Ο μισθωτός δικαιούται κατά τη διάρκεια της αδείας του να λάβει τις «συνήθεις αποδοχές», δηλαδή τις αποδοχές εκείνες που θα ελάμβανε εάν εργαζόταν στην επιχείρηση κατά τον αντίστοιχο χρόνο. Στις αποδοχές περιλαμβάνεται ότι καταβάλλεται στο μισθωτό τακτικώς και μονίμως ως αντάλλαγμα της εργασίας του.

Εκτός από τις αποδοχές αδείας οι μισθωτοί δικαιούνται να λάβουν και «Επίδομα αδείας». Το δικαίωμα λήψης επιδόματος αδείας, αποτελεί συνακόλουθο του δικαιώματος λήψης κανονικής αδείας και υπολογίζεται όπως και οι αποδοχές αδείας, είναι δηλαδή ίσες προς το σύνολο των αποδοχών αδείας με τον περιορισμό ότι δεν μπορεί να υπερβεί, για όσους μεν αμείβονται με μισθό, τον μισό μισθό, για όσους δε αμείβονται με ημερομίσθιο ή ωρομίσθιο ή ποσοστά, τα 13 ημερομίσθια.

Σε περίπτωση λύσης της σχέσης εργασίας μισθωτού με οποιονδήποτε τρόπο (απόλυση, αποχώρηση απ’ την εργασία κ.λ.π.) πριν λάβει την κανονική άδεια που του οφείλεται, ο μισθωτός δικαιούται τις αποδοχές τις οποίες θα έπαιρνε αν του είχε χορηγηθεί άδεια.

Ειδικότερα και εφόσον κατά τη λύση της σχέσεως εργασίας δεν έχει εξαντληθεί το δικαίωμα της αδείας θα ισχύουν τα εξής:

Α) Όταν η λύση της σχέσης εργασίας επέρχεται κατά το πρώτο ή δεύτερο ημερολογιακό έτος από της προσλήψεως του μισθωτού, ο μισθωτός δικαιούται να λάβει σε χρήμα τις αποδοχές που αντιστοιχούν στο τμήμα της άδειας που είχε δικαίωμα να λάβει βάσει της υπηρεσίας του από την πρόσληψη μέχρι τη λύση για το πρώτο έτος, και από 1ης Ιανουαρίου μέχρι τη λύση για το δεύτερο έτος.

Συγκεκριμένα, δικαιούται να λάβει ως άδεια δύο (2) ημερομίσθια (ή 2/25 του μηνιαίου μισθού) για κάθε μήνα απασχόλησής του στον ίδιο εργοδότη, ως αποδοχές αδείας.

Από τα ως άνω ποσά αφαιρείται, βέβαια, το χρηματικό ποσό που έλαβε ο μισθωτός ως αποδοχές αδείας, στην περίπτωση που του χορηγήθηκε τμήμα ή τμήματα της άδειάς του και 2 ημερομίσθια ανά μήνα, ως επίδομα αδείας (με τον περιορισμό του μισού μισθού ή των 13 ημερομισθίων).

Διευκρινίζεται ότι οι αποδοχές αδείας, επί λύσεως της σχέσης εργασίας, καταβάλλονται στους μισθωτούς ανεξάρτητα με την τυχόν αποζημίωση που τους οφείλεται από άλλο  λόγο (π.χ. αποζημίωση απόλυσης), και υπολογίζονται με τον ίδιο τρόπο που εφαρμόζεται για τον καθορισμό των αποδοχών της κανονικής αδείας. Παράλληλα δικαιούνται να λάβουν και επίδομα αδείας.

Β) Όταν η λύση της σχέσης εργασίας επέρχεται με οποιοδήποτε τρόπο κατά το τρίτο ημερολογιακό έτος από της προσλήψεώς του και μετά, αλλά πριν τη λήψη της κανονικής άδειας του ημερολογιακού έτους της λύσης της σχέσης εργασίας,  ο μισθωτός δικαιούται να λάβει τις αποδοχές αδείας καθώς και το επίδομα αδείας που θα ελάμβανε εάν κατά το χρονικό σημείο που λύεται η σχέση εργασίας έπαιρνε την άδειά του.

Μάλιστα, το δικαίωμα αυτό έχει ο μισθωτός, έστω και αν η λύση της σχέσης εργασίας επέρχεται στις αρχές ακόμα του νέου ημερολογιακού έτους.

Τέλος όσοι αποχωρούν από την εργασία τους οικειοθελώς, με σκοπό να λάβουν πλήρη σύνταξη γήρατος, δικαιούνται να λάβουν τις ανωτέρω αποδοχές του χρόνου αδείας τους, καθώς και το επίδομα αδείας.

πηγή: https://www.andreasmichailos.gr/news/apodoches-kai-epidoma-adeias-se-periptose-lexes-tes-symbases