Επικοινωνία: info@serraikanea.gr

Κοινωνια

Βελτίωση ενεργειακής αποδοτικότητας Λυκείου Προβατά

Ο Δήμος Σερρών προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «Βελτίωση ενεργειακής αποδοτικότητας Λυκείου Πρόβατά Δήμου Σερρών (3ΕΜ)» με προϋπολογισμό 405.000 ΕΥΡΩ (με ΦΠΑ), CPV 45300000-0. Τα τεύχη Δημοπράτησης θα είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Δήμου Σέρρες στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.serres.gr καθώς και στο δημόσιο προσβάσιμο χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr στο ΚΗΜΔΗΣ, από όπου θα μπορούν να λάβουν γνώση οι ενδιαφερόμενοι. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ορίζεται η 10/9/2019 ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00.


Συνημμένα αρχεία:

Τα www.SerraikaNea.gr είναι μια διαδικτυακή ενημερωτική πύλη με ειδήσεις που αφορούν στις Σέρρες.