Επικοινωνία: info@serraikanea.gr

Κοινωνια

Σέρρες: Ο Σερρών Θεολόγος ανακοίνωσε το πρόγραμμά του μέχρι και την 1η Ιουλίου

Ἀπό τήν Ἱερά Μητρόπολη Σερρῶν καί Νιγρίτης ἀνακοινώνονται τά ἑξῆς ἀναφορικῶς μέ τό πρόγραμμα τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας:

- Τήν Παρασκευή 28 Ἰουνίου, ὁ Σεβ. Ποιμενάρχης μας κ. Θεολόγος θά συμ­με­τά­σχει στόν πανηγυρικό, πο­λυ­αρ­χι­ε­ρα­τι­κό Ἐσπερινό, πού  θὰ τε­λε­σθεῖ στὸν Ἱ­ε­ρὸ Μητροπολιτικό Να­ὸ Ἁγ. Νικολάου Κοζάνης, μέ ἀφορμή τήν πανσεβάσμια ἱερά μνήμη τῶν Ἁγ. Πρωτοκορυφαίων Ἀπο­στόλων Πέτρου καί Παύλου, κατά τήν ὁποία ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Σερβίων καί Κοζάνης κ. Παῦλος ἑορτάζει.

- Τό Σάββατο 29 Ἰουνίου, ἑορτή τῶν Ἁγ. Πρωτοκορυφαίων Ἀπο­στόλων Πέτρου καί Παύλου καί ἡμέρα ἀπελευθερώσεως τῆς πόλεως τῶν Σερρῶν, ὁ Σεβ. θά ἱερουργήσει στήν πανηγυρική, Ἀρχιερατική θεία Λειτουργία, πού θά τελεσθεῖ στόν Ἱερό Μητροπολιτικό Ναό Παμμ. Ταξιαρχῶν Σερρῶν. Ἀμέ­σως μετά θά χοροστατήσει στήν Δοξολογία γιά τήν ἀπελευθέρωση τῆς πόλεως καί θά συμμετάσχει στίς λοιπές ἐκδηλώσεις τῶν Ἐλευθερίων. 

- Στίς 7:30 τό ἀπόγευμα τῆς ἴδιας ἡμέρας, ὁ Σεβ. Ποιμενάρχης μας θά χοροστατήσει στόν πα­νηγυρικό, Ἀρ­χι­ε­ρα­τι­κὸ Ἑσπερινό τῶν Ἁγ. Ἀποστόλων, πού θά τελεσθεῖ στό ὁμώνυμο ἑορτάζον Ἱερό Παρεκκλήσιο τῆς κοιλάδος τῶν Ἁγ. Ἀναργύρων Σερρῶν.  

- Τήν Κυριακή 30 Ἰουνίου, ὁ Σεβ. θά ἱερουργήσει στήν πανηγυρική, Ἀρχιερατική θεία Λειτουργία, πού θά τελεσθεῖ στό ἑορτάζον Ἱερό Παρεκκλήσιο τῶν Ἁγ. Ἀποστόλων τῆς κοιλάδος τῶν Ἁγ. Ἀναργύρων Σερρῶν. 

- Τήν Δευτέρα 1 Ἰουλίου, ὁ Σεβ. Ποιμενάρχης μας θά ἱερουργήσει στήν πανηγυρική, Ἀρχιερατική θεία Λειτουργία, πού θά τελεσθεῖ στόν ἑορτάζοντα Ἱερό Ναό Ἁγ. Ἀναργύρων Σερρῶν.

Συ­νημ­μέ­νως ἀ­πο­στέλ­λε­ται καὶ ἡ Ἐγ­κύ­κλι­ος τοῦ Σεβ. γιὰ τὸν ἑ­ορ­τα­σμὸ τῶν Ἐλευ­θε­ρί­ων τῆς πό­λε­ως τῶν Σερ­ρῶν.

Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως. 

 

ΙΕΡΑ  ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ

ΣΕΡΡΩΝ  ΚΑΙ  ΝΙΓΡΙΤΗΣ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ   ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Πρός τούς εὐλογημένους χριστιανούς τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.

Ἀγαπητοί μου ἀδελφοί,

Οἱ ἐθνικές μας ἐπέτειοι καί μάλιστα ἡ κορυφαῖα γιά κάθε πόλη ἐπέτειος τῆς ἀπελευθερώσεώς της ἀποτελοῦν μία ἀρίστη εὐκαιρία, πρῶ­τον μέν ὁλοθύμου δοξολογίας τοῦ ἁγίου Ὀνόματος τοῦ Θεοῦ γιά τήν φιλόστοργη πρόνοιά Του, ὕστερον δε γιά τήν ἀπόδοσιν τῆς ὀφειλομένης τιμῆς πρός τούς ἡρωικούς πατέρες μας, οἱ ὁποῖοι μέ πολλές θυσίες, οἱ ὁποῖες συχνά ἔφθασαν μέχρις αἵματος, μᾶς ἐχάρισαν μία ἐλεύθερη πατρί­δα μέσα στήν ὁποῖα μποροῦμε νά ζοῦμε, νά κινούμεθα ἐλευθέ­ρως, νά ἐκ­φρα­ζόμεθα καί νά δημιουργοῦμε. Ἡ ἁγνή, μακρυά ἀπό ἀκρότητες, φανα­τισμούς καί ἐξαλλοσύνες, φιλο­πατρία συνιστᾶ γιά τόν Ἕλληνα διαχρονι­κῶς κορυ­φαῖα ἀρετή, πού στήν αὐθεντική της ἔκφραση δέν ἀντίκει­ται στό οἰκου­μενικό πνεῦμα τοῦ χρι­στιανισμοῦ.  

