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙ­ΤΙΚΗΣ ΜΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΕΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟ­ΝΙΑ.

 

Ἀγαπητά μου παιδιά,

Οἱ ὄμορφες ἡμέρες τῶν καλοκαιρινῶν σας διακοπῶν ἔφθασαν στό τέλος τους. Στήν φιλόξενη ἀγκαλιά τοῦ σχολείου σας ξανασυναντιέσθε μέ τούς ἀγαπη­μένους συμμαθη­τές σας καί τούς καλούς σας δασκάλους.

Μέ τό ξεκίνημα τῆς νέας σχολικῆς χρονιᾶς ἀρχίζει γιά ἐσᾶς ἕνας ὡ­ραῖος ἀγῶνας πού συνοδεύεται ἀπό προσπάθεια γιά τήν ἀπόκτηση και­νούργιων γνώσεων. Αὐτές θά ἀποτελέσουν ἕνα πολύ σημαντικό ἐφόδιο γιά τή ζωή σας. Στό σχολεῖο βέβαια θά ἔχετε τήν εὐκαιρία νά δημιουργήσετε καί ὄμορφες φιλίες καί γνωριμίες μέ τούς συμμαθητές σας, μέσα σ’ ἕνα κλῖμα ἁπλότη­τος, εἰλικρι­νοῦς ἀγάπης καί ἀλληλοσεβα­σμοῦ.

Σ’ αὐτόν τόν ἀγῶνα δέν εἶσθε μόνοι. Ἔχετε τούς γονεῖς σας καί τούς καλούς δασκάλους σας νά σᾶς συντροφεύουν στό ταξίδι σας στήν  χώρα τῶν γνώσεων καί τῆς ἀρετῆς. Καί ὅλοι μας, χωρίς καμιά ἐξαίρεση, ἔχουμε βοηθό, καί συμπαραστάτη τό Χριστό, ὁ Ὁποῖος ἀγαπᾶ ἰδιαιτέρως τά παιδιά γιά τήν καθαρή τους καρδιά καί τόν πλοῦτο τῆς ψυχῆς τους πού δέν ἔχει μολυνθεῖ ἀπό τήν κακία καί τήν ἁμαρτία. Ἡ πνευματική μας μητέρα, ἡ Ἐκκλησία στέκεται μέ στοργή καί ἀγάπη κοντά σας καί προσεύχεται γιά τήν πρόοδό σας. Μέ τόν Θεό βοηθό καί συμπαραστάτη σας θά μπορέσετε νά πετύχετε τούς καλούς σας στόχους.

Σᾶς εὔχομαι μέσα ἀπό τήν καρδιά μου καί μέ ὅλη μου τήν ἀγάπη, καλή καί εὐλογημένη σχολική χρονιά γεμάτη χαρά, πρόοδο καί ὑγεία.

 

Μέ πατρική ἀγάπη καί ἐγκάρδιες εὐχές

 

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

Ο ΣΕΡΡΩΝ ΚΑΙ ΝΙΓΡΙΤΗΣ ΘΕΟΛΟΓΟΣ

 

 

 

 

 

ΙΕΡΑ  ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ

ΣΕΡΡΩΝ  ΚΑΙ  ΝΙΓΡΙΤΗΣ

 

Μ Η Ν Υ Μ Α

 

ΤΟΥ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΣΕΡΡΩΝ ΚΑΙ ΝΙΓΡΙΤΗΣ κ. ΘΕΟΛΟΓΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΜΑΘΗΤΡΙΕΣ ΤΩΝ ΓΥΜΝΑ­ΣΙΩΝ ΚΑΙ ΛΥΚΕΙΩΝ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟ­ΛΙΤΙΚΗΣ ΜΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΕΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟ­ΝΙΑ.

