Επικοινωνία: info@serraikanea.gr

Κοινωνια

Σέρρες: Ο Σερρών Θεολόγος ανακοίνωσε το πρόγραμμά του μέχρι και τις 7 Απριλίου

Ἀ­πὸ τὴν Ἱ­ε­ρὰ Μη­τρό­πο­λη Σερ­ρῶν καὶ Νι­γρί­της ἀ­να­κοι­νώ­νον­ται τὰ ἑ­ξῆς ἀ­να­φο­ρι­κῶς μὲ τὸ πρό­γραμ­μα τοῦ Σε­βα­σμι­ω­τά­του Μη­τρο­πο­λί­του μας:

- Τήν Πα­ρα­σκευ­ὴ 5 Ἀπριλίου, στὶς 7:30 τὸ ἀ­πό­γευ­μα, ὁ Σεβ. Ποι­με­νάρ­χης μας κ. Θε­ο­λό­γος θὰ χο­ρο­στα­τή­σει στὴν Ἀ­κο­λου­θί­α τῆς Δ’ Στά­σε­ως τῶν Χαι­ρε­τι­σμῶν τῆς Ὑ­πε­ρα­γί­ας Θε­ο­τό­κου, πού θὰ τε­λε­σθεῖ στὸν Ἱ­ε­ρὸ Να­ὸ Ἁγ. Παντελεήμονος Κων­σταν­τι­νά­του.

- Τό Σάββατο 6 Ἀπριλίου, στίς 6:00 τό ἀπόγευμα, ὁ Σεβ. θά χοροστατήσει στόν καθιε­ρωμένο Ἀρχιερατικό Ἑσπερινό, μετά θείου κηρύγματος, πού τελεῖται στόν Ἱερό Ναό Τιμ. Σταυροῦ Σερρῶν. Ὁμιλητής στόν Ἑσπερινό αὐτοῦ τοῦ Σαββάτου θά εἶναι ὁ Αἰδεσιμ. Σταυρ. Οἰ­κο­νό­μος Νεκτάριος Γκαργκαβάνης, Ἐφημέριος τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγ. Σπυρίδωνος Σερρῶν.

- Τὴν  Κυ­ρι­α­κὴ 7 Ἀπριλίου, ὁ Σεβ. Ποιμενάρχης μας θὰ ἱ­ε­ρουρ­γή­σει στὴν Ἀρχιερατική θ. Λει­τουρ­γί­α, πού θὰ τε­λε­σθεῖ στὸν Ἱ­ε­ρὸ Να­ὸ Ἁγ. Ἀθανασίου Ἀ­δελ­φι­κοῦ.

- Στίς 6:00 τό ἀπόγευμα τῆς ἴ­διας ἡ­μέ­ρας,  ὁ Σεβ. θά χοροστατήσει στόν Ε’ Κατανυκτικό Ἑσπερινό τῆς Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς, πού θά τελεσθεῖ στόν Ἱερό Ναό Κοιμ. Θεοτόκου Σερρῶν. Ὁμιλητής εἶναι ὁ Αἰ­δεσ. Πρω­το­πρε­σβύ­τε­ρος Εὐ­στρά­τι­ος Κα­ρα­τσού­λης, Ἐ­φη­μέ­ρι­ος τοῦ Ἱ­ε­ροῦ Να­οῦ Εἰ­σο­δί­ων τῆς Θε­ο­τό­κου Σερ­ρῶν.

Ἐκ τῆς Ἱ­ε­ρᾶς Μη­τρο­πό­λε­ως.

Τα www.SerraikaNea.gr είναι μια διαδικτυακή ενημερωτική πύλη με ειδήσεις που αφορούν στις Σέρρες.