Στίς 29 Ἰουνίου, πού ἡ Ἐκκλησία μας μέ λαμπρότητα ἑορτάζει τήν ἱερά μνήμη τῶν πρωτοκορυφαίων Ἀποστόλων Πέτρου καί Παύλου, ὁ ὁποῖος μάλιστα εἶναι καί ὁ πνευματικός πατέρας καί θεμε­λιωτής καί τῆς τοπικῆς μας Ἐκκλησίας, ἑορτάζει καί ἡ μεγαλομάρτυς καί πανένδοξος πόλις τῶν Σερρῶν τήν 106η ἐπέτειο ἀπό τῆς ἀπελευθερώ­σεώς της ἀπό τούς Τούρκους δυνάστες, μετά ἀπό φρικτή δουλεία 531 ἐτῶν, ἀλλά καί ἀπό τούς Βουλγάρους ἐπιδρομεῖς. «Τό μέγα καί θαυμαστόν ἄστυ» κατά τούς βυζαντινούς ἱστορικούς, ἡ ἑλληνικωτάτη πόλις τῶν Σερρῶν ὑπέστη κατά τήν μακραίωνα καί πολυκύμαντη ἱστορική της δια­δρομή πολλές καί μεγάλες καταστροφές ἀπό τούς κατά καιρούς κατα­κτητές. Οἱ φιλότιμοι ὅμως καί φιλοπρόοδοι Σερραίοι μέ κόπο καί μέ στή­ριγμα πάντοτε τήν βαθειά πίστη τους καί τήν φιλοπατρία ἀνέστησαν τήν πόλιν τους ἀπό τῆς τέφρας, ὥστε νά ἐπιβεβαιοῦται ὁ λόγος τοῦ συγχρό­νου Σερραίου ἱστορι­κοῦ Πέτρου Πέννα (1966), ὁ ὁποῖος  στό περίφημο ἔργο του «Ἱστορία τῶν
Σερρῶν» ἔγραφε: «Σπανίως συναντᾶ κανείς πόλιν, διαρκῶς ὑφισταμένην τάς καταιγίδας τοῦ χρόνου καί τῶν πολεμικῶν περιπετειῶν, ἀλλά καί διαρκῶς ἐκ τῆς τέφρας καί τῶν ἐρειπίων ἀναθάλ­λουσαν ἑκά­στοτε ὡραιο­τέραν, ὡς ἡ πόλις τῶν Σερρῶν». Ἡ πάνδημη συμμε­τοχή ὅλων μας στούς ἑορ­τα­σμούς τῶν Ἐλευθε­ρίων τῆς πόλεως τῶν Σερρῶν, πού θά κορυφω­θοῦν ἀνήμερα τῆς 29ης Ἰουνίου μέ τήν τέλεση στόν Ἱερό Μητρο­πολιτικό Ναό τῶν Παμμεγίστων Ταξιαρχῶν Σερρῶν τῆς Ἀρχιερατι­κῆς Θείας Λει­τουρ­γίας, τῆς δο­ξολογίας καί τῆς παρελάσεως στό κέν­τρο τῆς πόλεως, εἶναι καθῆκον καί ὑποχρέωσις ὅλων μας. Ἡ ὁλοπρόθυμη συμ­μετοχή μας στίς ἐπετειακές ἐκδηλώσεις εἶναι μία ἐξαίρε­τη εὐκαιρία οὐ­σιαστικοῦ ἀνα­βαπτισμοῦ στίς ὑπερούσιες, ζωηφόρες καί διαχρονικές ἀξί­ες καί παρα­δόσεις τῆς πατρίδος μας, τήν ὁποία ὅλοι ὀφεί­λουμε νά ἀγα­ποῦμε καί νά τιμοῦμε, ἀναδεικνυόμενοι μέ τούς ἀγῶνες μας, τό ἦθος μας καί τήν κα­θημερινή μας μαρτυρία ἀντάξιοι ἀπόγονοι ἡρωϊκῶν καί θαυμα­σίων πατέ­ρων.

Ταῦτα γνωρίζοντες εὐχόμεθα ἡ πλουσιόδωρος εὐλογία καί τό ἄπει­ρον ἔλεος τοῦ Κυρίου μας νά χαριτώνουν ὅλους σας, ὥστε νά ἀναδει­κνύεσθε ἄξιοι τοῦ μεγάλου ἀγα­θοῦ τῆς ἐλευθερίας πού Ἐκεῖνος μᾶς χάρισε καί γιά τήν ὁποῖα οἱ πατέρες μας ἀγωνί­σθησαν θυσιαστικῶς.

Διάπυρος πρός Θεόν εὐχέτης ὅλων σας

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

Ο ΣΕΡΡΩΝ ΚΑΙ ΝΙΓΡΙΤΗΣ ΘΕΟΛΟΓΟΣ

Τα www.SerraikaNea.gr είναι μια διαδικτυακή ενημερωτική πύλη με ειδήσεις που αφορούν στις Σέρρες.