Επικοινωνία: info@serraikanea.gr

Κοινωνια

Σέρρες: Ο Σερρών Θεολόγος ανακοίνωσε το πρόγραμμά του μέχρι και τις 9 Ιουνίου

Ἀπό τήν Ἱερά Μητρόπολη Σερρῶν καί Νιγρίτης ἀνακοινώνονται τά ἑξῆς ἀναφορικά μέ τό πρόγραμμα τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας:

 - Τήν Παρασκευή 7 Ἰουνίου, στίς 7:00 τό ἀπόγευμα, ὁ Σεβ. Ποιμενάρχης μας κ. Θεολόγος θά καταθέσει τά ἅγια καί μαρτυρικά Λείψανα στήν Ἁγ. Τράπεζα τοῦ πρός ἐγκαινιασμόν Ἱεροῦ Με­το­χί­ου τῆς ἀν­δρώ­ας Ἱ­ε­ρᾶς Μο­νῆς Ἁ­γ. Πα­ρα­σκευ­ῆς Σερ­ρῶν, ἐπ’ ὀ­νό­μα­τι τοῦ Ἁ­γ. Ἐ­φραὶμ τοῦ θαυ­μα­τουρ­γοῦ καί θά χοροστατήσει στόν Ἀρχιερατικό Ἑσπερινό τῶν ἐγκαινίων, ὅπως ὁρίζει τό τυπικό τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας.  

 - Τό Σάββατο 8 Ἰουνίου, ὁ Σεβ. θά χοροστατήσει στόν Ὄρθρο καί στήν τελετή τῶν ἐγκαινίων, ἐνῶ ἀμέσως μετά θά τελέσει τήν πρώτη Ἀρχιερατική θεία Λειτουργία στό πρός ἐγκαινιασμόν Ἱερό Με­τό­χι­ο τῆς ἀν­δρώ­ας Ἱ­ε­ρᾶς Μο­νῆς Ἁ­γ. Πα­ρα­σκευ­ῆς Σερ­ρῶν, ἐπ’ ὀ­νό­μα­τι τοῦ Ἁ­γ. Ἐ­φραὶμ τοῦ θαυ­μα­τουρ­γοῦ.

- Τὴν Κυ­ρι­α­κὴ 9 Ἰουνίου, ὁ Σεβ. Ποιμενάρχης μας θὰ ἱ­ε­ρουρ­γή­σει στὴν Ἀρχιερατική θεί­α Λει­τουρ­γί­α, πού θὰ τε­λε­σθεῖ στὴν Ἱ­ε­ρό Ναό Ἁγ. Ἀθανασίου Νιγρίτης.

- Μέ ἀφορμή τόν ἐφετεινό ἑορτασμό τῆς μνήμης τοῦ Ἁγίου Λουκᾶ τοῦ ἰατροῦ, τῆς ἐπετείου συμπληρώσεως δέκα ἐτῶν ἀπό τοῦ ἐγκαινισμοῦ τοῦ ἱεροῦ Παρεκκλησίου τῶν Ἁγίων Ἰωάννου τοῦ Σερραίου καί Λουκᾶ τοῦ ἰατροῦ καί τῆς μετακομιδῆς καί μονίμου ἁγιαστικῆς παρουσίας τοῦ ἱεροῦ λειψάνου τοῦ Ἁγίου Λουκᾶ, Ἀρχιεπισκόπου Συμφε­ρουπόλεως, τοῦ ἰατροῦ, θά ἔλθει στό ἱερό Παρεκκλήσιο τῶν Ἁγίων Ἰωάννου τοῦ Σερραίου καί Λουκᾶ τοῦ ἰατροῦ, ὁ περίφημος Σταυρός τῶν Μεγάλων Κομνηνῶν αὐτοκρατόρων τῆς Τραπεζούντος ἀπό τήν Ἱερά Μονή Παναγίας Σου­μελᾶ, πού περιέχει ἀπό τά μεγαλύτερα στόν κόσμο τεμάχια τοῦ ἀλη­θοῦς Σταυροῦ τοῦ Κυρίου μας, πρός ἁγιασμόν τοῦ φιλοχρίστου λαοῦ. Ἡ ἐπίσημη ὑποδοχή θά πραγ­ματο­ποιηθεῖ στά προπύ­λαια τοῦ ἱεροῦ Παρεκ­κλησίου τῶν Ἁγίων Ἰωάν­νου τοῦ Σερραίου καί Λουκᾶ τοῦ ἰατροῦ τήν Κυ­ριακή 9 Ἰουνίου ἐ. ἔ. στίς 7:00 τό ἀπό­γευμα. Τό πανάγιον ξύλον τοῦ Σταυ­ροῦ τοῦ Κυρίου μας θά τεθεῖ σέ προ­σκύ­νηση στό ἱερό Πα­ρεκκλήσιο ἕως τῆς Παρασκευῆς 14 Ἰουνίου, ὅπου καθημερινῶς θά τελοῦ­νται ἱερές ἀκο­λουθίες, πρός πνευ­ματική ἐνίσχυση τῶν πι­στῶν, ἰδίως μάλιστα τῶν μαθη­τῶν καί μαθητριῶν πού αὐτές τίς ἡμέρες διαγωνίζονται στίς πανελλαδι­κές ἐξετάσεις.

- Ἐπίσης, στό πλαίσιο τῶν ἐφετεινῶν ἑορταστικῶν ἐκδηλώσεων ἡ τοπική μας Ἐκκλησία διοργανώνει τήν Κυριακή 9 Ἰουνίου, στίς 8:30 τό ἀπόγευμα, στόν αὔλειο χῶρο τοῦ ἱεροῦ Παρεκκλησίου, ἐπιστη­μο­νική ἐκδήλωση λόγου καί μέλους, στήν ὁποία θά ὁμιλή­σει ἡ δ. Βασιλική Κώστα, ὁμότιμη Καθη­γήτρι­α τοῦ Ἀριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσα­λονίκης, μέ θέμα: «Ἅγιος Λουκᾶς, ὁ φιλάγιος καί φιλάνθρωπος Ἐ­πίσκοπος» καί θά ψάλλει ἐπί­καιρους ὕμνους ἡ Βυζαντινή Χορωδία τοῦ Μαξιμείου Πνευματικοῦ Κέντρου.

- Τό πρόγραμμα τῆς ἐφετεινῆς ἑορτῆς τοῦ Ἁγίου Λουκᾶ τοῦ ἰατροῦ προβλέπει τήν τέλε­ση τοῦ πανηγυρι­κοῦ Ἀρχιερατικοῦ Ἑσπερινοῦ τήν Δευτέρα 10 Ἰουνίου στίς 7:30 τό ἀπόγευμα καί τῆς θείας Λειτουργίας τό πρωΐ τῆς Τρίτης 11 Ἰουνίου.

- Συνημμέ­νως ἀποστέλλε­ται τό Μήνυμα τοῦ Σεβ. γιά τούς μαθητές καί μαθήτριες πού θά διαγωνισθοῦν γιά τήν εἰσαγωγή τους στά Α.Ε.Ι. καί στά Α.Τ.Ε.Ι. τῆς πατρίδος μας.

Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.

Τα www.SerraikaNea.gr είναι μια διαδικτυακή ενημερωτική πύλη με ειδήσεις που αφορούν στις Σέρρες.