 

Ἀγαπητά μου παιδιά,

Τό καλοκαίρι τελείωσε. Καλεῖσθε νά ἀξιοποιήσετε τήν νέα σχολική χρονιά, πού ἀρχίζει σήμερα μέ τήν εὐλογία τοῦ Θεοῦ, ὥστε νά συνεχίσετε τήν ὡραῖα προσπάθειά σας γιά νά ἀπο­κτήσετε γνώσεις καί νά κτίσετε ἕνα καλό χαρακτῆρα. Μέ τό μυαλό καθαρό καί τήν ψυχή σας ξε­κούραστη, βρίσκεσθε καί πάλι μέ τούς ἀγα­πημένους σας συμμαθητές καί τούς καλούς σας δασκάλους. Ἀξίζει νά ἐμ­πνευσθεῖτε ἀπό τίς ἐπιτυχίες τῶν μεγαλύτερων συμμα­θητῶν σας, πού ἤδη βρίσκονται στίς ἀνώτατες καί ἀνώτε­ρες σχολές καί νά ἐπαναπροσδι­ορίσετε μέ σοβαρότητα καί ὠριμότητα τό μέλλον σας.

            Ἡ πατρίδα μας δέν ἔχει τίποτα πολυτιμότερο ἀπό ἐσᾶς. Αὐτά τά δώδεκα χρόνια στά θρανία τοῦ σχολείου εἶναι τά ὡραιότερα χρόνια τῆς ζωῆς σας. Σήμερα δίδεται ἡ εὐκαιρία νά προετοιμάσετε τό μέλλον σας. Νά θυμᾶστε ὅμως ὅτι γιά νά προχωρήσει κανείς στή ζωή του χρειάζεται νά ἀντλεῖ ἔμπνευση ἀπό ὑγιή πρότυπα. Αὐτά τά πρότυπα καλεῖσθε νά τά ἀναζητήσετε μέσα ἀπό τίς μελέτες σας. Οἱ ἅγιοι καί μάρτυρες τῆς ὀρθοδό­ξου πίστεώς μας, οἱ ἥρωες τῆς ἱστορίας μας, οἱ ἀξίες τῆς παράδοσής μας, ὅπως εἶναι ἡ πίστη στόν Θεό, ἡ ἀγάπη, ἡ ἀν­θρωπιά, ἡ δικαιοσύνη, ἡ ἀλληλεγγύη, ὁ ὑγιής πατριωτισμός, ἀποτελοῦν ἐμπειρίες πού συνδέουν τό σχολεῖο μέ τήν πραγματική ζωή, δίνοντάς της πραγματικό νόημα. Ὁ Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος, ἀναφέρει ὅτι «ἡ ἀληθινή παιδεία εἶναι μετάληψη ἁγιότητας στόν ἄνθρω­πο». Αὐτή τήν πορεία πρός τήν ἁγιότητα, δηλαδή τήν ζωή πού δέν ἐξαν­τλεῖται στό σήμερα, ἀλλά προχω­ράει στήν γνησιότητα τῆς σχέσεως μέ τό Θεό καί τόν συνάνθρωπο, τόν συμμαθητή, τόν φίλο μας, τήν γνησιότητα τῆς ἀληθινῆς ἀγάπης καί τῆς ἀνιδιοτελοῦς προσφορᾶς, ἀνα­ζητήστε την καί μέσα στό σχολεῖο. Γιατί μόνο ἔτσι ἡ γνώση πού σᾶς προσφέρετε, θά γίνει ποιότητα ζωῆς, πρόοδος καί δημιουργία.

Σᾶς εὔχομαι μέσα ἀπό τήν καρδιά μου ὁ Κύριός μας Ἰησοῦς Χριστός, νά εὐλογήσει τήν ζωή σας καί νά ἔχετε μία καλή σχολική χρονιά, γεμάτη χαρά, πρόοδο καί ὑγεία

Μέ πατρική ἀγάπη καί ἐγκάρδιες εὐχές

 

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

Ο ΣΕΡΡΩΝ ΚΑΙ ΝΙΓΡΙΤΗΣ ΘΕΟΛΟΓΟΣ

Τα www.SerraikaNea.gr είναι μια διαδικτυακή ενημερωτική πύλη με ειδήσεις που αφορούν στις Σέρρες.