Θέλουμε μια Ευρώπη, ίσων, δημιουργικών και ευτυχισμένων ανθρώπων- Η αναπηρία δεν μπορεί  να είναι εμπόδιο
Η ισότητα, υπό την έννοια της παροχής ίσων ευκαιριών σε όλα τα επίπεδα και για όλους τους πολίτες της ευρωπαϊκής οικογένειας, αποτελεί προϋπόθεση προκειμένου να μιλάμε για κοινωνική δικαιοσύνη και για πλήρη και αποτελεσματική συμμετοχή στον κοινωνικό και οικονομικό βίο με αφετηρία από την ίδια βάση.
Στην Ευρωπαϊκή Ένωση περίπου 100 εκατομμύρια πολίτες οι οποίοι πάσχουν από κάθε μορφή αναπηρίας, εξακολουθούν παρά τα σημαντικά βήματα που έχουν γίνει, να ζητούν  σεβασμό, ίσες ευκαιρίες, προσβασιμότητα και συμμετοχή σε μια ευρεία γκάμα δραστηριοτήτων της καθημερινότητας από τις υπηρεσίες και τις υποδομές, μέχρι την πρόσβαση στην πληροφορία, τα προϊόντα και  κυρίως την εργασία.
Με βάση τις στατιστικές μελέτες, μόλις ένα 50% των ατόμων με αναπηρίες εργάζονται, ενώ ένα πολύ υψηλό ποσοστό αντιμετωπίζει κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού. Στα επίσης άκρως ανησυχητικά δεδομένα το γεγονός ότι ένα 52 % των ατόμων με αναπηρία δηλώνουν ότ ιυφίστανται διακρίσεις και αισθάνονται πολίτες β’κατηγορίας σε σχέση με τους μη έχοντες προβλήματα αναπηρίας.
Η προαγωγή, προστασία και διασφάλιση της πλήρους και ισότιμης απόλαυσης όλων των δικαιωμάτων του ανθρώπου και των θεμελιωδών ελευθεριών από όλα τα ΑμεΑ,  δεν είναι μια ακόμη πρόκληση: είναι υποχρέωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της προκειμένου να μπορούμε να μιλάμε για ουσιαστική άρση των αποκλεισμών και για ανάπτυξη με επίκεντρο τον άνθρωπο.
Η εισοδηματική στήριξη και η συμμετοχή στην αγορά εργασίας, η οποία πρώτα και κύρια εξασφαλίζει διαβίωση αλλά και πολύπλευρη ανάπτυξη της προσωπικότητας, αποτελεί βασική προτεραιότητα και με βάση αυτή πρέπει να οικοδομηθεί ένα πλέγμα διευκόλυνσης που θα ξεκινάει από την διαμόρφωση των εργασιακών χώρων και την προσβασιμότητα στην πληροφορία και τη γνώση και θα καταλήγει στα καθημερινά προβλήματα κινητικότητας και προσβασιμότητας σε χώρους και υπηρεσίες.
Καλύτερες ευκαιρίες για τους πολίτες με αναπηρία στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν σημαίνει μόνο παροχή ίσων ευκαιριών στη βάση του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Σημαίνει  και ένα αυξημένο και περισσότερο ενεργό εργατικό δυναμικό που θα συμβάλλει στην ενίσχυση της οικονομίας.
Για να μπορέσουμε να αλλάξουμε τη μοίρα των ατόμων με αναπηρία στην Ευρώπη, θα πρέπει πέρα από την επιδοματική πολίτική και την οικονομική ενίσχυση των ΑμεΑ :
-Να δοθούν περισσότερες αρμοδιότητες στην ΕΕ και να μειωθούν οι ανισότητες μεταξύ των κρατών μελών σε ζητήματα στήριξης των ΑμεΑ.
-Να μην προωθούνται αποσπασματικά μέτρα και παροχές προς τα ΑμεΑ, αλλά να εστιάσουμε σε ένα συνολικό  πλάνο που θα συνδέει την παιδεία, την κοινωνικοποίηση, την ανεξάρτητη διαβίωση, την προσβασιμότητα και την απασχόληση, ως αλληλένδετα στοιχεία της ζωής ενός ΑμεΑ.
-Να ενθαρρυνθεί η συμμετοχή των ΑμεΑ στα ευρωπαϊκά όργανα και στις επιτροπές.
-Να προωθηθεί η συμμόρφωση των υπηρεσιών και των προϊόντων των εταιρειών  με τις κοινές απαιτήσεις προσβασιμότητας της ΕΕ.
– Να υπάρξει εκπαίδευση των κρατικών λειτουργών η των εργαζομένων προκειμένου να εξυπηρετούν τα άτομα με αναπηρία.
-Να ενισχυθεί ηχρηματοδοτική στήριξη σε διάφορες οργανώσεις ατόμων με αναπηρία σε επίπεδο ΕΕ για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους και τη διευκόλυνση της συμμετοχής τους σε διαδικασίες σε επίπεδο ΕΕ.
– Να προωθηθούν υποστηρικτικές πολιτικές και προγράμματα για την απασχόληση ΑμεΑ.
-Να προωθηθεί η  δικτύωση που θα παρέχει καθοδήγηση αλλά και κατάρτιση στα ΑμεΑ
-Να εκπαιδευτεί η κοινωνία στην αποδοχή των ΑμεΑ με ενημερωτικά προγράμματα.
-Να ενισχυθούν οι δομές προσβασιμότητας στο δημόσιο χώρο.
Θέλουμε μια Ευρώπη, ίσων, δημιουργικών και ευτυχισμένων ανθρώπων.
Σε αυτή την Ευρώπη δεν χωρούν αποκλεισμοί και εξαιρέσεις.
Άννα Μαρία Ρογδάκη
Εξ Αχαΐας ορμώμενη, υποψήφια ευρωβουλευτής.
Αλληλογραφήστε μαζί μας: [email protected]
Επισκεφθείτε μας στα: annamariarogdaki.eu nd.gr/rogdaki-anna-maria